Suomalaisten sote

Keskustan ratkaisu


Apilapelto sivun yläosan kuva.jpg

Tutustu Keskustan ratkaisuun myös lataamalla pdf-tidosto tästä>>

 

Suomalaisten Sote
Kotikunta-maakuntamallin pohjalta

 

Keskusta haluaa turvata nopeasti ja tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle lääkäriin pääsyn sekä laadukkaan ja inhimillisen hoidon ja hoivan – koko Suomessa. Keskusta kannattaa kokonaisuudistusta, joka toteutetaan maakuntapohjalta. Malli on arvioitu perustuslaillisesti kestäväksi.

Uudistuksella on parannettava etenkin perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja. Vanhusten ja vammaisten hoito ja asumispalvelut on laitettava kuntoon. Perheitä on tuettava ajoissa. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelut on saatava toimimaan kaikkialla Suomessa.

Keskustan tavoite on kaventaa ihmisten terveyseroja sekä ehkäistä ongelmia ja sairauksia ennalta. Ihmisten omaa vastuunottamista on tuettava.

Muutos palveluissa on kyettävä tekemään viivyttelemättä.

Sosiaali- ja terveyskeskusten palvelut on oltava ihmisten lähellä. Ne tuotetaan julkisena palveluna. Niissä tulee olla saatavilla laaja kirjo terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja perhekeskuksista hammashuoltoon sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Hoitoketjujen on oltava saumattomia peruspalveluista erikoissairaanhoitoon.

Palvelujen saavutettavuudelle on asetettava tavoitteet. Maakunta vastaa siitä, että toimipisteet ovat lähellä ja että hoidon saatavuuden tavoitteita noudatetaan. Erikoissairaanhoito on maakunnan vastuulla. Palveluverkosta päättää maakunta.

Yksityinen sektori, järjestöt ja osuuskunnat täydentävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tämän on tapahduttava hallitusti.

Perustasolla osassa palveluista ihmisille taataan valinnan mahdollisuus. Asiakasseteliä käytetään palvelujen täydentämiseen ja jonojen purkuun.

Ikäihmisille, vammaisille ja lapsiperheille yhteensovitetaan heidän tarvitsemiensa monipuolisten palveluiden käyttö ns. henkilökohtaisella budjetilla. Se tarkoittaa sitä, että ihminen itse voi asiakassuunnitelmansa puitteissa päättää siitä, mitä palveluita hän tietyllä rahamäärällä hankkii tai minkä hoitopaikan hän valitsee.

Palveluiden rahoituksen päävastuu on valtiolla. Alueelliset ja väestörakenteesta johtuvat erot on tasattava. Rahoitusmallin on hillittävä kustannusten nousua. Taloudellisuuden lisäämiseksi on palvelutuotannon rakenteiden ja taloudellisuuden läpinäkyvyyttä lisättävä.

Perustuslakivaliokunnan osoittamaan huoleen rahoituksen riittävyydestä voi olla ratkaisuna maakuntien verotusoikeus. Maakuntaveron vaikutukset on selvitettävä huolellisesti ja laajasti. Se ei saa johtaa ansiotuloverojen kokonaistason kiristymiseen. Maakuntavero ei ole lisävero vaan uusi muoto verotuksessa.

Asiakasmaksut säädetään lailla yhdenvertaisiksi koko maassa. Maksujen tasosta päätettäessä on huomioitava pienituloiset.

Tietojärjestelmät on kansallisesti yhteensovitettava. Tietojärjestelmien hyödyntämisellä ja digitalisaation mahdollistamana sosiaali- ja terveysmenojen kasvua on mahdollista taittaa.

Henkilöstön työnjakoa on selkiytettävä ja hallintorajat ylittävä yhteistyö ihmisten palvelemiseksi on mahdollistettava. Arjen ammattilaisten on oltava mukana muutostyössä.

 

Maakunnille myös kehittämistehtävät

Suomalaisten uusi sote rakennetaan 18 maakunnan pohjalle. On arvioitava, että onko Helsingin osalta erityistarve omaan alueelliseen ratkaisuun. Tämän tulee tapahtua olemassa olevia rakenteita (HUS) rikkomatta.

Keskustan tavoitteena on monialainen maakunta. Se tarkoittaa sitä, että sote-palveluiden rinnalla maakunnat osaltaan vastaavat jatkossa myös elinvoima- ja aluekehitystehtävistä sekä työvoima- ja yrityspalveluista. On koottava hajallaan oleva muu maakunnallinen hallinto ja valtion moninaiset aluehallintotehtävät samalla toimijalle. Nyt yli 400 organisaation vastuulla olevat tehtävät kootaan 18 toimijalle.

Maakunnat ovat kansanvaltaisia. Päättäjät valitaan suorilla vaaleilla.

 

Tutustu Keskustan ratkaisuun lataamalla pdf-tiedosto tästä>>