Kuntaohjelma 2017-2020

Keskusta.fi / Pirkanmaa / Suomeksi / Kunnat / Kangasala / Kuntaohjelma 2017-2020

Kuntaohjelmamme Kehittyvä Kangasala 2017-2021

Itsenäinen Kangasala

Kangasalan tulee pysyä itsenäisenä kuntana tai kaupunkina ja Tampereen itäpuolisena kasvukeskuksena tulevaisuudessakin. Tampereeseen liittymisessä ei ole osoitettavissa selviä etuja suhteessa odotettaviin haittoihin kuten palvelujen keskittymiseen. Kuntaliitokset ovat kannatettavia, kun ne pohjautuvat vapaaehtoisuuteen ja niistä voidaan osoittaa tulevan hyötyjä molemmille osapuolille.

Kunnan talous ja hallinto

Vahva kuntatalous on edellytys palvelutason parantamiselle ja tulevaisuuteen tähtääville investoinneille. Kangasalan tulee parantaa kilpailukykyään suhteessa muihin Tampereen seudun kuntiin niin asuin- kuin yrityskuntanakin. Palveluja voidaan harkiten ulkoistaa, mutta kilpailuttaminen ei koskaan saa johtaa palvelujen saatavuuden tai laadun heikentymiseen. Elinvoiman kehittäminen ja koulutus ovat kunnan tärkeimmät tehtävät kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan järjestettäviksi. Kunnan keskushallintoa tulee sopeuttaa vähenevien tehtävien mukaiseksi.

Jos veroja joudutaan esim. valtionosuuksien pienenemisen takia korottamaan, on ne kuitenkin pidettävä lähellä Tampereen seudun keskitasoa. Velkojen määrä asukasta kohti tulee pitää alle Pirkanmaan keskitason.

Koulut ja koulutus

Tavoitteena on Pirkanmaan koulutusmyönteisin kunta.

Ryhmäkoot eivät saa kasvaa kohtuuttoman suuriksi. Kyläkoulujen säilyminen on turvattava ja tarvittaessa oppilaita on voitava kuljettaa myös isojen koulujen alueilta kyläkouluihin. Resurssiopettajia on oltava jatkossakin. Jokaiselle oppilaalle on järjestettävä tukiopetusta tarvittaessa ja sen saamiseen on oltava yhtäläinen oikeus koulusta riippumatta. Kuraattori- ja koulupsykologipalvelut on turvattava riittävälle tasolle. Koulunkäyntiavustajia tulee olla tarvittava määrä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on meidän kaikkien tehtävä.

Ammatillista koulutusta on kehitettävä Kangasalla osana Tampereen seudun yhteistä järjestäjäorganisaatiota. Koulutustarjontaa tulee Kangasalan uusissa toimitiloissa monipuolistaa ja kiinnostavuutta lisätä. Kangasalan nuorten on pystyttävä hankkimaan ammattikoulutusta kohtuullisten välimatkojen päästä. Kangasalan yritysten toiminnalle on eduksi, että ammattiosaajia löytyy läheltä.

Lukion ja uuden ammattioppilaitoksen tuomia mahdollisuuksia on käytettävä täysimääräisesti hyväksi kilpailussa seudun opiskelijoista. Ammattilukion suorittamisedellytyksiä, opettajaresurssien yhteiskäyttöä ja muuta yhteistoimintaa lukion kanssa tulee kehittää kun ammatillisen koulutuksen tilat valmistuvat lukion läheisyyteen. Kangasalla tulee säilyttää oma lukio ja kehittää edelleen sen vetovoimaa tarjoamalla kiinnostavia opintosuuntia.

Lapsiperheiden palvelut

Lastenhoidossa tulee olla tarjolla tasapuolisesti ja joustavasti erilaisia päivähoitomuotoja. Päiväkodeissa tarjottavan hoidon lisäksi on oltava perhepäivähoitoa ja muita päivähoitoratkaisuja tasapuolisesti ja joustavasti. Myös yksityiset päiväkodit ovat tervetulleita tarjonnan monipuolistamiseksi. Perhepäivähoitajien lomitusrengasta tulisi kehittää. Päivähoitomatkat eivät saa olla kohtuuttoman pitkiä.

