Mynämäen Keskustan ehdottama lisälausunto valtuustossa

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Kunnat / Mynämäki / Uutiset ja tapahtumat / Mynämäen Keskustan kannanottoja / Mynämäen Keskustan ehdottama lisälausunto valtuustossa

MYNÄMÄEN KESKUSTAN EHDOTTAMA LISÄLAUSUNTO VALTUUSTOSSA

                                          

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö

Pyydettynä lausuntonaan Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Mynämäen kunta haluaa tuoda erillisenä lisäkirjeessä esille seuraavaa:

Mynämäen jo tekemät toimet tulevaisuuden haasteisiin

Mynämäen kunta yhtyy pääosin työryhmän näkemykseen kuntatalouden ja kuntien palvelutuotannon vakavista haasteista ja pitää kunta- ja palvelurakenteisiin kohdistuvia uudistuksia välttämättöminä. Uudistustyötä on viime vuosina ohjannut ns. Paras-hanke, jonka mukaisesti Mynämäki on naapurikuntiensa

Nousiaisten ja Maskun kanssa lisännyt yhteistyötä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Akselin hyödyille on annettava aikaa tulla esille.

Suurkuntahankkeessa ei ole lainkaan huomioitu tehtyjä tutkimuksia, tilastoja eikä kunnallisalan professoreiden ja muiden asiantuntijoiden yksimielisiä ja vakavia varoituksia suurkuntien riskeistä kuntien taloudelle, lähipalveluille ja kunnalliselle demokratialle. Asiantuntijat ovat hyvin yksimielisesti arvioineet, ettei suurkuntiin tähtäävällä uudistuksella saada aikaan säästöjä, vaikka hallitus ajaa uudistusta juuri säästöihin vedoten.

Elinkeinopolitiikka

Tulevaisuudessa Mynämäen elinvoimaisuuden kannalta tärkeintä on onnistunut elinkeinopolitiikka, johon kaavailtu suurkunta tai keinotekoiset kuntaliitokset eivät tuo lisäarvoa. Suomen eturivin ilmastomuutosta torjuvana HINKU -kuntana Mynämäki tukeutuu uusiutuviin energialähteisiin ja niiden paikalliseen hyödyntämiseen sekä kestävän kehityksen periaatteet huomioivaan energiakaavoitukseen ja palvelurakenteeseen. Maailmanlaajuinen kysyntä on kasvussa muun muassa, ruuassa, puhtaassa vedessä ja biotaloudessa. Tulevaisuuden talouskasvun eväitä löytyy erityisesti Mynämäen kaltaisesta maaseutukunnasta.

Valtionosuudet

Mynämäen kunta paheksuu selvityksessä ja kuulemiskierroksilla muutoksen välttämättömyyden perustelua valtionosuusriippuvaisuudella. Ns. rahoitusvastuun periaatteen mukaan valtiovalta on velvollinen osallistumaan lakisääteisten kunnille määräämien tehtävien rahoittamiseen. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on ollut ja pitää myös jatkossa olla olosuhde- ja palvelutarve- sekä tulopohjaeroja tasoittamalla huolehtia kunnallisten palvelujen tehokkaasta järjestämisestä koko maassa kohtuullisella vero ja maksurasituksella. Hallitus on nyt kyseenalaistamassa tämän periaatteen. Mynämäki ei saa valtionosuutta pienuutensa takia, vaan sen takia, että sen toimintaolosuhteet, ikärakenne ja tulopohja poikkeavat maan keskiarvosta heikompaan suuntaan.

Vaihtoehtoiset selvitykset maakuntamalleista

Mynämäelle lähetetyt kysymykset ovat johdattelevia ja pelkästään monikuntaliitoksiin keskittyviä. Kysymysten kautta Mynämäelle ei ole annettu aitoa mahdollisuutta kertoa omia näkemyksiään ja vaihtoehtojaan. Mynämäki haluaa nykymuotoisen kuntien yhteistyön jatkuvan sitä kehittäen ja tiivistäen, erityisesti 8-tien kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa.

Mynämäki haluaa selvitykset erilaisista alue- tai maakuntamalleista. Näissä malleissa tulisi tarkastella  toisaalta lähipalveluja, joista huolehtivat nykyiset kunnat, ja toisaalta laajaa väestöpohjaa vaativia palveluja, kuten sosiaali- ja terveydenhuolto, toisen asteen koulutus ja innovaatio-ohjelmat, jotka järjestettäisiin maakuntakuntayhtymässä. Alue- ja maakuntatason luottamushenkilöt voitaisiin tarvittaessa valita suorilla kansanvaaleilla.