Keskustan puoluevaltuusto
Kalajoki 23. - 2411.2019         


Poliittiset kannanotot:

***

Suomeen ilmastorahasto ja kansalaisraati hillitsemään ilmastonmuutosta  

Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia suomalaisia. Siksi Keskusta kutsuu kaikki suomalaiset ratkaisemaan ilmastonmuutosta. Ilmastoahdistus ei ratkaise ilmastonmuutosta, vaan nyt tarvitaan järkeviä ratkaisuja ja päätöksiä.

Ihmisiä, elinkeinoja ja alueita jakava ja paikoitellen hyvinkin repivä keskustelu ainoastaan haittaa ilmastonmuutoksen hillintää. Syyllisten etsiminen tai vastuun siirtäminen muualle ei auta. Toimeen on ryhdyttävä yhdessä.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on löydettävä tehokkaita keinoja, joihin kansalaiset voivat laajasti sitoutua. Tämä onnistuu vain huomioimalla kestävän kehityksen eri ulottuvuudet. Päätösten on oltava ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Ylisukupolvisuus on yksi Keskustan keskeisistä arvoista: meidän täytyy jättää tämä maapallo tuleville sukupolville paremmassa kunnossa, kuin olemme sen itse saaneet. Päätöksenteon on myös pohjauduttava tutkittuun tietoon, ei luuloihin tai mielipiteisiin.

Keskusta esittää kansalaisraadin kokoamista Suomeen. Raati olisi eräänlainen Suomi pienoiskoossa. Sen tehtävänä olisi rakentaa yhteistä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja etsiä keinoja päästöjen vähentämiseksi. Suomalaisista valittu raati voisi myös parantaa erilaisten mielipiteiden ja arkitodellisuuksien ymmärtämistä ja tätä kautta korjata keskusteluilmapiiriä. Samalla se osallistamisen kautta vahvistaisi päätösten hyväksyttävyyttä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii taloudellisia panostuksia. Keskusta ehdottaa, että valtio sitoutuu olemaan osarahoittajana kaikissa niissä merkittävissä investoinneissa, joilla saadaan tehokkaasti vähennettyä päästöjä ja edistettyä uuden teknologian käyttöönottoa Suomessa.

Investointeja voidaan jouduttaa luomalla kansallinen ilmastorahasto. Sen pohjana toimisi valtion omaisuutta. Myös kansalaisille tarjotaan mahdollisuus sijoittaa rahastoon. Näin jokainen voisi tehdä konkreettisen paikallisen ilmastoteon, jolla voi olla maailmanlaajuiset vaikutukset.

Valtion tulee antaa alkusysäys kehitykselle, jossa suomalainen korkean tason osaaminen ja teollisuus näyttävät suuntaa muulle maailmalle ja saa sitä kautta myös kestävää kilpailuetua. Haluamme, että yritykset menestyvät ja työpaikat lisääntyvät Suomessa, eivätkä siirry ulkomaille suomalaisten omien päätösten seurauksena.

Keskusta uskoo, että Suomi ja suomalaiset ratkaisut tarjoavat kestävän tien ilmastoystävällisemmälle maailmalle. Keskusta on valmis tekemään rohkeita ja järkeviä tekoja, jotta voimme jättää maailman paremmassa kunnossa lapsillemme.***
   

Kannabiksen hyväksyttävyys on väärä viesti nuorille

Keskusta vastustaa ehdotusta kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopumisesta ja pitää sitä hallitusohjelman päihdelinjausten vastaisena.

Nuorten alkoholin ja tupakan käyttö on viime vuosina vähentynyt. Päihteiden ongelmakäyttö ja muut yhteiskunnasta syrjäyttävät tekijät kasautuvat kuitenkin yhä vahvemmin pienelle nuorten joukolle.

Suomalaisten nuorten kokeilut ja myönteinen asenne erityisesti kannabista kohtaan ovat viime vuosina lisääntyneet. Huumeiden hankkiminen koetaan suhteellisen helpoksi, mikä kertoo sekä kannabiksen kotikasvatuksen yleistymisestä että huumekaupan laajasta levittäytymisestä verkkoon.

Tutkimukset eivät tue väitettä, että kannabiksen käyttö vähentäisi suomalaisten muiden päihteiden, kuten alkoholin käyttöä. Käyttö päinvastoin johtaa usein eri päihteiden sekakäyttöön.

Päihdepalvelujen on oltava helposti kaikkien nuorten saatavilla. Moniammatillinen opiskelijahuollon, nuorisotyön ja ehkäisevän päihdetyön toiminta kouluissa, verkossa ja nuorten vapaa-ajanviettopaikoissa mahdollistaa keskusteluavun monelle nuorelle. Avun hakemisesta päihdeongelmiin ei tule rangaista.

Päihdetyön rinnalle tarvitaan laaja-alaista perhe- ja nuorisotyötä sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamista. Suurten kaupunkien asuntopolitiikka on osa syrjäytymisen ja huumeongelman ratkaisua.

Asiaan on tartuttava todella vakavasti, sillä suuret hyvinvointierot eivät kuulu suomalaiseen yhteiskuntaan. Lasten ja nuorten päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn on löydettävä uusia ja toimivia keinoja.