Uutiset ja tapahtumat

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Kymenlaakso / Suomeksi / Kunnat / Hamina / Uutiset ja tapahtumat

Elomarkkinoilla oli tunnelmaa ja ihmisiä.

20160811_Syysmarkkinat_2.jpg

 

 

Presidentti myönsi kesäkuussa Kalervo Tulokkaalle Kunnallisneuvos – arvonimen!

Keskustan puoluekokouksessa Seinäjoella 10.6. Jouko Yläjääski kutsuttiin puolueen kunniajäseneksi.

 

Lautakuntien nimet ovat muuttuneet.

Lisätietoja: 

http://www.hamina.fi/fi/Hallinto/Lautakunnat/

 

Uutisia:

Keskustan Haminan Kunnallisjärjestön kannanotto 1.10.2013 kaupungissa vellovaan kouluverkkokeskusteluun.


Keskeisiä tavoitteita ja selvitettäviä asoita

Suunnitelmallisuus

Kaupungin strategisen kehittämisen tulee tapahtua hallitusti ja pitkäjänteisesti. Luottamus, tulevaisuuden usko ja kehityksen ennakoitavuus kasvavat selkeillä määritellyillä toimintakriteereillä, mitkä ohjaavat koulujen kehitystä tulevaisuudessa.

Virkamiesten laatimassa, nyt uudelleen valmisteluun palautetussa, laajennetussa palveluverkkoselvityksessä oli pyritty nopealla tahdilla pakonomaisesti löytämään ”säästökohteita” ilman selkeitä ja luotettavia laskelmia! Tämän perusteella ei luoda yhteistä tahtotilaa kaupungin kehittämiseksi vaan on hämmennetty niin kuntalaisia kuin päättäjiäkin.

 

Seuraukset

Koulun sulkeminen on iso päätös kylälle ja sen elinvoimaisuudelle sekä myös kaupungille. Koulun sulkemispäätöksen seurauksista tehdyt tutkimukset (mm. väitöskirjatutkimus) osoittavat kustannusten nousua, varsinkin, jos lapsia joudutaan kuljettamaan.

Haja-asutusalueella koulun lakkauttaminen merkitsee usein myös julkisen linja-autoliikenteen vuorojen loppumista.

Mikäli kouluja ehdotetaan suljettavaksi kustannussyistä, tulee päätöksen perusteluiksi olla esittää vankat ja tosiasioihin perustuvat euromääräiset säästöt. Mitä tapahtuu koulukäytöstä poistuvalle rakennukselle? Laitetaanko se myyntiin, purkuun vai jääkö se kustannuksineen kaupungin hoidettavaksi?

Nyt meiltä päättäjiltä sellaiset laskelmat ja suunnitelmat puuttuivat kokonaan! Onko niin, että merkittäviä taloudellisia säästöjä ei kuitenkaan synny?

Vetovoimatekijät

Haminan nykyinen kouluverkko on ollut hyvä ja houkutteleva. Se on tuonut muualta kaupunkiimme useita lapsiperheitä. Hamina on profiloitunut viime vuosina niin koulu- kuin lapsi- ja perheystävällisenä kaupunkina. Koulu on erittäin merkittävä tekijä työpaikan ohella perheen miettiessä asuinpaikkaansa.

Oppilaiden määrä

Ikäluokkien pienemisen myötä oppilasennuste Haminan kouluissa on kuuden seuraavan vuoden aikana alenemassa noin 250 oppilaalla. Järkevillä palveluverkkoa koskevilla päätöksillä voi olla myös muuttoliikkeen myötä käänteinen vaikutus ennusteisiin.

Rakenteellisia ratkaisuja joudutaan miettimään ja tekemään. Asuvatko lapsiperheet tulevina vuosina kaupungin keskustassa vai kylillä, joissa on toimivat peruspalvelut kohtuullisen matkan päässä?

Suuria tulevaisuuteen suuntautuvia palveluratkaisuja ei voi tehdä ilman kunnollista valmistelua eikä ilman rakentavaa poliittista yhteistyötä.

Keskustan Haminan valtuustoryhmä

 

 
Keskustan Haminan Kunnallisjärjestön vuosikokouksen 12.4.2013 kannanotto kaupungin kouluverkkoselvitykseen.

KESKUSTAN HAMINAN KUNNALLISJÄRJESTÖN KANNANOTTO KOULUVERKKOSELVITYKSEEN

 Virkamiestyönä tehty kouluverkkoselvitys pohjautuu pelkästään taloudellisiin seikkoihin, jotka ovat olleet selvityksen lähtökohtana.Selvityksessä ei ole huomioitu ja tutkittu koulujen todellisia korjaustarpeita ja rakennusten kuntokartoitukset ovat tekemättä. Korjauslaskelmat perustuvat koulujen tilaneliöihin ja niiden pohjalta on laskettu tietty euromäärä kertoimeksi.