Pienten lasten kotihoidon on oltava tasavertainen vaihtoehto päivähoidolle. Kangasala-lisän palauttamista on voitava harkita. Vanhempien kasvatustyötä on tuettava riittävällä määrällä perhetyöntekijöitä. Matalan kynnyksen palveluita on lisättävä.

Päiväkotien ryhmäkokoja tulee käytettävissä olevien resurssien puitteissa pyrkiä pienentämään erityisesti pienen lasten hoidossa. Erilaisia tarpeita vastaavia osapäiväisiä hoitomuotoja tulee myös järjestää.

Maakuntauudistus, sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2019 maakuntien järjestettäviksi. Kangasalan kunnan tulee vaikuttaa maakuntaan siten, että terveyskeskuksen ja terveysasemien palvelujen taso ja saatavuus säilyvät edelleen hyvänä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakunnille, tulee varmistaa, että kunnille ja kolmannelle sektorille jäävät ennaltaehkäisevät ym. sote-palvelut nivoutuvat hyvin yhteen maakunnan palvelujen kanssa ja että haitallisia raja-aitoja ei muodostu. Sosiaalityön palvelujen tulee olla helposti saavutettavissa huolehtimalla palvelupisteiden ja riittävän henkilöstömäärän säilymisestä kunnan alueella.

Maakuntauudistuksen jälkeenkin ikäihmisillä tulee edelleen olla mahdollisuus valita omassa kodissa asumisen ja erilaisten palveluasumisen muotojen välillä. Tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee olla riittävästi. Kotipalvelu ja sen kehittäminen on kullanarvoinen asia kotona asuvalle ikääntyvälle ihmiselle. Maakuntauudistusta tehtäessä, Ikäneuvo-hankkeen avulla pyritään Kangasalla säilyttämään hyviksi koettuja ikäihmisten palvelujen käytäntöjä. Omaishoidon pitää olla todellinen vaihtoehto laitoshoidolle. Omaishoitajien jaksamista on tuettava riittävillä vapaapäiväjärjestelyillä. Maakunnalta tulee edellyttää, että kaikki kriteerit täyttävät omaishoitajat saavat lakisääteiset tuet.

Lainsäädännön muutoksilla pyritään vähentämään vanhusten laitoshoitopaikkoja. Laitoshoitopaikkoja ei tule lopettaa kokonaan, jos korvaavia tehostetun palvelu-asumisen paikkoja ei ole riittävästi saatavilla. Myös maakuntauudistuksen jälkeen kunnan tulee huolehtia, että ikääntyneiden ihmisten saatavilla on riittävästi terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja.

Maakunnalta tulee edellyttää, että palvelujen laatu varmistetaan riittävällä valvonnalla.

Kunta työnantajana

Kunnan henkilöstöresursseja on oltava tehtäviin nähden riittävästi. Kangasalan maine hyvänä työnantajana tulee säilyttää sen takaamiseksi, että sijaisuuksiin ja vakinaisiin työsuhteisiin saadaan ammattitaitoista työvoimaa myös jatkossa. Henkilökunnan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Henkilöstön osaamisprofiilia tulee pyrkiä monipuolistamaan rekrytoinnin yhteydessä ja henkilöstökoulutuksella. Näin voidaan järjestää monipuolisempia toimenkuvia ja
saada työt paremmin sujumaan mm. vuosi- ja sairaslomien aikana. Kunnan toimintoja tulee ulkoistaa tai yhtiöittää vain jos siten saadaan selviä toiminnallisia tai taloudellisia hyötyjä. Henkilöstön asemaa ei pidä ulkoistusten yhteydessä heikentää.

