Eduskuntavaalit 2019

suomenarvoisiatekoaj.png
Keskusta.fi / Pohjois-Pohjanmaa / Suomeksi / Eduskuntavaalit 2019

 Eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa 3. - 9.4.2019 ja ulkomailla 3.-6.4.2019.

Oulun vaalipiirin alueelle on asetettu yhteensä 18 kansanedustajaehdokasta (15 Pohjois-Pohjanmaalta ja 3 Kainuusta) Lyhyet esittelyt aakkosjärjetyksessä alla, ehdokkaiden kotisivuilta löydät lisää tietoa heistä.

 

PEK­KA AIT­TA­KUM­PU
Ou­lu, 37, te­o­lo­gi­an sekä fi­lo­so­fi­an mais­te­ri, seu­ra­kun­ta­pas­to­ri
Olin kym­me­nen vuot­ta leh­ti­a­lal­la, vii­mek­si pää­toi­mit­ta­ja­na. Esi­kois­ro­maa­ni­ni kir­joi­tin ho­me­ta­lo-on­gel­mis­ta. Kun kat­son seit­se­mää las­ta­ni, aja­tus on kir­kas: on ra­ken­net­ta­va Suo­mea, jos­sa jo­kai­ses­ta pi­de­tään huol­ta ja jo­kai­sel­la on mah­dol­li­suu­det opis­kel­la, teh­dä työ­tä ja vai­kut­taa.

pekka.jpg www.pekkaaittakumpu.com/

MA­RI­SAN­NA JAR­VA
Pal­ta­mo, 37, hal­lin­to­tie­teen mais­te­ri, kan­sa­ne­dus­ta­ja, yrit­tä­jä
Olen kai­nuu­lai­nen kah­den po­jan äi­ti ja Il­kan vai­mo. Per­heen ohel­la elä­mää­ni kuu­lu­vat luon­to ja lii­kun­ta. Ko­ti­seu­dul­la joh­dan pu­het­ta val­tuus­tos­sa. Si­vis­tys- ja puo­lus­tus­päät­tä­jä­nä olen ol­lut ke­hit­tä­mäs­sä kou­lu­tus­ta ja tur­val­li­suut­ta. Olen vai­kut­ta­nut pie­ny­rit­tä­jyyt­tä hel­pot­ta­viin ja mo­niin alu­eel­li­ses­ti mer­kit­tä­viin pää­tök­siin. Tätä työ­tä ha­lu­an jat­kaa.

 
marisanna.jpg www.marisanna.fi/

TUO­MAS KET­TU­NEN
Kuh­mo, 31, ag­ro­lo­gi, yh­dis­tel­mä­a­jo­neu­von kul­jet­ta­ja/rek­ka­mies
Olen ag­ro­lo­gi ja te­ki­jä­mies Kuh­mos­ta. Kau­pun­gin­val­tuus­ton ja kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja, Kai­nuun sote-val­tuus­ton 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa sain 3 636 ään­tä en­si­ker­ta­lai­se­na. Mi­nul­ta on­nis­tuu niin yh­teis­ten asi­oi­den hoi­to kuin re­kal­la aja­mi­nen ym­pä­ri Suo­men. Ih­mi­siä kuun­nel­len, kan­san­val­taa pal­vel­len.

tuomas.jpg www.tuomaskettunen.fi/

MIK­KO KIN­NU­NEN
Reis­jär­vi, 51, te­o­lo­gi­an mais­te­ri, eri­tyi­so­pet­ta­ja, kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri
Olen seit­se­män lap­sen isä, kol­mel­le uk­ki. Syn­nyin Me­ri­jär­vel­lä, kas­voin Ou­lun­sa­los­sa, toi­min pap­pi­na Ou­lus­sa. 23 vuot­ta kan­sa­no­pis­ton reh­to­ri­na Reis­jär­vel­lä. Kir­joi­tan, hoi­dan puu­tar­haa ja yh­tei­siä asi­oi­ta. Jo­kai­sen kou­lu­pol­ku kun­toon. Yrit­tä­vää asen­net­ta esi­kou­lus­ta yli­o­pis­toon. Kan­ne­taan vas­tuu ym­pä­ris­tös­täm­me. Kun teem­me tä­män yh­des­sä, koko Suo­mi ku­kois­taa.

