18

Jarno Oksanen

Hämeenlinna
kehityspäällikkö, 34

Hei,
Olen koulutukseltani metsänhoitaja ja juristi. Työskentelen tällä hetkellä kehityspäällikkönä. Kunnallispolitiikassa olen ollut vahvasti mukana opiskeluaikoina ja olen nyt tekemässä paluuta muutamien vuosien jälkeen. Kunnallisessa päätöksenteossa tulee korostumaan lähivuosina taloudellisen tilanteen vakauttaminen poikkeuksellisten vuosien jälkeen sekä uusien työpaikkojen luonti ja nykyisten turvaaminen kuntien alueella. Päätöksenteossa ei saa unohtua, vaan pikemminkin tulisi korostua, ympäristöllisesti vastuullisten päätösten tekeminen, esimerkiksi uusiutuvaan energiaan pohjautuvien energiaratkaisujen edistäminen. Kunnilla on tässä iso mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja uusien ratkaisujen ja innovaatioiden myötä. Unohtaa ei sovi myöskään palvelutarjontaa ja harrastustoimintaa. Tulen toimimaan aktiivisesti tavoitteiden aikaansaamiseksi ja entistä paremman työ- ja asuinympäristön luomiseksi. Kiitos luottamuksesta ja tuestasi!

Vaaliteemat

Vetovoimainen ja kasvava kunta

Hämeenlinnan tulee olla houkutteleva asuin- ja työpaikkakunta. Tuen yrittäjyysmyönteistä kuntapolitiikkaa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa kunnan vetovoimaisuuden kasvattamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Tuen etätyömahdollisuuksien parantamista ja työskentelyn mahdollistamista asuinpaikkakunnalla. Asuinympäristön tulee olla houkutteleva mm. erilaisten harrastus- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien myötä kaikenikäisille.

Koulutus ja osaaminen

Kuntapäätöksenteossa on turvattava ammatillisen korkeakoulutuksen säilyminen kunnassa. Koulutustarjontaa on tarkasteltava säännöllisesti ja mahdollisuuksien mukaan edistettävä myös uusien alojen sisällyttämistä koulutustarjontaan. Perus- ja toisen asteen opetuksen taso ja järkevät ryhmäkoot turvattava. Osaamisen kehittämiseen kuuluu mielestäni myös ohjatun harrastustoiminnan edellytysten tukeminen erityisesti lasten ja nuorten osalta.

Vastuullinen päätöksenteko

Vastuulliseen päätöksentekoon kuuluu taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien huomioimisen lisäksi myös ekologisten ja ympäristönäkökohtien huomioiminen ja edistäminen kunnallisissa päätöksissä. Esimerkiksi kunnan energiaratkaisuissa tulee suosia uusiutuvia energialähteitä ja ruoantuotannossa tulee edistää vastuullisesti tuotettujen kotimaisten elintarvikkeiden osuutta kuntalaisten lautasella. Maankäyttöratkaisujen tulee pohjautua myös em. näkökohtien mukaisiin periaatteisiin.