Elinkeinopolitiikka ja yrittäminen

Kangasalan aktivoitunutta elinkeinopolitiikkaa tulee määrätietoisesti jatkaa. Tarastenjärven alueesta tulee kehittää vetovoimainen kiertotalousyritysten keskittymä. Tampereen rajalle Saarenmaan alueen länsiosaan tulee muodostaa Teknillisen Yliopiston ja muiden Hervannan tutkimuslaitosten osaamiseen tukeutuva yrityspuisto. Yritykset tulee saada kiinnostuman Kangasalasta sijaintipaikkana Lempäälän, Pirkkalan ja Ylöjärven vaihtoehtona.

Seutuyhteistyössä tulee seudun yleisen vetovoiman kehittämisen ohella huolehtia, että Kangasala saa osansa seudun työpaikkojen lisäyksestä. Kangasalla tulee aina olla tarjolla erikokoisia yritystontteja. Tonttien kysyjiä tulee palvella ripeästi ja vastata heidän toiveisiinsa mahdollisimman hyvin. Kangasalan hyvää mainetta matkailupitäjänä tulee edelleen vaalia ja kehittää luontaisiin vahvuuksiin, kuten kauniisiin harju- ja järvimaisemiin tukeutuen. Kaivannon-Vehoniemen alueesta tulee kehittää vetovoimainen, monipuolisten matkailupalvelujen keskus.

Kaavoitus, kylärakentaminen ja maanhankinta

Kaavoituksen keskeinen pyrkimys on nauhataajaman sekä muiden kaava-alueiden edelleen tiivistäminen. Tällöin tulee huolehtia riittävien puisto- ja virkistysalueiden järjestämisestä sekä lähipalvelujen saavutettavuudesta. Edullisia kaavatontteja tulee olla jatkossakin tarjolla riittävästi Sahalahden ja Kuhmalahden kirkonkylissä.

Kohtuullinen osa omakotirakentamisesta tulee ohjata maaseutukyliin niissä vielä olevien palvelujen säilymisen turvaamiseksi. Keskustan valtuustoryhmä on tehnyt hyväksytyn aloitteen kyläkaavojen laatimisesta kyliin, joissa on vielä kunnallisia ja/tai yksityisiä palveluja. Kyläkaava on laadittu Pakkalan kylään ja vastaavia kaavoja tulee laatia lähivuosina ainakin Kautialan ja Raikun kyliin.

Maaseudun yleiskaavoittamisessa tulee huolehtia perinteisten elinkeinojen edellytysten turvaamisesta sekä kylien elinvoiman säilymisestä sallimalla kohtuullinen uudisrakentaminen. Kaavoituksella tulee edistää vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi. Maanhankintaa tulee tehdä vapaaehtoisin kaupoin. Raakamaan lunastusmenettelyyn tulee ryhtyä vain erityisen paivasta syystä, jos maanhankinta yhdyskuntarakenteen kannalta erityisen tärkeästä kohteesta on välttämätöntä ja neuvottelut eivät johda vapaaehtoiseen kauppaan.

Ympäristöasiat

Ympäristöasiat tulee ottaa huomioon kaikessa kunnan toiminnassa. Uusien tilojen kalustamisessa on täysimääräisesti hyödynnettävä tarpeettomaksi jäänyt käyttökelpoinen kalustus. Kunnan hankinnoissa tulee aikaisempaa painavammin huomioida hinnan lisäksi ekologiset ja eettiset näkökohdat ja mm. elintarvikkeiden osalta lähellä tuotettu ruoka. Keskustan valtuustoryhmän aloitteen perusteella kunnassa on kartoitettu Metso-suojeluohjelmaan soveltuvia kunnan omistamia metsäalueita. Sopivia kohteita tulee tarjota ohjelmaan. Kaavoituksessa tulee ympäristöarvot inventoida huolellisesti ja valvoa niiden säilymistä myös varsinaisen rakentamisen yhteydessä. Matkailun kehittämisalueilla ympäristöarvojen säilymisestä on huolehdittava erityisen tarkasti.

