Kunnallisvaaliohjelma 2013-2016

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

ELINVOIMAISEN KOTIKUNNAN JA LÄHIPALVELUIDEN PUOLESTA

KEMINMAAN KESKUSTA

Perusturva - hyvinvointi

-          Terveydenhuollon rakennemuutoksessa on turvattava perusterveydenhuollon lähipalvelut keminmaalaisille ja tarvittavien erikoissairaanhoidon palveluiden säilyminen alueella.

-          Säilytetään terveyden ja sosiaalihuollon hoidon taso korkealla varmistamalla osaavan henkilöstön riittävä määrä. - Vanhustenhoitoon olemme lisänneet viime vuosina auttavia käsiä niin, että hoitajia on 7  / 10 hoidettavaa kohti .

-          Kehitetään seudullista yhteistyötä kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin hyväksi. Kuntalaisten hyvinvointi on investointi tulevaisuuteen!

-      Tuetaan ikäihmisten kotona asumista kaikin keinoin. Yhdistetty kotiapu ja kotisairaanhoito mahdollistavat ikäihmisten asumisen parhaassa asuinympäristössä –omassa kodissa.

       -       Tuetaan omaishoitajien jaksamista kuunnellen heidän tarpeitaan.

       -       Mahdollistetaan lapsiperheille auttavan kotipalvelun saanti ja tuetaan perheiden kasvatustyötä.

      

Sivistys- ja kulttuuritoiminta

-          Pidetään päivähoitoryhmien ja koululuokkien ryhmäkoko kohtuullisena enintään 25 oppilaan suuruisina.

-          Huolehditaan siitä, ettei yksikään peruskoulunsa päättävä nuori jää ilman opiskelupaikkaa.

-          Varmistetaan kouluteiden ja  –kuljetusten turvallisuus. Pidetään huolta koulurakennusten kunnosta ja terveellisyydestä.

-          Huolehditaan kouluruoan laadusta ja hyvien ruokailutapojen omaksumisesta. Suositaan koulujen hankinnassa lähiruokaa.

-          Koulun on oltava hyvä ja turvallinen paikka siellä opiskeleville, opettaville ja muuta työtä tekeville.

-          -     Nuorten syrjäytymisen estämiseksi on tartuttava ongelmiin mahdollisimman aikaisin. Koulun ja etsivän nuorisotyön lisäksi pyrimme löytämään myös muita keinoja esim. koulutus- ja työllistämispolkuja .

Nuoriso- ja vapaa-ajantoiminta

-          Kartoitetaan lasten ja nuorten mielipiteitä ja otetaan ne huomioon päätöksenteossa.

-          Lisätään nuorten harrastusmahdollisuuksia ja kerhotoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

-          Suunnataan nuorisotyön resursseja entistä enemmän nuorison keskuudessa tehtävään käytännön toimintaan.

-          Panostetaan Kemijoen hyöty- ja virkistyskäyttöön.

-          Kehitetään Kallista seudullinen vapaa-ajankeskus yhteistyössä käyttäjien kanssa.

 Hyvinvoivat kylät

-          Kehitetään yhteistyötä kunnan ja kylien välille mm. kyläsuunnitelmien ja kylien omien kehittämisbudjettien sekä kunnossapitosopimuksien  avulla.

-          Otetaan kylien asukkaiden osaaminen ja voimavarat käyttöön palveluiden kehittämisessä.

-          Hyödynnetään yksityistä ja ns. kolmatta sektoria palveluiden tuottamisessa ja kylien elinvoimaisena pitämisessä.

Asuminen, ympäristö ja maankäyttö

-          Ohjataan kaavoituksella asumisen ja palveluiden tasapainoista kehittymistä.

-          Huolehditaan riittävästä tonttitarjonnasta koko kunnan alueella ja tarjotaan erilaisia asumismuotoja kuntalaisille.

-          Kylien ja haja-asutusalueiden vesi- ja viemäriverkostojen rakentamista on laajennettava yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

-          Korjataan kunnan katu- ja tieverkostoa suunnitelmallisesti sekä tuetaan yksityisteiden korjausta ja kunnossapitoa.

-          Suositaan energiantuotannossa ja kulutuksessa kotimaista uusiutuvaa ja biopohjaista energiaa.

-          Suunnitellaan ja rakennetaan ulkoilu-, hiihto- ja moottorikelkkareittejä yhteistyössä naapurikuntien kanssa.

-          Suunnitellaan ja toteutetaan kuntakeskuksen ympäristösuunnitelma.

Elinkeinot ja työllisyys

-          -     Määritellään toimintamallit paikallisten hankintojen ja paikallisen yrittäjyyden tukemiseksi hankintalain säädösten puitteissa mm. lisäämällä pienempiä hankintakokonaisuuksia ja mahdollistamalla osatarjoukset tarjouspyynnöissä.

-          -     Edistämällä paikallisen ja lähiruoan käytön lisäämistä kunnassa, turvataan maaseutuyrittäjyyden toimintaedellytykset.

-          -      Kunnan on kaavoituksella, maankäytöllä ja toimitilojen tarjonnalla luotava edellytykset yrityksille ja yrittäjyydelle.

-              Hyödynnetään puuta ja muuta uusiutuvan energian lähteitä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

-              Tiivistetään yhteistyötä kunnassa jo toimivien yritysten kanssa.