Kuntavaaliohjelma 2021

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Keski-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Jyväskylä / Kuntavaaliohjelma 2021

Vaaliohjelmaluonnos 2021 kuntavaaleihin
KESKUSTA – JYVÄSKYLÄLÄISTEN TYÖN, YRITTÄMISEN JA HYVINVOINNIN PUOLESTA

 
Tarjoamme uuden suunnan kaupungin toiminnassa ja taloudessa.

 

 • Tehtävien painopiste muuttuu koko kaupungin elinvoiman kehittämiseen.

 • Yrittäjyyden edellytyksiä menestyä ja tarjota työtä vahvistetaan mm. kaavoituksen, asumisen ja koulutuksen keinoin ja että kaupungin omat työllistämistoimet kaksinkertaistetaan.

 • Kaupungin elinkeinopolitiikan keskeiseksi painopisteeksi otetaan toimet, joilla kaupungissa oleva valtava osaaminen muutetaan tehokkaammin uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi.

 • Pitämällä veroprosentti kilpailukykyisenä muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Vain terve talous mahdollistaa hyvät peruspalvelut kaikille jyväskyläläisille.

 • Vaatimalla tasapainoisempaa kaupunkirakennetta sallimalla kaavoitus ja asuminen

  myös haja-asutusalueilla.

 • Kansalaisyhteiskuntaa vahvistetaan päättäjien ja kuntalaisten yhteistoimintaa lisäämällä.

 • Vahvistamme kaupungin työtekijöiden hyvinvointia.

   

   

  Jyväskylän Keskusta edellyttää seuraavia toimenpiteitä.

   

 • Päiväkotien ja peruskoulun ala-asteiden turvaamista kohtuullisen etäisyyden päässä olevina lähipalveluina jokaisessa kaupunginosassa.

 •  Monimuotoisia yhteistyösopimuksia naapurikuntien kanssa asukkaiden lähipalvelujen turvaamiseksi inhimillisten ja kustannustehokkaiden etäisyyksien päästä.

 • Palveluautojen ja – bussien käyttöönottoa kodin lähiasiointiin terveydenhuoltoon ja viranomaistoimintaan.

 • Tuettua joukkoliikennettä, jolla turvataan eri väestöryhmien julkiset liikennepalvelut.

 • Luotettavan ja nopean laajakaistaverkon rakentaminen kattavaksi myös maaseutukyliin, millä mahdollistetaan kustannustehokas ja kuntalaisten tarpeista lähtevä julkisten digitaalisten palveluiden käytettävyys ja vahvistetaan yritystoiminnan kasvumahdollisuuksia kaikkialla Jyväskylässä.

 • Riittäviä henkilöstöresursseja lasten, nuorten ja opiskelijoiden sekä ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen.

 • Kevyen liikenteen väylien lisärakentamista taajama-alueille.

 • Pyöräreittien rakentamista Jyväskylän keskusta-alueelle.

 • Tuen lisäämistä haja-asutusalueiden yksityisille palvelujen tuottajille.

 • Kyläyhteisöjen tukemista oman alueen palveluiden kehittämiseksi.

 • Kylätalojen kiinteistöverotuksen helpottamista ja tukemista alueellisina toimintakeskuksina.

 • Olemassa olevan kouluverkon säilyttämistä haja-asutusalueilla.

 • Yksityistieavustusten säilyttämistä.

 • Vapaa-ajan asukkaiden palvelujen kehittämistä esim. mökkiläisfoorumien muodossa.

 • Kaupungin palveluita koskevan tiedottamisen selkeyttämistä.

 • Kaupunkilaisten kuulemista oman asuinalueensa asioissa.

   

  JYVÄSKYLÄN KESKUSTAN NÄKEMYS KAUPUNKIPOLITIIKASTA  Yritystoiminta on kaupungin elinvoiman perusta
  Kunta kokoaa lähipalvelut julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin tarjonnasta. Jyväskylän on elinkeinopolitiikassaan tunnistettava koko kaupungin vahvuudet ja panostettava niihin. On luotava omat osaamiskeskittymät. Koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä on parannettava.