 Työ on myös tehty erittäin nopealla aikataululla ja esitetyt ratkaisut, jotka koskevat jo syksyä 2013, ovat aiheuttaneet hämmennystä niin huoltajien kuin henkilöstönkin keskuudessa.

 Aivan viime viikkoina kosteusvaurioista kärsineen Vilniemen koulun lisäksi myös Neuvottoman koulussa on ilmennyt vakavia kosteusvaurioita. Koulun vanha osa on terveydellisistä syistä suljettu ja nyt pois opetuskäytöstä!

 Tehty kouluverkkoselvitys herätti kaupunkilaiset ja päättäjät kouluverkon rajujen karsimisesitysten myötä. Ymmärrämme koululaisten ja vanhempien huolen omien lähikoulujen säilyttämisen puolesta.

 Esityksessä tuotiin julki myös se tosiasia, että nykyinen oppilasmäärä sopisi huomattavasti suppeampaan kouluverkkoon. Oppilasmäärä on pienenemään päin myös tulevina vuosina. Seuraavan kuuden vuoden aikana tilastoennusteiden mukaan oppilasmäärä Haminan kouluissa putoaa yli 300 oppilaalla.

 Keskusta ei kannata keskittämistä ja suuria kouluyksiköitä. Pidämme tärkeänä, että Haminan kokoisessa kaupungissa on kaksi yläkoulua.Nostamme etusijalle koululaisten hyvinvoinnin ja sitä kautta saatavat hyvät oppimistulokset. Kun tarkastelemme asiaa pedagogisista lähtökohdista käsin, näemme että Haminalle on etu, jos toimivia (kolmeopettajaisia) lähikouluja on myös keskustaajaman ulkopuolella elinvoimaisissa kylissä.Pidämme tärkeänä, että koko kaupungin kouluverkon piirissä noudatetaan opetuksellista tasa-arvoisuutta ja turvataan yhtäläiset resurssit (tuntikehys) koulujen välillä suhteessa oppilasmääriin.

 Kattava kouluverkko toimii myös kaupungin vetovoimatekijänä. Koulut toimivat palvelukeskuksina ja kylien kokoontumispaikkoina, jossa tarjotaan lähipalveluja niin lapsille kuin seniori-ikäisille kuntalaisille.

 Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että kyliin ja haja-asutusalueille on pystyttävä myös rakentamaan. Se edellyttää, että alueilla on tontteja tarjolla. Tässä Keskusta näkee keskeisenä tekijänä kyläkaavoituksen mahdollisuuksien selvittämisen, jossa uudisrakennukset täydentävät vireitä kyliä.

 Taloudelliset tosiseikat edellyttävät valtuustolta vastuullista taloudenhoitoa, jotta kaupungin talous ei vajoa alijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on tehtävä tulevaisuutta ajatellen kestäviä ratkaisuja. Se edellyttää myös rakenteellisten ratkaisujen etsimistä yhteistyössä eri ryhmien kanssa.

 Keskustan Haminan kunnallisjärjestö

 

 

Keskustan Haminan Kunnallisjärjestön kannanotto hallituksen harjoittamaan kuntapolitiikkaan ja kaavailuihin kuntauudistukseksi:

Asiat hoidetaan jatkossakin lähellä kotikunnassamme Haminassa

Pian käsillä olevien kuntavaalien tärkein kysymys on kuntien ja kuntapalvelujen tulevaisuus. Tiedämme, että uudistuksia tarvitaan, mutta ne eivät saa olla nykyhallituksen muovailemia kuntien pakkoliitoksia, palveluista leikkaamista eikä kaikkien palvelujen keskittämistä.

 Kokoomuksen johdolla hallituspuolueet, sdp, vas, vihr, kd ja rkp, ajavat kaikista väitteistään huolimatta maahamme hallitusohjelmansa mukaista suurkuntajärjestelmää. Pääministeri Katainen veikkaili hiljattain julkisuudessa 90-120 kuntaa Suomeen lähitulevaisuudessa. Tuollainen kuntien vähentäminen ei onnistu ilman hallituksen pakkotoimia. Mitä ilmeisemmin kokoomuksella on olemassa kuntakartta, joka sen tulisi julkistaa äänestäjien nähtäväksi ennen kuntavaaleja.

