Våra viktigaste insatser för att säkerställa Finlands framgång 

  • Vi försvarar Finland, vårt lands försörjningsberedskap och livskraften i alla regioner. 
  • Vi ser till att få ordning i de offentliga finanserna på ett rättvist sätt för att kunna rädda välfärdssamhället.  
  •  Vi verkar för att det åldrande Finland får mera människor och fler jobb.  

Centerns löften

1. Finland ska bli självförsörjande på värme och el. Vi utnyttjar de möjligheter nya energiformer skapar och ser Finland som en stormakt inom energi. Vi satsar på biogas. Vi säkerställer de bästa förutsättningarna för livsmedelsproduktionen och skogshushållningen.

2. Vi ser till att vägar och järnvägar sätts i skick. Därför fryser vi de nya miljardprojekten. Vi säkerställer att bilister behandlas jämlikt genom att slopa drivkraftsskatten på diesel.

3. Vi garanterar de äldre ett tryggt liv. Vi verkar för nya boendeformer vid sidan av vård i hemmet. Vi ser till att närståendevårdarna får bättre arvoden.

4. Vi stärker tjänsterna för familjer och stöder föräldraskap. Vi höjer barnbidraget med 200 euro på årsnivå.

5. Vi bevarar naturens diversitet. Vi står upp för varje finländares rätt till närnatur och en stark naturrelation. Vi säkerställer markägarnas rätt till sin egendom.

6. Vi stärker närservicen. Vi ser till att också mentalvårdstjänsterna finns tillgängliga på nära håll.

7. Vi är medvetna om att allt fler bor ensamma. Vi höjer hushållsavdraget för ensamboende.

8. Grundskolan ska fokusera på sin grundläggande uppgift. Vi återställer arbetsron för lärare och elever.

9. Finlands försörjning bygger på entreprenörskap. Vi säkerställer att beskattningen av företag inte skärps. Vi föreslår att alla finländare får ett FO-nummer.

10. Vi vill att människornas drömmar om att bo rymligare uppfylls. Vi verkar för dubbelt kommunmedlemskap för att det ska gå att arbeta på distans och få service.

 

Blev du intresserad? Ha en titt på Centerns valprogram i sin helhet (pdf)

 

“Vi bygger ett Finland som stolt vidhåller traditioner och det som är värdefullt, men utan att vara bakåtsträvande. Vi bygger ett Finland där alla känner tillförsikt och tro på morgondagen. Vi måste gå framåt.”

Vår ordförande Annika Saarikko

Bästa finländare!

Är vi trygga? Har vi mat och värme? Kan vi betala familjens räkningar?  Hur se framåt med tillförsikt mitt i allt det som pågår?

Kriget har återfört oss till det som är viktigt. Vi sätter igen värde på självförsörjning, inhemsk mat och energi.

Redan coronapandemin fick oss att reflektera kring livets djupare värden. När världen stängdes ner, öppnades mångas ögon för vårt eget lands möjligheter. Vi sökte oss ut på större vatten, ut i naturen. Vi insåg hur viktig familjen och den egna närkretsen är. Med nya ögon såg vårt land annorlunda ut – det blev vårt gemensamma Finland.

Vi har också vaknat upp till att det verkligen inte är tillräckligt att endast en del av Finland mår bra. Livsvillkoren ska tillgodoses överallt i Finland och det är genuint viktigt att försvara varje höjd och dal. Endast så kan vi se till att hela Finland är tryggt och säkert.

I denna tid ställs vi inför de värden som är grundläggande för Centern.

Vi i Centern har redan under många decennier stått upp för finsk mat, utvecklat inhemsk energi och säkerställt att det finns service nära till hemmet. Vi har byggt ett Finland där det är tryggt för barnen att leka tillsammans på gårdarna i grannskapet och där vi hjälper våra medmänniskor. Vi har verkat för ett Finland där vägar, tågtrafik och transporter fungerar och sett till att landets försvar inte ens under goda tider har försummats.

Vi har tänkt i termer av hela Finland och självförsörjning också när det inte har legat i tiden. Vi är ett genuint och ursprungligt parti för hela Finland, nu och framöver. Vi står upp för varje landskap.

Kriget innebär en omvälvning i världen. Finland stöder orubbligt Ukraina och fördömer Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. Vi är ense om att ansluta oss till Nato och i utrikes- och säkerhetspolitiken håller vi blicken stadigt riktad mot framtiden.

Men geografin är och består. Vår långa gräns mot en oberäknelig granne innebär att välfärden, den regionala politiken, i hela Finland har blivit en oskiljaktig del av vår säkerhetspolitik. Det här är vårt budskap till finländarna som nu ska rösta i riksdagsvalet.

Verklig framgång för landet kräver att vi griper tag i hela Finlands möjligheter. Under nästa valperiod gäller det att på allvar utveckla styrkorna i de olika områdena. Vi verkar för att den nya inriktningen i ekonomin, en grön och koldioxidsnål ekonomi fri från fossila bränslen, ger landskapen och Finland ett nytt uppsving. Gröna innovationer skapar jobb och hållbar tillväxt. Samtidigt gynnar det människorna, klimatet och miljön.

