Rauman Keskustan kuntavaaliohjelma 2012


RAUMAN KESKUSTAN MIELESTÄ VASTUU TERVEYDESTÄ ON YHTEINEN

Kaupunkimme tehtävänä on luoda edellytykset asukkaiden elämäntilanteiden ja tarpeiden mukaisille valinnoille ja ratkaisuille. Terveyden edistämiseksi ja hyvän hoivan turvaamiseksi Rauman Keskustalaiset haluavat, että  
- Rauman aluesairaalalle taataan riittävät resurssit korkeatasoisen hoidon ylläpitämiseksi. 
- Raumalla saa hoiva- ja lääkäripalvelut kohtuullisessa ajassa. 
- Raumalla huolehditaan päivystyslääkäripalveluiden ympärivuorokautisesta saatavuudesta myös tulevaisuudessa.
- Raumalla huolehditaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan saatavuudesta, koulutuksen määrästä ja laadusta.
- Raumalla parannetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja laatua ennaltaehkäisevillä palveluilla ja edistetään nopeaa hoitoon pääsyä.
- Raumalla lisätään matalan kynnyksen palveluja päihteiden ja huumeiden käyttäjille.

Perheiden tukemiseksi Rauman Keskusta haluaa, että luodaan perheille aidot mahdollisuudet valita lapsilleen sopiva hoitomuoto ja sovittaa joustavasti yhteen perhe- ja työelämä. Kotihoidon, yksityisen hoidon, perhepäivähoidon ja päiväkodin pitää olla todellisia vaihtoehtoja perheille. Kotihoidon Rauma-lisä on laajennettava koskemaan kaikkia alle kolmivuotiaita kotihoidossa olevia lapsia. 

Perheitä tulee Rauman Keskustan mielestä tukea myös niin, että
- voimme taata lapsiperheille mahdollisuuden saada tarvittaessa kotiapua.
- perheille turvataan laadukas päivähoito, taataan riittävä ja koulutettu henkilöstö sekä toimivat sijaisjärjestelyt.
- neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa puututaan entistä varhaisemmin ongelmiin ja autetaan vanhempia heidän kasvatustyössään.
- varmistetaan riittävät resurssit lastensuojelun avohuoltoon sijaishuollossa olevien lasten määrän vähentämiseksi.

Ikäihmiset ovat kaupunkimme voimavara. Heidän palveluidensa turvaamiseksi Rauman Keskusta haluaa, että
- he saavat heidän terveytensä ja elämäntilanteidensa mukaisesti edellyttämät hoito-, hoiva- ja asumispalvelut.
- omaishoitajien jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan heille riittävästi lisäapua sekä  mahdollistetaan heille omaisen säännöllinen intervallihoitoon pääsy. 
 - vanhus- ja vammaishoidon palvelut kehitetään ihmisiä aktivoiviksi, heidän itsenäisyyttään, omatoimisuuttaan  ja omassa kodissa asumistaan tukeviksi.
Rauman Keskusta haluaa, että kunnallisissa palveluissa kohtaamme ennen kaikkea ihmisen. Lähtökohtana pitää olla ihmisarvon kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeuden turvaaminen. Ei millään säästöillä, eikä leikkauksilla saa kyseenalaistaa näitä oikeuksia.

Kasvatuksen ja opetuksen ehdoilla

Hyvä kotikasvatus luo perustan hyvälle elämälle. Tueksi toki tarvitaan myös laadukkaita ja joustavia päivähoitopalveluja. 
Kaikilla koulutustasoilla on lapsella ja nuorella oltava oikeus pätevään opetukseen. Koulun tulee olla turvallinen ympäristö kaikille siellä opiskeleville ja työtä tekeville. Kaikille peruskoulunsa päättäville on taattava opiskelupaikka toisella asteella lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa tai työharjoittelupaikka. Opinto-ohjaus on tässä paljon vartijana. Koulumuotojen välistä yhteistyötä olisi lisättävä.
Ammatillista koulutusta on lisättävä aloille, joilla tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa. Oppisopimuskoulutus on nostettava sille kuuluvaan arvoon: työssä oppien päästään ammattiin kiinni. Osin samaan tähdätään nuorten työpajatoiminnalla, johon tulisi kaikkien halukkaiden saada osallistua. Kaikilla edellä mainituilla toimilla pystytään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. 
Rauman tulee pitää kiinni korkeakoulu- sekä ammatillisen tason koulutuspaikoista, joilla taataan paikallisille yrityksille osaajia tulevaisuudessakin.
Hyvä koulutus on pääoma, jonka arvo nousee ja kantaa elämässä pitkälle. Se on hyvä sijoitus.

Yrittäjyys on Rauman menestymisen perusta

Raumalaisessa elinkeinoelämässä pk-yritykset ovat avainasemassa. Raumalla tarvitaan lisää yritystoimintaa. Niiden toimintaedellytykset tulee turvata monin eri tavoin.
Kaavoituksen suunnittelussa otetaan huomioon yrittäjien ja yritysten odotukset ja käytännön tarpeet. Huolehditaan, että sekä yritys- että asuinrakennustontteja on aina tarjolla. Asuinrakentamissa huomioidaan kaupungin tasapuolinen kehittäminen. Kylien elinvoimaisuutta on tuettava joustavammalla lupakäytännöllä. Kevyen liikenteen väylien rakentamista tulee jatkaa. Merellisyys pitäisi paremmin huomioida kaavoittamalla merenrantatontteja.

Kaupungin laitoksissa tarjottava lähiruokaa 

Kaikilla raumalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa alueellisen ja kotimaisen ruokatuotannon säilymiseen. Kaupan keskittyminen, markkinatalouden avoin kilpailu ja ilmastonmuutos ovat tuoneet suomalaiselle ruokatuotannolle uudenlaiset haasteet. Ilmastonmuutoksen torjunnassa myös alueellisilla päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia. 

Rauman kaupunki on merkittävä ruoan raaka-aineiden ostaja. Suuntaamalla ostoksia alueellisesti voi kaupunki tukea paikallisia tuottajia. Samalla pienennetään kaupungin laitoksissa tarjottavan ruoan hiilijalanjälkeä.