 Me keskustassa vastustamme tätä hallituspuolueiden ajamaa suurkuntahanketta, sillä se uhkaa tasapainoista yhteiskuntarakennettamme. Tiedämme, ettei suurkuntamallilla turvata terveys- ja sosiaalipalveluja. Keskustan vaihtoehto hallituksen suunnitelmalle on kuntien välinen yhteistyö. Miksi se ei Suomessa olisi mahdollista ja hyväksyttävää?

 Hallitus on hiljattain päättänyt leikata tänä ja ensi vuonna palveluista 800 milj. euroa. 

Tämä merkitsee kunnille mm. pidempiä sairaanhoitojonoja, etääntyviä lähipalveluja ja entistä suurempia koululuokkia. Enitenhän tästä kärsivät juuri lapset, perheet, sairaat ja vanhukset. Me keskustassa emme voi tätä hyväksyä emmekä ymmärtää.

 Hallituksen edelleen pantatessa myös sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksiaan, voimme vain todeta, että mallista riippumatta haluamme ehdottomasti turvata Haminan sairaalan ja terveyskeskuksen laadukkaat palvelut.  Samoin näemme välttämättöminä keskussairaalan peruskorjauksen, sekä tarkkaan harkitun laajentamisen.

 Hyvin hoidetulla elinkeinopolitiikalla, maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla sekä ohjauksella luomme koko Haminan alueelle elinvoimaa ja rakennamme myönteistä tulevaisuutta.

 Keskustan Haminan kunnallisjärjestö

Jouko Yläjääski, pj.

Vesa Koskiaho, vpj.

 

  Kuntavaaliohjelma on valmistunut ja jaossa kaikille kiinnostuneille. Kunnallisvaalitiedote luettavissa myös tässä:

Keskustan Haminan kunnallisjärjestön vaaliteemat kuntavaaleissa 2012

Keskustan Haminan Kunnallisjärjestö haluaa olla rakentamassa hyvää ja turvallista tulevaisuutta yhdessä kuntalaisten kanssa koko kaupungin alueella.

Mielestämme Etelä-Kymenlaaksossa on jatkossakin oltava kaksi kaupunkia, joista Hamina on yksi. Haluamme vahvistaa asukkaiden lähivaikuttamista ja välttää päätöksenteon karkaamisen liian etäälle kuntalaisten arjesta.

Keskusta haluaa turvata kuntalaisille heidän todellisista tarpeistaan lähtevät ja toimivat lähipalvelut.

Oman terveyskeskuksen laadukkaat palvelut on turvattava myös tulevaisuudessa Haminassa. Erikoissairaanhoito järjestetään tulevina vuosina yhteistyössä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa.

Vanhusten kotona asumisen ja kotiin tuotavien palveluiden takaaminen ja kehittäminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä.

Keskusta haluaa tukea ja perheitä ja vanhemmuutta erilaisissa elämän-tilanteissa. Joustavien päivähoito-, kotiapu- ja neuvolapalvelujen säilyttäminen ja räätälöinti lapsiperheille muuttuvissa elämäntilanteissa on ensisijaisen tärkeätä.

Keskustan mielestä laadukkaan perus-, lukio- ja ammatillisen opetuksen turvaaminen Haminassa, sekä laajan kouluverkon ja pienten opetusryhmien säilyttäminen on olennainen osa korkeatasoista opetusta ja oppimista. Lisäksi tulee varmistaa, ettei yksikään peruskoulunsa päättävä nuori jää ilman opiskelu- tai työharjoittelupaikkaa.

Näemme, että ympäröivän maaseudun mahdollisuudet luodaan yhteiseksi voimavaraksi kehittämään koko kaupungin palvelurakennetta. Tässä yhteydessä esille nousevat tuoreet, laadukkaat ja lähellä tuotetut elintarvikkeet, joita kaupungin tulee käyttää tarjoamissaan ruokapalveluissa.

Edelleen kylä- ja asukasyhdistysten toiminnan tukeminen ja edistäminen sekä kyläkaavoituksen mahdollisuuksien selvittämisen myötä voidaan tarjota asukkaille riittävä ja monipuolinen asumis- ja tonttitarjonta.

Haminan kaupunki on pinta-alaltaan suuri, joten liikkumisyhteyksien ja tietoverkkojen kehittäminen sekä parantaminen palvelevat koko kaupungin asukkaita. Nopeat kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet tulee ulottaa myös väljästi asutuille alueille.

Keskusta pitää tärkeänä kaupungin talouden tasapainottamista tulevan vaalikauden aikana.

Yrittäjyyden edistäminen koko kaupungin alueella ja uusien yritysten houkutteleminen paikkakunnalle palvelee juuri tätä tavoitetta.

