Kuntavaaliohjelma

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

 

 

Keskustan Kemijärven kunnallisjärjestön kuntavaaliohjelma

 

Huolenpitoa – huomennakin

Kunnallisohjelman keskeisenä päämääränä on luoda puitteet hyvälle elämälle ja huolenpidolle Kemijärvellä. Lähipalvelujen turvaaminen sekä hyvä työllisyys ja vakaa kuntatalous ovat keskeisiä hyvän huomisen rakennustarpeita. Kaupungin talouden, organisaation ja luottamushenkilöiden on vastattava uuteen tilanteeseen. Yhteistyön vahvistaminen kaupungin sisällä, kuntien välillä sekä kaupungin ja maakunnan kesken ovat keskeisessä asemassa. Oikeus päättää omista asioista ja yhteisöllisyys luo turvallisuuden ja onnen tunnetta.

Uudet tuulet – uusi palvelukulttuuri

Kunnallisista palveluista vastaa ensisijaisesti kunta. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa vuoden 2019 alussa tilanne muuttuu ja tuottajien määrä lisääntyy. Palvelujen tuottajina voivat olla yksityiset yritykset ja ns. kolmas sektori eli järjestöt. Kuntalaisten kannalta tärkeintä on, että laadukkaat ja monipuoliset palvelut ovat helposti saavutettavissa. Uuteen palvelukulttuuriin tulee keskeisesti kuulumaan valinnanvapaus, jonka vaikutukset kaupungin tulee huomioida päätöksenteossa. Asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan hyvällä tiedottamisella, kylissä ja keskuksissa toimivien yritysten, yhdistysten sekä kaupungin yhteistyöllä.

Hyvinvointi – vireyden ylläpito

Maakuntauudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät maakunnalliselle itsehallinnolle. Siirtymäkausi 2017-2018 on kaupungille erittäin haastava, ja kaupunki joutuu uudistamaan toimintaansa merkittävällä tavalla. Kemijärven kaupungin on aktiivisesti oltava mukana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa. Lähipalvelujen säilymisestä on pidettävä hyvä huoli. Tavoitteena tulee olla, että lääkäriin pääsee nykyistä paremmin ja että monipuoliset ja hyvät palvelut kaupungissa säilyvät. Laadukkaiden palvelujen tuottamiseen tarvitaan hyvinvoiva, osaava henkilökunta ja hyvä johtamiskulttuuri. Kotiin annettavia palveluja tulee kehittää niin, että kotona voi asua mahdollisimman pitkään. Sairaala Lapponian toiminta monipuolisena hyvinvointikeskuksena tulee säilyttää ja sen toiminnallisuutta seudullisena yksikkönä vahvistaa. Ensihoitotoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta on tärkeää. Kaupungin tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia ja luoda puitteet terveellisen elämän ylläpitoon järjestämällä kohtuuhintaisia liikunta- ja kulttuuripalveluita kaikenikäisille asukkaille.

Sivistystä koko elämänkaari

Kuntien yksi tärkeimmistä tehtävistä jatkossa on rakentaa lasten ja nuorten turvallista tulevaisuutta. Kemijärven kaupungin tulee taata laadukas varhaiskasvatus, perusopetus sekä lukiokoulutus. Turvalliset, terveelliset toimitilat, pätevä henkilöstö, riittävän pienet ryhmäkoot sekä uudet oppimisympäristöt edesauttavat tähän tavoitteeseen pääsyä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenenä Kemijärven tavoitteena tulee olla toisen asteen koulutuksen varmistaminen ja kehittäminen paikkakunnalla elinkeinoelämän tarpeet huomioon ottaen.  Opetusjärjestelyillä tulee mahdollistaa kaksoistutkinnon suorittaminen. Kansalaisopiston ja kolmannen sektorin täydentävien opiskelumahdollisuuksien pitää olla kaikkien ja kaikenikäisten kuntalaisten saatavilla.

Elinkeinoelämän haasteet

Teollisuus, matkailu, maa- ja metsätalous sekä muut liitännäiselinkeinot ovat Kemijärven elinvoiman perustaa, joiden toimintamahdollisuuksia tulee parantaa ja kehittää. Luonnontuotealan ja kalastuksen kehittäminen vaatii kaupungin toimia. Kemijärven elinkeinopohjan ja työllisyyden vahvistaminen sekä uusien teollisten toimialojen kehittyminen ovat välttämättömiä toimivien kaupunkipalveluiden tuottamiselle.

Kaupungin tehtävänä on aktiivisena kumppanina parantaa pienten ja keskisuurten yritysten kehittyvää toimintaympäristöä sekä edesauttaa yrittäjyyttä myös omilla hankinnoilla. Kaupungin tulee asettaa hankintamääräykset siten, että paikalliset tuottajat kykenevät kilpailemaan niistä tasavertaisesti.

Kemijärven tulevaisuus ja hyvinvointi asukkaille, yrityksille ja kaupungille rakennetaan yhteistyöllä. Kaupungissamme viriävä toimeliaisuus ja Lapin matkailun kasvu avaa uusia mahdollisuuksia matkailun kehittämiselle. Hyvät, kehittyvät kulku- ja tietoliikenneyhteydet sekä koko kaupungin elinvoimaisuuteen tähtäävät kaavoitus- ja hankintapäätökset turvaavat Kemijärven hyvinvoinnin kehittymistä.

Nuoret ja työllisyys   

Jokainen nuori on tulevaisuuden tekijä ja siksi keskustalaisille kuntapäättäjille nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen estäminen koulutuksen, harrastusmahdollisuuksien, työpaikkojen ja tarvittaessa tukityöllistämisen avulla on erityisen tärkeää. Kemijärven kaupungin tulee kehittää oppimista, innostusta ja työllisyyttä yhteistyössä nuorten kanssa työ- ja elinkeinoelämä kumppaninaan.

Asuminen ja ympäristö

Järvimaisemissa sijaitseva Kemijärvi on turvallinen, viihtyisä ja elinvoimainen paikkakunta, joka muodostuu vireästä kaupunkikeskuksesta ja elävistä kylistä. Tavoitteenamme on pitää kylät asuttuina ja huolehtia siitä, että palveluliikenne kyliin säilyy. Kaupungin on huolehdittava yksityisteistä, joiden varrella on vakituista asutusta. Kohtuuhintaisten tietoliikenneyhteyksien saatavuus edesauttaa kylien elinvoimaisuutta. Kaavoituksella tuetaan asukasviihtyvyyttä. Myös yksityisten maanomistajien kanssa pyritään kaavoitussopimuksiin.