Haapavesi – Terve ja menestyvä kotikunta


Tavoitteet valtuustokaudelle 2013 – 2016


Kotikunta ja lähipalvelut

 • Keskusta kannattaa Haapaveden säilymistä itsenäisenä kaupunkina, tämä turvaa parhaiten hyvät lähipalvelut ja elinkeinojen vahvan kehittämisen Haapavedellä.

Terveys ja hyvinvointi

 • Edellytämme kattavan terveyspalveluverkoston säilymistä ja olemme valmiit laajaan yhteistyöhön muiden kuntien kanssa mm. Oulaskankaan sairaalan toiminnan turvaamiseksi. Näin varmistamme kuntalaisten palveluiden saatavuuden parhaiten.
 • Toimimme lääkäreiden ja muun hoito-henkilökunnan saatavuuden parantamiseksi
 • Kehitämme lasten ja vanhusten kotihoito-palveluita ja huolehdimme omaishoidon toimintaedellytyksistä.
 • Kehitämme tasapainoisesti sekä kunnallista että yksityistä palvelutarjontaa ikäihmisille, mm. etsimällä vaihtoehtoisia toimintamalleja.
 • Edistämme maahanmuuttajien kotoutumista ja sijoittumista työelämään.

Koulusta pohja hyvälle elämälle

 • Kotien ja koulujen hyvä yhteistyö muodostaa tärkeän perustan lasten tulevaisuudelle.
 • Laadukas ja monipuolinen koulutustarjonta on Haapaveden menestystekijä jatkossakin.
 • Huolehdimme perusopetuksen, lukio-koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen edellytyksistä ja yhteistyöstä jatkossakin.
 • Tuemme Jokihelmen opiston ja Haapaveden opiston arvokasta työtä Haapavedellä.
 • Jatkamme tuloksellista yliopistoyhteistyötä Oulun yliopiston kanssa.


Kuntalaisten tarpeista lähteviä asumisratkaisuja

 • Jatketaan aktiivista kaavoitusta ja edistetään monipuolisten siistien ja viihtyisien asuinalueiden syntymistä.
 • Mahdollistamme erilaisia asumisen vaihtoehtoja elämän eri vaiheissa.
 • Edistetään kyläkaavoilla kylien asutuksen säilymistä, uusien asuntojen rakentamista ja kylien elävänä pitämistä.


Liikunta- ja kulttuuripalvelut –vetovoimatekijä

 • Huolehdimme monipuolisesta ja ajan-mukaisesta liikuntapaikkaverkostosta.
 • Kannustetaan kuntalaisia aktiiviseen liikuntaan ja liikuntapaikkojen käyttämiseen.
 • Nuorten aktivoimista jatketaan mm. etsivän nuorisotyön kaltaisilla toimilla sekä tiiviillä yhteistyöllä eri järjestöjen kanssa.
 • Edistämme vahvaa ja monipuolista kulttuuritarjontaa kaiken ikäisille. Tämä on tärkeä Haapaveden vetovoimatekijä.

Yrittäjyys luo elinvoimaa ja edellytykset hyvinvointipalveluille

 • Yrittäjyys ja työpaikat ovat kaiken perusta.
 • Edistämme monipuolisen elinkeinorakenteen kehittämistä ja säilymistä sekä uuden yritystoiminnan syntymistä.
 • Turvaamme maatalouden toimintaedellytyksiä ja edistämme luonnonvarojen ja energian jalostamista tuotannoksi ja työpaikoiksi.
 • Toimimme Haapaveden tieverkoston paran-tamiseksi, - yhteydet lähikuntiin, sisäinen tieverkosto, mm. yksityisteiden kunnossapito, sekä ABC:n risteysalueen kehittäminen.

Talous ja verot

 • Jatkamme edelleen vastuullista ja tervettä taloudenpitoa, millä turvaamme laadukkaat ja riittävät palvelut kuntalaisille.
 • Veroaste ja erilaiset maksut pidetään alueellisesti kilpailukykyisenä.
 • Terve talous on Haapaveden itsenäisyyden ja oman päätösvallan perusta!

 

On kotiin tulon aika.