mikko.jpg www.mikkokinnunen.fi


SU­SAN­NA KIS­NER
Ou­lu, 39, sai­raan­hoi­ta­ja, ter­veys­tie­tei­den kan­di­daat­ti, las­ten­suo­je­lun päi­vys­tys­per­he­hoi­ta­ja
Olen maal­la syn­ty­nyt, ak­tii­vi­nen, iloi­nen ja kan­sain­vä­li­nen toi­min­nan nai­nen. Eri­tyi­so­saa­mi­se­ni on so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­la. Olen val­mis ko­vaan työ­hön las­ten, per­hei­den ja ikäih­mis­ten puo­les­ta. Li­säk­si tar­vit­sem­me te­ho­toi­mia yrit­tä­jyy­den, tur­val­li­suu­den sekä kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen sa­roil­le.

susanna.jpg www.susannakisner.com/


TIMO V. KOR­HO­NEN
Sot­ka­mo, 59, ag­ro­lo­gi, kan­sa­ne­dus­ta­ja
Olen isä, maa­kun­tien mies ja asun maal­la. Nau­tin met­sän­hoi­dos­ta, ruu­an­lai­tos­ta, lu­ke­mi­ses­ta ja elä­mi­ses­tä. Pe­rus­tan te­ke­mi­se­ni laa­ja-alai­seen ko­ke­muk­seen, ver­kos­toi­hin ja yh­teis­työ­ky­kyyn. Ih­mis­ten ja alu­ei­den yh­den­ver­tai­suus on te­ke­mi­se­ni ydin­tä. Suo­mi elää vain koko voi­mal­laan. Koko maan elin­voi­mas­ta ja pal­ve­luis­ta on huo­leh­dit­ta­va, uu­dis­tuk­set on teh­tä­vä.

timo.jpg www.timokorhonen.fi/


MAR­JUT LEH­TO­NEN
Ou­lai­nen, 25, kas­va­tus­tie­tei­den mais­te­ri, eri­tyis­luo­ka­no­pet­ta­ja
Mi­nul­le on tär­ke­ää, et­tä Suo­mi on jat­kos­sa­kin yh­teis­kun­ta, jos­sa si­vis­tys, ko­ti­seu­tu sekä hy­vin­voin­ti ovat kes­ki­ös­sä. Mei­dän pi­tää huo­leh­tia toi­sis­tam­me ja kan­taa vas­tuu­ta ol­lak­sem­me jat­kos­sa­kin maa­il­man pa­ras maa. Olen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu sekä kes­kus­ta­nuor­ten pii­rin pu­heen­joh­ta­ja.

6081ter_web.jpg


HAN­NA-LEE­NA MAT­TI­LA
Raa­he, 50, fi­lo­so­fi­an mais­te­ri, kan­sa­ne­dus­ta­ja
Olen kes­kus­tan tuo­rein kan­sa­ne­dus­ta­ja. Lii­kun­taa har­ras­ta­va ja nai­mi­sis­sa ole­va nel­jän lap­sen äi­ti, joka toi­mi ai­kai­sem­min äi­din­kie­len leh­to­ri­na. Kun­ta­po­li­tii­kas­sa olen ol­lut kym­me­nen vuot­ta, jois­ta vii­mei­set pari val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Raa­hen seu­tu­kun­nan edun­val­von­ta on laa­jen­tu­nut maa­kun­nan elin­voi­man vah­vis­ta­mi­sek­si.

hanna.jpg www.hannaleenamattila.fi


RIIK­KA MOI­LA­NEN
Ou­lu, 48, hal­lin­to­tie­tei­den kan­di­daat­ti, työn­ha­ki­ja
Ko­ti­ni on 17-vuo­ti­aan tyt­tä­re­ni kans­sa Ou­lus­sa. Olen toi­mi­nut kan­sa­ne­dus­ta­ja­na, yrit­tä­jä­nä ja sote-yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Val­tuus­tos­sa yli 20 vuot­ta, myös kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­toi­mi­se­na pu­heen­joh­ta­ja­na. Pää­sin La­pin yli­o­pis­toon 2017. Opis­kel­lut työn ohes­sa hal­lin­to­tie­tei­den kan­di­daa­tik­si ja täl­lä het­kel­lä mais­te­ri­o­pis­ke­li­ja. Har­ras­tan lenk­kei­lyä ja maan­tie­pyö­räi­lyä.