  Jyväskylän tulee huomioida kansainvälisyys kehittämällä omaa toimintaansa yhdessä yrittäjien, oppilaitosten sekä muiden kansainväliseen toimintaan keskeisesti liittyvien sidosryhmien kanssa. Kaupungin tulee tukea ja kehittää opiskelijavetoisten yrittäjäyhteisöjen toimintaa. Kaupungin tulee olla tukemassa yrittäjien välistä yhteistyötä ja –toimintaa kehittämällä ja vaikuttamalla menestymistä edistävän yritysympäristön kehittämistä Jyväskylässä. Jyväskylän positiivisen yrittäjyysilmapiiri luo jyväskyläläisille yrityksille mahdollisuuksia ja halua menestyä. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat avainasemassa uusien työpaikkojen luomisessa ja hyvinvointimme rahoituspohjan turvaamisessa. Elinkeinopolitiikka ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen tulee olla keskeinen osa Jyväskylän kaupungin tehtävää. 
  Perustettu elinkeinoyksikkö on tärkeässä roolissa mm. julkisissa hankinnoissa, jotka koskettavat paikallisia yrittäjiä. Hankintastrategiassa tulee pitää yrittäjäjärjestöt tiiviisti mukana.

  Keskusta kannattaa työperäistä maahanmuuttoa. Uussuomalaiset antavat myös tärkeän lisäpanoksen jyväskyläläisten yritysten kansainvälistymiseen. Uussuomalaisten kotouttamisessa kielitaito on erityisen tärkeässä asemassa. Suomen kielen opettaminen ja osallisuus on kotouttamisen esisijaisia tehtäviä.

   

  Keskusta edellyttää, että kaupunginvaltuusto suorittaa joka vuosi - alkusyksystä - valmistelun pohjalta perusteellisen elinkeinopoliittisen keskustelun ja linjaa toimet yrittäjyyden ja työllisyyden edelleen kehittämiseksi.   


  Päivähoito, esi- ja perusopetus sekä toisena asteen koulutus ovat tärkeimpiä lähipalvelujamme

  Keskustan mielestä perhe muodostaa yhteiskuntamme perustan on sen muoto millainen hyvänsä. Perheiden tarpeet on nostettava keskiöön kaikessa toiminnassa. On tärkeää, että lapset voivat kasvaa ensimmäiset vuotensa kodinomaisissa oloissa. Keskusta on aina taistellut kotihoidon tuen puolesta ja tätä kamppailua tulemme jatkamaan myös tulevalla valtuustokaudella.
  Lähipalveluja varten Jyväskylässä tulee olla riittävän kattava toimintaverkko. Mielestämme pienten lasten palvelut kuten päiväkodit ja alakoulut on oltava lähellä kotia tai joustavasti vanhempien työmatkan varrella. Tarvittavia koulukuljetuksia on helpotettava mahdollista-malla saman perheen koululaisten pääsy samaan kouluun. Paikallisissa opetussuun-nitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota yksilön ja yhteisön vastuuseen. Koulukiusaaminen on estettävä yhteisvoimin. Luodaan jyväskyläläisiä malleja työrauhan ylläpitämiseen, opiskelumotivaatioon ja vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Moniammatillisen yhteistyön toimivuus edellyttää tiivistä yhteistyötä päiväkotien ja koulujen ammattilaisten kesken. Opetusryhmät perustetaan joustaviksi ja etsitään uusia tapoja toimia uudistuneen opetussuunnitelman hengessä. Opetustyö on resursoitava riittävästi ja järkevästi oppimiseen ja oppilaisiin kohdistuen. Huomiota on kiinnitettävä myös pienryhmien riittävyyteen. Inkluusio ei saa olla säästötoimenpide. Oppimisympä-ristöissä kiinnitetään huomiota sisäilman laatuun, melun vähentämiseen, akustiik-kaan ja työrauhaan.

  Huolehditaan, että peruskoulunsa päättäville on toimivia vaihtoehtoja päästä eteenpäin jatkokoulutuksen ja työssä oppimisen kautta. Lähtökohtana pitää olla syrjäytymisen torjunta.  Kannamme syvää huolta toisen asteen koulutuksen rahoituksesta. Erityisesti lukiokoulutuksen rahoitusta on kaupungin tuettava. Myös oppisopimuskoulusta on lisättävä. Nuorten matalan kynnyksen työllistämistä on kehitettävä. Työllistämismäärärahojen käyttöä on selkeästi tehostettava. Nuorten yrittäjyyskasvatuksen on ulotuttava kattavasti ammatilliseen, lukio- ja korkeakouluopetukseen yhteistyössä yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.  Ikäihmisten palvelut on turvattava
  Kannamme huolta palveluja tarvitsevien ikäihmisten hyvinvoinnista. Useimmat haluavat asua mahdollisimman pitkään kotonaan. Siihen on luotava mahdollisuus turvaamalla heidän tarpeitaan vastaavat palvelut. Toisaalta ikäihmisten toiveita päästä seniori- tai palvelutaloon on kunnioitettava. Omaishoitajille on taattava kohtuullinen korvaus ja mahdollisuus riittäviin lepopäiviin arvokkaassa työssään. Jyväskylän Vuokratalot Oy:n tulee rakentaa myös senioritaloja.

