Keskustan periaatteet ja seurakuntatyö

TASAPAINOSSA ETEENPÄIN! – Suomi, jossa toivo on pelkoa suurempaa

Puoluekokous2018 yläkuva iso.jpg
Keskusta.fi / Vaalit / Keskustan periaatteet ja seurakuntatyö

Keskustan periaateohjelma on julistus omavoimaisen Me-hengen puolesta yksilökeskeisessä ajassa. Tärkeintä ei ole puolue, järjestelmä tai talous. Ohjelmamme ydin on arvokas ihminen itsessään ja yhteisössään, tulevaisuuden ihmisen hyvä elämä ja sen edellytykset.

 

 1. Että voisin luottaa

  Keskustalle yhteiskunnan tärkein peruspilari on ihmisten keskinäinen luottamus. Tarvitsemme toistemme ymmärtämisen ja yhteistyökyvyn vahvistamista.

  On keskusteltava avoimesti oikeasta ja väärästä, jotta ymmärrämme miten meidän on kohdeltava toisiamme. Tarvitsemme jatkuvaa sivistystä, jotta epäluulot ja pelot eivät johda vihaan.

   

 2. Että kantaisin vastuun

  Tuemme kaikkien mahdollisuutta toteuttaa ihmisyyttään vastuun ja vapauden hengessä. Hyvässä yhteiskunnassa vapaus on vastavuoroista. Vapaus ja vastuu ovat arjessa jokapäiväisissä valinnoissamme.

  Jokaisella on velvollisuus kantaa voimavarojensa mukaan vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Lähiyhteisöissä luomme välittämistä ja huolenpitoa. Yhteiskunnan tehtävä on luoda edellytykset hyvälle elämälle ja olla turvana hädän hetkellä.

  Sukupolvien ketju on vastuun rikas ketju. Sukupolvet huolehtivat toisistaan: vanhemmat lapsistaan, sitten nuoremmat polvet vanhemmistaan. Tätä välittämisen vastuuta haluamme jakaa.

  Vapaaehtoistyö on aina pohjimmiltaan lähimmäisestä välittämistä. Varmistamme kansalaistoiminnalle puitteet joissa hyvät ideat ja teot pääsevät kukoistamaan.

   

 3. Että olisin rakastettu ja saisin rakastaa

  Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja samanarvoisia. Periaatteemme jokaisen ihmisen arvokkuudesta on horjumaton.

  Sydämen sivistys ja lähimmäisen rakkaus ovat toisen ihmisen kunnioittamista ja huomioimista. Suomen pitää olla maa jossa ihmiset puhuvat toisilleen kauniisti.

  Syrjinnälle, rasismille vihapuheella ja kiusaamiselle emme anna mitään sijaan.

  Tuemme vastuullista vanhemmuutta, aikuisuutta ja vahvaa läsnäoloa lasten elämässä.

  Lapsella on omat vahvat oikeutensa. Lapsista on pidettävä huolta, rohkaistava ja kuultava heidän näkemyksiään.

  Kahdella tasa-arvoisella ihmisellä on vapaus rakastaa toisiaan.

  Niin kuin ihmisarvoinen elämä, niin myös arvokas kuolema kuuluu kaikille.

   

 4. Että ymmärtäisin luonnon rajat

  Ihmiskunta ratkaisee maailman tulevaisuuden. Kestävä kehitys on sukupolvia yhdistävä välttämättömyys. Teemme kestävistä valinnoista helppoja ja kannattavia.

  Tarvitsemme syväluotaavaa keskustelua eettisistä rajoista aikana, jolloin teknologian ja lääketieteen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tämä kehitys luo myös toivoa siihen, että nyt pelottavilta tuntuviin asioihin löydetään ratkaisut.

   

 5. Että voisin kuulua johonkin

  Olemme isänmaallisia. Meille se tarkoittaa tervettä ylpeyttä maastamme, juuristamme, kielistämme ja kulttuuristamme. Suomalaisuus on uudistuvaa. Ajamme Suomen ja suomalaisten etua yhteistyössä muiden kansojen kanssa, rauhaa ja sopua rakentaen.

  Kylät, kaupunginosat ja kotiseudut ovat meille tärkeitä. Minuus koostuu myös siitä, että ihminen voi kuulua moneen paikkaan ja olla ylpeä kaikista juuristaan. Monipaikkaisuus on elinvoiman ja luovuuden lähde koko Suomelle.

  Rakennamme siltaa täällä syntyneiden ja tänne tulleiden välille. Suomalaisuuteen kuuluu monikulttuurisuus. Maahamme muuttaneet tarvitsevat välittäviä yhteisöjä sekä mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen.

  Ihmiset tarvitsevat toisiaan, mutta myös lepoa ja hiljaisuutta. Tavoittelemme yhteiskuntaa, jossa allakoissamme on aukkoja ja aikaa myös itselle ja tilaa rauhoittumiseen.

  Tunnustamme yhteiskuntamme kristilliset juuret ja arvostamme niitä. Jokaisella pitää olla vapaus tunnustaa ja harjoittaa omaa uskontoaan tai elämänkatsomustaan Suomen lakeja ja hyviä tapoja noudattaen.