Näemme tärkeänä uusiutuvan lähienergian, aurinko- ja tuulivoiman sekä bioenergian käytön edistämisen ja kehittämisen sähköntuotannossa, lämmityksessä sekä asumisessa. Yritystoiminnassa ne ovat osana kestävää kehitystä.

Tavaroiden kuljettaminen eri satamien kautta elää murrosvaihetta. Meidän mielestämme on tärkeätä selvittää Haminan sataman alueiden hyödyntäminen myös teollisuusalueena. 

Hamina on historiallisen keskustan ja vireiden kylien kaupunki!Kehitetään ja vaalitaan yhdessä sen kulttuuria, luontoa ja yrittäjyyttä!

 

 

Vaaliohjelma 2012

Joustavien päivähoitopalvelujen turvaaminen lapsiperheille

Etelä-Kymenlaaksossa on tulevalla  vaalikaudella kaksi kaupunkia, joista toinen on Hamina. Keskusta vastustaa kuntien pakkoliitoksia. Palvelut on järjestettävä kuntalaisten tarpeista lähtien

Kaupungin talouden tasapainottaminen tulevan vaalikauden aikana

Omien terveyspalvelujen, terveyskeskuksen, laadukkaat palvelut turvattava myös tulevaisuudessa

Yrittäjyyden edistäminen koko kaupungin alueella ja uusien yritysten tukeminen ja houkutteleminen paikkakunnalle

Laadukkaan  perus- ja lukio-opetuksen turvaaminen Haminassa sekä laajan kouluverkon ja pienten opetustyhmien säilyttäminen

Matkailun edistäminen ja uusien matkailupalvelujen kehittäminen

Vanhusten kotona asumisen ja kotiin tuotavien palveluiden turvaaminen ja kehittäminen

Uusiutuvan energian, tuulivoiman ja bioenergian käytön hyödyntäminen

Uuden asuinalueen, Tervasaaren, rakentamisen käynnistäminen mahdollisimman pikaisesti

Lähiruokatuotteiden hyödyntäminen päiväkodeissa, kouluissa ja kaupungin tarjoamissa muissa ruokapalveluissa

Upean Itäisen-Suomenlahden saariston virkistys- ja matkailukäytön kehittäminen

Maaseudun mahdollisuudet yhteiseksi voimavaraksi kehittämään koko kaupunkia, rakentamisen mahdollistaminen väljästi asutuille alueille

Valinnanmahdollisuuksia asumiseen, uusien asuinalueiden tarpeenmukainen kaavoittaminen koko kaupungin alueelle sekä vesiosuuskuntien avustaminen

HaminaKotka-sataman, maamme suurimman yleis-, vienti-, kontti-, ja transito sataman, kilpailumahdollisuuksien ja kehittymisen tukeminen

Yksityistieavustukset pidettävä vähintään nykyisellä tasolla, riittävät määrärahat turvattava

Nopeat tietoliikenneyhteydet, valokuituverkko, ulotettava myös haja-asutusalueille

Haminan varuskunnan ja  RUK:n  aseman turvaaminen osana puolustusvoimien uutta strategiaa

Hamina on historiallisen keskustan ja vireiden kylien kaupunki!

Kehitetään ja vaalitaan yhdessä kulttuuria, luontoa ja yrittäjyyttä!

  

Haminan kaupunki lukuina:

Väkiluku tammikuussa 2012 (tilastokeskus)                            21 403 asukasta

Veroprosentti vuonna 2012        20,5 %

Kaupungin henkilöstömäärä 1/2012                  1537 hlöä, joista vakituisia   1149

Haminan työttömyysaste 4/2012  13,6 %

Vuoden 2012 budjetti, bruttomenot, johon sisältyvät: käyttötalous, investoinnit ja  rahoitus       172,1 milj. € 

Koulutus- ja kirjastopalvelut   19,5 %menoista

Terveyspalvelut  34,3 %menoista

Sosiaalipalvelut   38,5 %menoista

Kaupungilla lainaa   75,1 milj. euroa

Lainaa euroa/asukas  3511  

Kokonaispinta-ala          1155 km/2

Maapinta-ala                       610 km²

Merialueet                        522 km/2

Sisävesialueet                    23 km/2

Asukastiheys      35 as./km²

Alkutuotannon työpaikkojen osuus,                   %   1/2010    4,4

Jalostuksen työpaikkojen osuus,                %  1/2010     22,3

Palvelujen työpaikkojen osuus,                 %, 1/2010      72,3

Loma-asuntojen määrä           1/2011    2235  kpl

  Haminan Keskusta vastuunkantajanaElävän ja uudistuvan kaupunkikeskustan-sekävireiden ja toimivien kyläkeskusten puolesta