Yksityistiet ja kadut

Yksityisteiden kunnossapito on tärkeää ja se ei ole yksin tieosakkaiden asia, koska monia yksityisteitä käyttävät paljon muutkin kuin tieosakkaat. Tieverkko on pidettävä kunnossa ja yksityisteiden avustukset on säilytettävä kohtuullisella tasolla. Yksityistielain uudistuksen jälkeenkin Kangasalan kunnan tulee osoittaa riittävästi varoja yksityisteiden ylläpitoon. Kunnan tulee osoittaa myös riittävästi varoja kaava-alueiden katujen kunnossapitoon ja peruskorjauksiin, jotta korjausvelka ei kohtuuttomasti kasva.

Kilpailuttaminen

Kunnan palveluita kilpailutettaessa on huomioitava taloudellisten seikkojen lisäksi laatukysymykset, sosiaaliset ja eettiset tekijät. Paikallisia palveluntuottajia on säädösten puitteissa suosittava. Elintarvikehankinnoissa tulee suosia kotimaisia elintarvikkeita ja edellyttää kaikilta elintarvikkeilta Suomen lainsäädännön mukaisia tuotantovaatimuksia.

Vesihuolto

Kunnan vesihuoltoverkoston kunnosta tulee huolehtia suorittamalla jatkuvasti vanhojen ja vuotoherkkien putkistojen uusimista. Kunnan tulee tukea nykyistä enemmän vapaaehtoisvoimin toimivia vesiosuuskuntia esim. tarjoamalla vikapäivystys- ja asiantuntija-apua. Pitemmällä tähtäimellä tulee selvittää mahdollisuutta siirtää vesiosuuskuntien verkostot kunnan omistukseen.

Kangasalan valtuusto on päättänyt irtaantua Tavasesta. Pelkkä irtaantuminen ei riitä, vaan Kangasalan tulee vaikuttaa koko yhtiön alasajoon. Kangasalla on omaa aitoa hyvälaatuista pohjavettä käytössä riittävästi nyt ja tulevaisuuden tarpeisiinkin. Keinopohjavesi ei tuo muillekaan seudun kunnille parempaa vettä vaan ainoastaan suuremman vesilaskun.

Kunnan sitoumukset, ylläpitovastuut ja omistajapolitiikka

Kunnan tulee pyrkiä irtaantumaan Pyykkö-museon ylläpidosta. Kunnan tulee välttää sellaisiin riskipitoisiin hankkeisiin tai yhtiöihin sitoutumista omistamisen tai lainatakuiden muodossa, jotka voivat epäonnistuessaan aiheuttaa kunnalle isoja ja pitkäkestoisia rasitteita.

Pääsääntöisesti kunnan tulee omistaa kokonaan vain sellaisia kiinteistöjä, jotka palvelevat kunnan ydintehtäviä. Osaomistus- ja vuokrausmahdollisuuksia on tutkittava uusien hankkeiden toteutustapoina. Lisäksi omistaminen saattaa olla perusteltua kohteissa joilla on kulttuurihistoriallisia tai ympäristöarvoja tai jotka edistävät yhteisöllisyyttä kuten entiset kyläkoulut. Kunnan tulee pitää kiinteistönsä hyvässä kunnossa ja välttää huomattavan korjausvelan syntyminen. Maakuntauudistuksessa kunnan tulee välttää kärsimästä tappioita sellaisten kiinteistöjen osalta, jotka eivät siirry sote-uudistuksessa maakuntien omistukseen.


Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut

Kirjastojen määrää ei tule vähentää, koska ne koetaan tärkeiksi lähipalveluiksi erityisesti Sahalahdella ja Kuhmalahdella, joissa muita kunnan palveluita on lakkautettu. Kunnan tulee ensisijaisesti tukea nk. matalan kynnyksen kulttuuripalveluja, jotka saavuttavat ja kiinnostavat suurta yleisöä. Kunnan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja seurojen kanssa liikunta- ja virkistyspalvelujen järjestämisessä erityisesti nuorille ja ikäihmisille. Kunnan tulee tukea lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä ympäri kunnan. Kunnassa tulisi harkita panostusta esimerkiksi tekojäärataan ja lumitykkiin.