Genom att greppa möjligheterna säkerställer vi att Finland även framöver är ett välmående och jämlikt nordiskt land. Den bästa försvarare välfärdssamhället har är den som förnyar det. Det är Centern.

När man mår bra i hemmen, mår Finland bra. Vi betonar rätten till ett eget hem, natur nära intill även i städerna, rymligare boende och ett liv som man själv vill ha det överallt i Finland. Det lokala är vår trumfkort. Hemmens välfärd förutsätter att närservicen fungerar. Inga finländare får heller lämnas ensamma med mentala problem.

Finland behöver barn, därför behöver vi en bättre familjepolitik. Flexibla arbetsplatser, välfungerande barnrådgivningar samt småbarnspedagogik och grundläggande utbildning där det råder lugn och ro att arbeta och lära sig är en del av den förändring som behövs.

Samtidigt vet vi att det finns familjeformer av många slag och att allt flera lever ensamma. Också bidrag och beskattning ska anpassas till förändringen.

Kärnan i Centern har alltid handlat om att jämka samman tre aspekter av hållbarhet – om balans mellan människan, naturen och ekonomin.

Ekonomin måste vara anpassad till vad naturen förmår bära. Det är vårt livsvillkor. Vi förhåller oss till naturens utarmning och klimatförändringarna med största allvar. Samtidigt vet vi att ett fyndigt folk också framöver kan utnyttja naturresurserna, som sina skogar, på ett hållbart sätt.

Precis om när det gäller naturen, ska vi också se på ekonomin med våra barnbarns ögon. För deras skull måste vi nu fatta svåra beslut. Centern lovar att stabilisera våra offentliga finanser under de två följande valperioderna.

Tillväxt och företagande är bästa boten för att få ekonomin på fötter. Vårt land är i akut behov av dessa och därför står vi vid företagarens sida.

Men inte heller detta är tillräckligt för Finland. Vi kan inte öka skuldsättningen i all oändlighet. Dessutom kommer försvaret, den övergripande säkerheten och försörjningsberedskapen även framöver att kräva mycket pengar. Det innebär att vi har mindre summor att använda för annat.

Nästa valperiod måste vi äntligen vakna upp till det faktum att Finland åldras. Anpassningen till att bli ett åldrande land är den största framtidsfrågan för vårt land. Vi måste reagera på den som på en plötslig kris – beslutsamt, snabbt och modigt. Såväl välfärdssamhällets tjänster som hållbarheten i den offentliga ekonomin är beroende av rakryggade beslut.

Gränserna för vårt välfärdssamhälle hotar att komma emot, samtidigt som vi nödvändigt behöver dess tjänster. De äldre förtjänar bästa möjliga omsorg, barnen bästa möjliga undervisning. Vi måste få till stånd bättre resultat med mindre resurser och inrikta resurserna rättvist.

Ekonomin är aldrig Centerns mål, utan endast och enbart ett verktyg. Centerns värdegrund har alltid vilat på bildning och måttfullhet, inte på ohållbar förbrukning. För oss finns de viktigaste nycklarna till vår välfärd i mänsklighet, humankapital och kärlek till nästan.

Centern upplever det inte som sin sak att avgöra vad som är ett gott liv eller hur det ska levas. I Centerns världsbild kan människor av många slag uppleva att också det just jag gör betyder något. Människor i olika ålder, som ser olika ut och med olika bakgrund ska alla kunna tänka att också min insats behövs. Att också mitt liv, mitt sätt att leva, det jag livnär mig på och min hemtrakt är värdefulla.

Centerns Finland är ett land där bakgrund och ekonomi inte är avgörande för människornas strävan att förverkliga sina drömmar och förhoppningar. Centerns Finland är ett land där de som kan arbeta drar sitt strå till stacken, företagsamhet belönas och alla får den hjälp de behöver.

Centern bygger ett Finland där det finns frihet, men också förpliktande ansvar. Vår grund är att söka efter det som är gemensamt, inte att bygga murar. Vi tänker även framöver finnas i det politiska mittfältet som en aktör med integritet och en brobyggare. Vi vill att den samhörighet finländarna känner även framöver är den största resursen i vårt samhälle.

Vi bygger ett Finland som stolt vidhåller traditioner och det som är värdefullt, men utan att vara bakåtsträvande. Vi bygger ett Finland där alla känner tillförsikt och tro på morgondagen. Vi måste gå framåt.

Just det handlar det om i valet. Om människans värde, om hemmens välfärd, om tillhörighet. Om mat och värme, närservice och förtroende. Om Finlands säkerhet och framtid. Om grundläggande frågor. Om att Finland också framöver är världens bästa land för just oss.

Så vi går framåt. Där finns det ljus.

Annika Saarikko
Ordförande för Centern

EtusivuCenterns löften