  Palvelutalopaikkoja on lisättävä kysyntää vastaavasti ja vanhoja tiloja saneerattava nykyaikaiseksi. Kun voimat eivät enää riitä kotona asumiseen, vanhusten perhehoito tarjoaa kodinomaisen vaihtoehdon laitoshoidolle. Erityisen hyvin perhehoito sopii alkavaa muistisairautta poteville ja itsensä turvattomaksi tunteville vanhuksille. Myös huonokuntoisimpien tarvitsemia laitospaikkoja on lisättävä siten, että paikkaa ei joudu odottamaan kohtuuttoman kauan.


  Vanhushuollon henkilökuntaa on lisättävä ja hoidon tasosta on huolehdittava. Kolmannen sektorin roolia on täsmennettävä ja sen roolia on lisättävä. Vanhusten aitoa kohtaamista on tuettava seniorityötä kehittämällä.


  Vanhusneuvoston asemaa on kehitettävä ja sen toimintamallille on saatava jatkumo. Keskusta arvostaa Jyväskylän vanhusneuvoston toimintaa ja edellyttää, että vanhusneuvostoa kuullaan ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa. Eläkeläisjärjestöt ovat tärkeitä vapaaehtoistoimijoita, joiden tarpeita kaupungin on kuunneltava herkällä korvalla.

  Sotiemme veteraaneille on tarjottava riittävät kotipalvelut ja myös kuntoutusta tulee lisätä. Useimmat sotiemme veteraanit tarvitsevat avokuntoutusta laitoskuntoutuksen sijaan ja sitä on myös järjestettävä. Sotiemme veteraanit haluavat asua kotonaan niin kauan, kuin se suinkin on mahdollista! Palveluja on suunnattava kotiin, sillä laitoskuntoutus ei enää sovellu korkeaan ikään ehtineille sotiemme veteraaneille.


  Terveyden edistäminen luo hyvän elämän eväät
  Hyvinvointi kuuluu kaikille ja on kaikkien vastuulla. Terveyden edistäminen ja ennalta-ehkäisy ohjaavat kaikkea kunnan toimintaa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Erityisesti Jyväskylän tulee panostaa ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, jolloin säästetään sairaanhoidon ja pahoinvoinnin menoissa.  Keskustan näkemyksen mukaan maakunnallisen yhteistyön avulla voidaan paremmin turvata lääkärien saatavuus ja säilyttää keskussairaalan hyvä taso myös Keski-Suomessa. Sairaalan rakennus-hakkeessa edetään yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Lääkäripalveluja tulee saada, kun on tarve. Jokaisella on oma vastuu itsensä ja lähimmäisen terveydestä, joka voi lähteä hyvinkin pienestä kuten yhdessä liikkumisesta.

   

  Vammaispalveluissa tulee huomioida asiakkaan tarpeet niin asumisessa kuin avustajapalveluissa. Avustajien saatavuus on turvattava myös lomitusasioissa. Opiskeluterveydenhuollon resursseja ja henkilökuntaa tulee lisätä. Nuorten ja opiskeli-joiden mielenterveyspalveluihin tulee panostaa nykyistä enemmän. Neuvolapalveluihin tulee panostaa, ja esimerkiksi lisätä kotikäyntejä, joiden tavoitteena on löytää tukea tarvitsevat perheet. Kodin ja koulunyhteistyöhön panostetaan ja tuetaan vanhemmuutta. Näin voidaan estää ongelmien moninkertaistuminen ja niiden siirtyminen sukupolvelta toiselle. Päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn tulee panostaa vahvasti.

  Julkisten palvelujen saatavuus turvataan kustannustehokkaasti siten, että mahdollisimman monet palvelut viedään lähelle kaupunkilaisia. Myös kaupalliset palvelut kannustetaan tukemaan kaupungin kaikkien alueiden elinvoimaa ja kehittymistä. Yksityisiä palveluja kehitetään julkisia palveluja täydentävinä.


  Kulttuuri- ja liikuntapalvelut osaksi arkielämää
  Teemme totta liikuntakaupunkimaineesta liikuntavaihtoehtojen laatua parantamalla ja määrää lisäämällä. Kohdennamme kulttuuripalvelujen painopisteen omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukemiseen.