riikka.jpg 


EI­JA-RIIT­TA NII­NI­KOS­KI
Ni­va­la, 51, te­o­lo­gi­an mais­te­ri, ke­hi­tys­pääl­lik­kö
Ko­ke­nut yh­teis­ten asi­oi­den vas­tuul­li­nen hoi­ta­ja ja va­paa­eh­tois­työn mo­ni­o­saa­ja, joka rat­koo yh­teis­kun­nal­li­sia on­gel­mia jä­mä­käs­ti ja ih­mi­sis­tä vä­lit­tä­en. Ide­a­ri­kas ja en­nak­ko­luu­lo­ton ver­kos­to­jen luo­ja, jol­la on mo­ni­puo­li­set yh­tey­det val­mii­na. Asi­oi­hin pa­neu­tu­va tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­ja, joka us­kal­taa an­taa ää­nen myös heil­le, joi­den ää­ni ei muu­ten kuu­lu.

eijariitta.jpg www.eija-riitta.fi/


LAU­RI NI­KU­LA
Ou­lu, 35, van­hem­pi kons­taa­pe­li, net­ti­po­lii­si
Olen ou­lu­lai­nen per­hee­ni­sä ja kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu. Net­ti­po­lii­si­na olen näh­nyt lä­hel­tä tur­val­li­suu­sym­pä­ris­tön muu­tok­sen. Uh­ka ei enää tule yk­sin maal­ta, me­rel­tä ja il­mas­ta, vaan yhä enem­män tie­to­verk­ko­ja pit­kin. Tä­hän ke­hi­tyk­seen on yh­teis­kun­nan ky­et­tä­vä vas­taa­maan ja sii­nä työs­sä ha­lu­an ol­la mu­ka­na. Tur­val­li­suus ja hy­vin­voin­ti syn­tyy myös alu­eel­li­ses­ta ta­sa­pai­nos­ta. Pal­ve­lu­verk­ko on tur­va­verk­ko.

0083ter_web.jpg www.laurinikula.fi


UL­LA PAR­VI­AI­NEN
Kuu­sa­mo, 56, kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri, reh­to­ri, kan­sa­ne­dus­ta­ja
En­sim­mäi­sen kau­den edus­ta­ja si­vis­tys- ja sote-va­li­o­kun­nis­sa, puo­lu­e­hal­li­tuk­sen jä­sen, kes­kus­ta­nais­ten ja Epi­lep­si­a­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja. Äi­ti ja vai­mo. Mi­nul­le on tär­ke­ää: Suo­mi pa­ras maa lap­sil­le, nuo­ril­le ja per­heil­le; hy­vää huo­len­pi­toa ja hoi­vaa sitä tar­vit­se­vil­le; työ ja yrit­tä­jyys kun­ni­aan; tie­don, ta­va­roi­den ja ih­mis­ten kul­jet­ta­va joka puo­lel­la maa­ta.

ulla.jpg www.ullaparviainen.fi/TUI­JA PA­TA­NA
Ou­lu, 28, ark­ki­teh­ti, luot­ta­mus­mies
Olen maa­seu­dul­la kas­va­nut ja kau­pun­gin kes­kus­taan aset­tu­nut nuo­ri nai­nen. Sy­dän­tä­ni lä­hel­lä ovat per­he ja ys­tä­vät, lii­kun­ta ja luon­to sekä vai­kut­ta­mi­nen. Mi­nul­le on tär­ke­ää puut­tua epä­koh­tiin ja ta­voi­tel­la oi­keu­den­mu­kais­ta ja kes­tä­vää yh­teis­kun­taa – eri­tyi­ses­ti ym­pä­ris­tön, hy­vinvoin­nin ja toi­meen­tu­lon osal­ta. Toi­min Ou­lun kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­ja­na.

tuija.jpg www.tuijapatana.fi/


JUHA PYL­VÄS
Yli­vies­ka, 47, maa- ja met­sä­ta­lous­tie­tei­den mais­te­ri, ag­ro­no­mi, kan­sa­ne­dus­ta­ja, maa­seu­tu­y­rittäjä
Olen kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­lai­dal­ta. Olen en­sim­mäi­sen kau­den kansa­ne­dus­ta­ja, mut­ta pit­kän lin­jan kun­ta­päät­tä­jä. Vuo­des­ta 2008 olen toi­mi­nut val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja­na. Si­vii­li­taus­tal­ta­ni olen ko­neu­ra­koin­tiy­rit­tä­jä ja vil­je­li­jä. Per­hee­see­ni kuu­lu­vat vai­mo ja kak­si las­ta. Ha­lu­an edel­leen toi­mia alu­eem­me edun­val­vo­ja­na.


