Kuntapäättäjät

Kuntapäättäjät

Keskustalla on vankka edustus Pyhännän kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa ja eri lautakunnissa. Pyhännän 15 valtuustopaikasta 12 on keskustalla.

Valtuustokaudella 2017-2021 keskustan valtuutetut toteuttavat yhdessä sovittua kuntavaaliohjelmaa:

HUOLENPITOA - HUOMENNAKIN

Kotikunta ja maakunta

Tulevaisuudessa Pyhännän kunta huolehtii kuntalaisten lähipalveluista, edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä vastaa kunnan kehittämisestä, maankäytöstä ja kunnallistekniikasta.

Vastuu Pyhännän sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy Pohjois-Pohjanmaan maakunnalle. Tavoitteena on säilyttää hyvät palvelut ja hoidon sujuminen ensimmäisestä lääkärikäynnistä kuntoutukseen saakka.

Kunnan ja maakunnan välinen selkeä työnjako ja mutkaton yhteistyö takaavat kuntalaisten palvelujen laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden myös Pyhännän kaltaisissa pienissä kunnissa.

Arjen palvelut omasta kunnasta

Jatkossa kunnan tärkein tehtävä on rakentaa lasten ja nuorten turvallista tulevaisuutta. Pyhännältä löytyy laadukas varhaiskasvatus ja maailman paras peruskoulu, minkä mahdollistavat turvalliset ja terveelliset tilat sekä pätevä henkilöstö.

Kotikunnan tehtävänä on tukea kuntalaisia heidän terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpidossa. Tässä onnistutaan huolehtimalla perhepalveluista sekä tarjoamalla kuntalaisille monipuolisesti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluja yhteistyössä eri yhteisöjen ja järjestöjen kanssa.

Elinvoimaa omista vahvuuksista

Pyhännän suurin vahvuus löytyy aktiivisista yrityksistä ja kehittyvästä teollisuudesta. Kunnan on jatkossakin luotava puitteet uusien yritysten syntymiselle ja kannustettava olemassa olevia yrityksiä kasvuun ja menestykseen. Erityisesti kunnan on vaikutettava siihen, että perusinfra, kuten tieverkosto ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa.

Erilaiset digitaaliset ratkaisut tarjoavat jo lähivuosina uusia mahdollisuuksia niin palveluille, harrastuksille kuin yritystoiminnallekin. Niiden hyödyntäminen onnistuu vain nopeiden tietoliikenneyhteyksien avulla, joten Pyhännälläkin on huolehdittava nopeiden yhteyksien rakentamisesta kunnan alueella kysynnän ja tarpeen mukaan.

Kaikille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö

Pyhännän toinen suuri vahvuus löytyy ainutlaatuisesta ja puhtaasta luonnosta. Pyhännällä on tilaa asumiselle ja yrittämiselle. Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisena ja asuinalueiden viihtyisyyttä parannetaan edelleen. Kaikkien kylien mahdollisuuksia asuin- ja yrityspaikkana vahvistetaan.

Kolmas vahvuus löytyy aktiivisista kuntalaisista. Kunnan ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Järjestöjen ja muun vapaaehtoistoiminnan tukeminen on tehokas tapa lisätä kuntalaisten hyvinvointia, aktiivisuutta ja ihmisten keskinäistä huolenpitoa. Vapaaehtoistyössä saadaan pienellä rahallisella panostuksella aikaan suuria asioita.

Terve talous luo kehittämisen pohjan

Terve kuntatalous on laadukkaiden kuntapalvelujen perusta. Hyvällä taloudenhoidolla ja aktiivisella elinkeinopolitiikalla varmistamme Pyhännän tulevaisuuden itsenäisenä kuntana. Elinvoimaisena pysyäkseen kunta tarvitsee nykyisten lisäksi myös uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Tulevan valtuuston tärkeimpiä tehtäviä on hyvän Pyhäntä-hengen ylläpitäminen ja vahvistaminen. Pyhäntä ja koko Suomi on saatu jälleen kasvu-uralle. Vain yhteistyöllä kasvusuunta jatkuu myös tulevaisuudessa.