Kunnallisohjelma

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

Keskustan Kemijärven kunnallisjärjestön hyväksymä kunnallisvaaliohjelma

Kunnallisohjelman keskeisenä päämääränä on luoda puitteet hyvälle elämälle. Edessä on taloudellisesti haasteellinen valtuustokausi. Keskustan Kemijärven kunnallisjärjestö on rakentanut kunnallisvaaliohjelman, jonka lähtökohtana ovat puolueen kuntavaaliohjelman yleiset periaatteet. Lähipalveluiden turvaaminen, kuntalaisten oikeus päättää omista asioista sekä vakaa kuntatalous ovat keskeisiä teemoja.

Palvelut 
- kunnan tuottamista palveluista vastaa ensisijaisesti kunta, mutta yksityistä ja ns. kolmatta sektoria tulee hyödyntää
- valtion palveluiden turvaaminen mahdollisimman lähellä kuntalaisia mm. poliisi, Kela, työvoima-, ja postipalvelut sekä yleisen edunvalvonnan, velkaneuvonnan, verohallinnon palvelut on säilytettävä Kemijärvellä
- postinjakelun turvaaminen haja-asutus alueille
- ruokapalvelussa tukeudutaan voimakkaammin lähiruokaan
- yhteistyötä lähikuntien kanssa kehitetään
- huolehditaan haja-asutusalueiden joukkoliikenteen joustavuudesta ja riittävyydestä mm. kimppakyytimenetelmää kehittämällä
- pankkipalveluiden saatavuuden turvaaminen

Terveys- ja sosiaalipalvelut
- ennaltaehkäisevää toimintaa ja varhaista puuttumista on vahvistettava mm. tarjoamalla ikäihmisille aktiviteetteja myös sivukylille
- tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja kehitetään palveluasumista
- omaishoitajien asemaa parannetaan ja jaksamista tuetaan
- lapsiperheille taataan mahdollisuus saada tarvittaessa kunnallista kotiapua
- etsitään avoimesti erilaisia vaihtoehtoja palveluiden rakenteelliseen uudistukseen
- lapsille, nuorille ja ikäihmisille pyritään järjestämään tarvetta vastaava hoitopaikka
- turvataan Lapponian toimintaa terveydenhuollon monipuolisena päivystyspalveluita tarjoavana yksikkönä
- säilytetään sairaankuljetus

Sivistystoimi
- lasten päivähoito siirretään osaksi sivistysosaston toimintaa
- turvataan laadukas perusopetus
- toisen asteen koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen
- huolehditaan oppilas- ja kouluterveydenhuollon saatavuudesta
- kirjasto- ja kulttuuripalveluiden monipuolisen tarjonnan turvaaminen
- jatketaan kansalaisopiston palveluiden hajauttamista kyliin ja naapurikuntiin
- musiikkiopiston toiminnan säilyttäminen nykytasoisena ja jatketaan palveluiden tarjoamista naapurikuntiin
 
Elinkeinot ja työllisyys
- luodaan toimivat edellytykset pienille ja keskisuurille yrityksille
- kaupungin hankinnoissa oman seudun yritykset huomioidaan paremmin
- elinkeinotoimikunnan perustaminen valmistelemaan elinkeino- ja työllisyyskysymyksiä
- jatketaan ratayhteyksien parantamista
- selkeytetään Kemijärven Kehitys Oy:n roolia

Nuoriso- ja vapaa-ajan toiminta
- nuorten syrjäytyminen on estettävä koulutuksen ja tukityöllistämisen avulla
- nuorille tulee tarjota riittävästi työharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja
- vapaa-ajan toimintaa tarjotaan myös sivukylille
- nuorten harrastustoimintaa pyritään monipuolistamaan

Asuminen, ympäristö ja maankäyttö
- huolehditaan yksityisteiden kunnossapidosta
- taataan haja-asustusalueiden tietoliikenneyhteyksien toiminta kohtuuhintaisena
kaavoituksella pyritään tukemaan yritystoimintaa ja asukasviihtyvyyttä sekä mahdollistetaan myös yksityismaiden kaavoittaminen

Kaupungin henkilöstö
- tuetaan henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista
- henkilöstöpäällikön palkkaaminen
- henkilöstön saatavuuteen tulee varautua ennakolta
- kaupungin työnantajaroolia tulee selkeyttää ja yhtenäistää
- tehtävien vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä on saatava koko henkilöstön palkkausperusteiksi