juha.jpg www.juhapylvas.fi/


ANT­TI RAN­TA­KAN­GAS
Haa­pa­ve­si, 54, ag­ro­lo­gi, kan­sa­ne­dus­ta­ja
Kan­sa­ne­dus­ta­ja Haa­pa­ve­del­tä. Har­ras­tan lii­kun­taa, met­sän hoi­toa ja hir­ven­met­säs­tys­tä. Edus­ta­ja­na olen toi­mi­nut koko poh­joi­sen alu­een puo­les­ta. Vain vah­vaan yh­teis­työ­hön pe­rus­tu­val­la toimin­ta­ta­val­la saam­me hy­viä tu­lok­sia, se on vält­tä­mä­tön­tä elin­voi­man ja tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta. Maa­kun­tau­u­dis­tuk­ses­sa koko maa­kun­nan pal­ve­lut on tur­vat­ta­va.

antti.jpg www.rantakangas.fi


VESA RIEK­KI
Pu­das­jär­vi, 54, met­su­rin am­mat­ti­kou­lu­tus, pe­rus­met­su­ri
Olen isä, met­su­ri, po­lii­tik­ko. Vai­mo ja 11 las­ta, jois­ta nel­jä asuu vie­lä ko­to­na. Kiin­nos­tus yh­teiskun­nal­li­siin asi­oi­hin vi­ri­si jo lap­suu­den ko­dis­sa. Po­li­tii­kas­sa olen toi­mi­nut vuo­des­ta 1992. Täs­tä ajas­ta suu­rin osa kun­nal­lis­po­li­tii­kan joh­to­teh­tä­vis­sä. Har­ras­tuk­si­a­ni ovat ko­ti­ti­la­ni met­sien hoito, mar­jas­tus, met­säs­tys ja eri­lai­set ret­ket per­heen kans­sa.

vesa.jpg www.vesariekki.fi 


JUHA SI­PI­LÄ
Kem­pe­le, 57, dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, pää­mi­nis­te­ri, kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja
Ha­lu­an pi­tää Suo­men kun­nos­sa ja ra­ken­taa sel­lais­ta maa­ta, jos­sa per­heis­sä voi­daan hy­vin ja kaik­ki py­sy­vät mu­ka­na asuin­pai­kas­ta tai va­ral­li­suu­des­ta riip­pu­mat­ta. Po­li­tiik­kaan olen tul­lut teke­mään vas­tuul­li­sia rat­kai­su­ja. Kuu­den lap­sen­lap­sen on­nel­li­nen pap­pa ja Kärp­pä-fani.

juhas.jpg www.juhasi.fi


JUS­SI YLI­TA­LO
Tyr­nä­vä, 30, yri­tys­ta­lou­den ag­ro­lo­gi (AMK), kent­tä­pääl­lik­kö
Olen eh­dol­la, kos­ka jo­kai­sel­la on ol­ta­va yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det on­nis­tua elä­mäs­sään. Tu­le­val­la vaa­li­kau­del­la tu­lee edis­tää per­hei­den hy­vin­voin­tia, työl­li­syy­sas­teen nos­toa ja maa­ta­lou­den kan­nat­ta­vuut­ta. Kaik­ki on saa­ta­va mu­kaan yh­tei­sen Suo­men ta­ri­nan kir­joit­ta­mi­seen. Yhteis­kun­nan taso mi­ta­taan sii­nä, kuin­ka se huo­leh­tii hei­koim­mis­taan.

jussi.jpg www.ylitalonjussi.fi

 


Lähteenä Suo­men­maa, joka esit­te­lee kes­kus­tan eh­dok­kaat jo­kai­ses­ta vaa­li­pii­ris­tä.
Mu­ka­na on  ko­ti­paik­ka­kun­ta, ikä, kou­lu­tus, ny­kyi­nen työ sekä
eh­dok­kaan it­sen­sä laa­ti­ma esit­te­ly­teks­ti.