   

 6. Että uteliaana loisin uutta

  Sivistys on avain hyvään elämään. Jokaisella meistä on rajaton kyky kasvaa ihmisenä ja kansalaisena, murtaa sisäiset kahleemme. Vapaus on myös sitä että ihminen voi toteuttaa itseään ja oppia uutta läpi elämänkaaren.

  Hyvä idea, mietitään yhdessä lisää – tällaista asennetta Suomi tarvitsee. Tutkikaa, kokeilkaa ja pitäkää se, mikä hyvä on – se on edistyksen lähtökohta.

  Voidaan tehdä toisinkin. Tahdomme lisää ennakkoluulottomuutta ja luovuutta kouluihin, työpaikoille ja harrastuksiin. Uskallamme uudistaa ja luopua tarvittaessa vanhasta.

  Joskus uusi pelottaa ja meissä kaikissa asuu muutosvastarinta. Tienraivaajan osa ei ole kenelläkään helppo. Muuttuva ja uusi pitää osata kärsivällisesti perustella.

  Uuteen alkuun pitää olla aina mahdollisuus. Ihmisen on voitava epäonnistua ilman, että kokemus haavoittaa pysyvästi.

   

 7. Että saisin mahdollisuuden

  Kaikilla on oikeus tavoitella jotain suurempaa ja toteuttaa haaveitaan. Parhaimmillaan yhteiskunta on silloin, kun se tarjoaa rakennuspuita ihmisten valinnoille, omavoimaisuudelle ja kasvulle omintakeiseksi persoonaksi.

  Sukupuolten välinen tasa-arvo on yhteiskuntamme syvä arvo. Haluamme vahvistaa sitä todeksi sanoin ja teoin joka päivä. Sukupuolia lokeroivat asenteet on murrettava.

   

 8. Että saisin myös olla heikko

  Meillä on ohittamaton vastuu lähimmäisistä. Vahvojen yhteiskunta on pohjimmiltaan vain vastuulleen sokeiden yhteiskunta.

  Kelpaamme keskeneräisinä. Haluamme Suomen, jossa ihmisarvoa ei määritetä kympin suorituksilla. Tärkeämpää on kilvoitella itsensä kanssa kuin saavuttaa muiden mittarit.

  Meille tärkein ei ole se, joka huutaa lujimmin. Vaatii erityistä herkkyyttä kuulla häntä, joka enää vain vaikenee. Hauraiden ja haavoitettujen osallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen asia.

  Globaalissa taloudessa kaikki eivät voita. Häviäjistä meillä on yhteinen vastuu niin kotimaassa kuin kauempanakin. Maailmantalous tarvitsee oikeudenmukaisuutta.

   

 9. Että tulisin toimeen

  Ihmisellä on oikeus omistaa, menestyä ja tavoitella parempaa. Omistaminen kasvattaa ymmärrystä ja vastuuta taloudesta. Vastustamme kateuden ja kaunan yhteiskuntaa. Vaadimme kohtuuden toteutumista niin palkitsemisessa kuin muussakin taloudellisessa toiminnassa.

   

 10. Että kokisin olevani turvassa

Käpertyminen ja aitojen pystyttäminen ei ole Suomen ratkaisu. Kansainvälisellä vuoropuhelulla ja yhteistyöllä vahvistamme luottamusta ja turvallisuutta.

Tarvitsemme uskontojen ja kulttuurien lukutaitoa, kykyä ymmärtää myös meille vierasta ja outoa. Eri katsomusten ja toimijoiden välinen vuoropuhelu poistaa pelkoja ja estää ääriliikkeiden kasvua. Se myös rakentaa perustaa turvalliselle ja oikeudenmukaiselle maailmalle.

Myös ihmiset maamme rajojemme ulkopuolella ovat lähimmäisiämme. Ympäristöpakolaisuutta voidaan ehkäistä kansainvälisellä yhteistyöllä ja yhteisvastuulla. Pakenemaan joutuneita ihmisiä on kohdeltava inhimillisesti ja heidän ihmisoikeutensa on turvattava.


LOPUKSI

Ei voi saavuttaa upeita asioita, ellei tiedä, mikä on olennaista ja hyvää. Jos haluamme asioiden muuttuvan, niitä pitää olla valmis myös itse muuttamaan.

Keskusta on kuin sauna, jonka lauteille kokoonnumme kaikki samanarvoisina. Elämän muokkaamina olemme erilaisia, mutta siinä löylyn sihistessä kiukaalle samalla viivalla. Toinen nauttii hiljaisuudesta, joku kertoo tarinan. Kaikilla on sellainen olo, että tässä on hyvä olla. Perimmäisten asioiden äärellä. Kelpaan sellaisena kuin olen.  Löylyissä ansioksi riittää ihmisenä oleminen. Sama juju pitää olla keskustalaisessa kansanliikkeessä. Oven pitää olla sopivasti raollaan, jotta sisään pääsee raitista ilmaa ja uutta väkeä.