  Liikunta vahvistaa ihmisen voimavaroja. Oma-aloitteiselle toiminnalle on annettava tilaa. Kevyenliikenteen väylät ovat käytetyimpiä liikuntapaikkoja ja Jyväskylän tulee tämä huomioida kaavoituksessaan. Panostamme kaikille avoimien ja helposti saavutettavien liikuntapaikkojen, kuten Rantaraitin kehittämiseen.
  Vapaa-ajallaan monet jyväskyläläiset tekevät arvokasta työtä erilaisissa lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten terveyden, elämänlaadun ja viihtyvyyden eteen. Kaupungin pitää auttaa tätä työtä, pienillä panoksilla säästetään toisaalla huomattavasti. Kaupungin ja urheiluseurojen yhteistyöllä on saatu paljon hyvää aikaan, esimerkkeinä Vehkasuon kuplahalli, Kotalammen tekonurmi ja Killerin jäähalli. Tätä yhteistyötä kehitetään edelleen. Viemme Hippos-hanketta suunnitelmallisesti eteenpäin. Nuorten osallistumismaksut on pidettävä edullisina tai jopa ilmaisina.
  Jyväskylä tarjoaa kulttuuritoiminnan monille alueille hyvän toimintaympäristön. Jatkamme työtämme kulttuurin toimitilojen uudistamiseksi ja kehittämiseksi. Koulujen tiloja on oltava tarjolla toimintaan kouluaikojen ulkopuolella. Kulttuurielämän moni-ilmeisyyttä tulee edelleen vahvistaa. Pieniä kulttuuri- ja harrastustoimijoita pitää tukea taloudellisesti ja toiminnallisesti. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttäjien tulee myös itse osallistua palvelujen järjestämiseen.

  Rakentaminen tulee sallia taajamissa ja maaseudulla

  Keskustan mielestä kuntalaisten on itse saatava valita asuinpaikkansa.  Maankäytön suunnittelulla on luotava mahdollisuus kunkin elämäntilanteeseen sopivaan asumiseen.

  Monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta tulee kaavoituksella turvata niin alueellisesti, kuin asumismuodollisesti. Täydennysrakentamisen tulee hyödyttää alueen palvelujen kehittämistä ja taloyhtiöiden peruskorjausten rahoittamista. Kaavoitusta ja rakennusmääräyksiä on kehitettävä niin, etteivät ne nosta rakentamisen ja asumisen kustannuksia. Opiskelija-asuntotuotanto mahdollistetaan kampusalueiden ja Jyväskylän keskustan läheisyydessä

  Myös tulevaisuudessa maaseutumaisen asuminen vaihtoehto on oltava mahdollista kehittämällä haja-astusalueiden maankäyttöä nykyisten kylien pohjalta. Suunnitelmallista rakentamista on edistettävä myös muualla kuin valmiiksi kaavoitetuilla alueilla, koska nykyinen asumista palveleva tekninen infra mahdollistaa sen. Paranevat liikenneyhteydet etenkin Kirri-Tikkakoski suunnalla mahdollistavat uusien alueiden rakentamisen.

  Keskusta painottaa kohtuuhintaisin asumisen edistämistä. Asumis- ja työpaikkaympäristöt on suunniteltava siten, että kevyen- ja joukkoliikenteen sekä energiahuollon tarpeet huomioidaan. Liikenteen pitkän aikavälin maankäyttötarpeet varataan kaavoituksessa ajoissa. Jyväskyläläisten valmiuksia hillitä ilmastonmuutosta edistetään kansalais-
  valistuksen ja kaavoitusratkaisujen avulla. Järkivihreitä toimenpiteitä on huomioitava kaikissa kaupungin toiminnoissa.

   

  Asuntopolitiikalla on vastattava yhteiskunnan muutoksen vaatimiin tarpeisiin ohjaamalla ja mahdollistamalla tuotantoa riittävässä määrin pieniin, yhden hengen talouksien haluamiin asuntoihin. Kaupungin asuntopolitiikan tehtävänä on pyrkiä ehkäisemään vuokratason nousua. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan kaupungin omaa vakavaraista yhtiötä Jyväskylän Vuokra-Asunnot Oy:tä (JVA), mikä toimii omakustannusperiaatteella.

  Paikallisliikenteen tulisi toimia kaasulla ja biokaasulla ja edistää uusiutuvia vaihtoehtoja liikenteessä. Lämmön ja sähkön tuotannossa on suosittava ja siirryttävä kokonaan uusiutuviin ja päästöttömiin vaihtoehtoihin. Jätteiden kierrätystä hyötykäyttöön on tehostettava. Erityisesti muovin kierrätystä tulee tehostaa.

  Kaupungin asukkaiden hyvinvoinnille tärkeät viheralueet, kuten Harju, järvien rannat   ja Tourujoki, otetaan erityisesti huomioon kaupunkisuunnittelussa.


  KESKUSTA - LÄHELLÄ SINUA