Kannanottoja

Keskustan Sodankylän kirkonkylän yhdistyksen kannanotto 18.3.2012

Kokousväen suuri huolenaihe kohdistuu liikenneturvallisuuteen. Merkittävät investoinnit alueella ovat ja tulevat lisäämään liikennemääriä, minkä seurauksena nykyinen tieverkosto rapistuu. Mikäli perusparannukset lykkääntyvät, ollaan kestämättömän tilanteen edessä. On välttämätöntä, että Petkula - Rovaniemi väli saa valtion lisämäärärahaa perusparannukseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Kaivosrahasto olisi yksi vaihtoehto, johon kerätään rahaa toimivilta kaivoksilta louhitun malmin arvoon sidottu vuosimaksu. Rahastoa voitaisiin hyödyntää alueen väestön tarpeisiin ja erilaisiin hankkeisiin kaivostoiminnan loputtua.

Kaivostoiminnan ympäristölupaehdot tulee olla niin kattavat, jotta ongelmilta vältytään. Kaivos- ja viranomaispuolella tulee olla riittävästi osaamista ja henkilöstöä, jotta valvonta toimii. Kaivosyhtiöiden tulee parantaa tiedottamista kuntalaisille. Kuntalaisilla on kysymyksiä ja huolenaiheita, joihin he haluavat vastauksia. Avoin vuorovaikutus on paras tapa edetä.

Keskustan kokousväki oli sitä mieltä, että suojelualueiden verotus tulee saada oikeudenmukaisemmaksi. Sodankylän kunnan pinta-alasta noin puolet on eri tavalla suojeltu tai siirretty metsätalouskäytön ulkopuolelle. Metsätalouskäytön ulkopuolelle jääneiden metsien verotus tulee uudistaa.

Kuntarakenneuudistuksen valmistelussa on merkittäviä puutteita ja se sisältää paljon ristiriitaisia esityksiä. Sodankylä tulee säilyttää ennallaan, tämä turvaa palvelut kuntalaisille. Toteutuessaan kuntauudistus vaarantaa mm. saamenkieliset palvelut Sodankylässä. Tällaista Keskustan kirkonkylän yhdistys ei voi hyväksyä.


 Keskustan Sodankylän kunnallisjärjestön kannanotto 25.3.2012

 

Keskustan kunnallisjärjestön vuosikokouksessa nousi esille lapsiperheiden asiat sekä ympäristöön liittyvät kysymykset.

 

Keskustan kunnallisjärjestö esittää, että kotihoidontuen kuntalisän maksamista jatketaan vuoden loppuun saakka ja tilannetta tulee arvioida uudestaan syksyllä, kun uusi päiväkoti valmistuu. Sodankylässä on maksettu lasten kotihoidon tuen kuntalisää syksystä 2011 lukien. Kuntalisä vapauttaa hoitopaikkoja, mikä on ensiarvoisen tärkeä tässä tilanteessa, kun hoitopaikoista on huutava pula. Keskusta pitää tärkeänä, että lapsiperheiden tarpeet huomioidaan ja niihin satsataan.

Kunnassa eletään muutosten aikaa, lapsiperheitä muuttaa kuntaan ja asuntorakentaminen on vilkastunut. Nyt halutaan katsoa mihin suuntaan tilanne kehittyy. Kouluverkkotyöryhmän esittämä 20 oppilaan raja koulun jatkumisen kannalta on syytä tarkastella uudelleen tämän päivän valossa. Silloin kun kouluverkkotyöryhmä työskenteli, Sodankylä oli hyvin paljon toisen näköinen. Nyt maaseutukyliinkin muuttaa nuoria perheitä. Yksi muuton perusteista on ”oma pieni kyläkoulu”. Keskustan kunnallisjärjestö esittää, että otetaan ”aikalisä”.  Aikalisä mahdollistaa perusteellisemman tarkastelun ja sen, että kyläkoulujen tulevaisuus voidaan tarvittaessa arvioida uudelleen.

 

Kaivostoiminta on tuonut Sodankylään huomattavan määrän työpaikkoja, mikä on hyvä asia. On tekemisen meininkiä ja uskoa tulevaan. Mutta toisaalta paikallisten asukkaiden huoli ympäristöstä ja sen tilasta kasvaa. Varoittavat esimerkit antavat aihetta kysyä. Miten nämä asiat on hoidettu meillä? Ovatko meillä samat ongelmat edessä? Tämän vuoksi ympäristölupaehdot tulee olla riittävän tiukat ja valvonnan tulee toimia. Valvontaviranomaisten rooli tulee olla selkeä, kuka vastaa mistäkin. Täällä on eletty luonnosta ja luonnon ehdoilla ja näin halutaan tehdä myös jatkossa. Keskustan kunnallisjärjestö edellyttää, että kaivosyhtiöt ja valvontaviranomaiset tekevät kaikkensa, jotta ympäristöongelmilta vältytään. Kaikkien tahojen tulee huolehtia siitä, että on riittävästi osaamista ja henkilöstöä, jotta homma toimii.