Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Uutiset ja tapahtumat / Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro
14.12.2011 18:00

Talousarvioehdotus vuodelle 2012 on Mikkelissäkin, kuten monessa muussa kunnassa tehty haastavassa tilanteessa.
 
Koko Suomen luottoluokitus on vaarassa, valtion jo nyt tekemät valtionosuusleikkaukset sekä veroratkaisut pienentävät kaupunkimme tulopohjaa arviolta n 5 miljoonaa euroa, ja lisää valtion kuntataloutta heikentäviä toimenpiteitä on tulossa. Kuntien perustehtävät kuitenkin säilyvät.

Nyt tarkasteltavana olevaa talousarviokirjaa lukiessa huomaa, että monet asiat ovat jo muuttuneet siitä kun kirjaa lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa valmisteltiin. Teimme taloussuunnitelmaa sen palvelustrategian pohjalta, jonka hyväksyimme viime keväänä.
Nyt näyttää siltä että koko palvelustrategia on arvioitava ja tehtävä uudestaan.
 
Tässä yhteydessä keskustan valtuustoryhmä haluaa muistuttaa siitä että myös haja-asutusalueen kouluverkkotarkastelu kuuluu palvelustrategiaan eli valtuustotasolla käytävään keskusteluun–lautakuntatasolla tehdään muutoksia palveluiden laajuuteen vain talousarvion antamissa raameissa.
 
Hyvät valtuutetut, Keskustan ryhmä on johdonmukaisesti ajanut kuntatalouden tervehdyttämistä – sen vuoksi että vain hyvän talouden kunta voi huolehtia kuntalaisistaan.
 
Siksi katsomme, että ensi vuoden nykyisille tulo- ja kiinteistöveroprosenteille tehty talousarvioraami kokonaisuudessaan on riittävä tuottamaan palvelut kuntalaisillemme. Enempään meillä ei näillä tuloilla ole varaa.
 
Kirja on ensimmäistä kertaa tehty ns. maisema-työkalulla, jolla voidaan seurata asiakasmäärien ja kustannusten kehittymistä. Kirjassa on joitakin epätarkkuuksia, mutta kirjaaminen varmasti jatkossa kehittyy. Samassa yhteydessä hyväksyttävä henkilöstösuunnitelma, joka noudattelee palvelurakenteen uudistumista, ja jonne on sisäänrakennettu myös tulospalkkiojärjestelmä, on ensiarvoisen tärkeä. Ilman henkilöstön sitoutumista ja hyvää johtamista ei talouskirjaan kirjatut rakenteiden muutokset ja tavoitteet toteudu.
 
Kirjassa on hyvin tuotu esiin riskit ja oikeastaan osoitettukin, että tämmöisenään taloussuunnitelma kausi ei tule toteutumaan.  Tuleville vuosille kirjassa on laskettu sekä kiinteistö- että tuloverokorotukset, mutta siitä huolimatta lainamäärä nousee liikaa.  Näin ei voi olla – ensi vuoden aikana palvelustrategialla ja sen mukaisella henkilöstöstrategialla joudumme linjaamaan mihin meillä on oikeasti varaa suunnitelmakaudella näköpiirissä olevilla tuloillamme.
 
Huomioitavaa on, että talousarviokirjassamme ei ole mainittu kuntaliitoksia kuntatalouden pelastajaksi. Keskustan ryhmä yhtyy käsitykseen, että kuntaliitokset eivät ratkaise kuntien haasteita - Mutta on paljon asioita, joihin kuntatasolla voidaan vaikuttaa: vapaaehtoiset kuntaliitokset (joita ilman muuta kannatamme), kuntien välinen yhteistyö, kuntapalvelujen tuotantotapojen uudistaminen ja tehostaminen ja ennen kaikkea priorisoiminen, johon palvelustrategiassa voidaan ottaa kantaa. Mikkelihän on kiitettävästi tehnyt tasapainottamistoimenpiteitä viimeisten vuosien aikana mutta nyt huomaamme että toimet vasta alkua.
 
Ensi vuoden suurimpia haasteita on sosiaali- ja terveystoimen seudullinen yhteistoiminnan käynnistäminen ja päivähoidon siirtyminen sivistystoimen alaisuuteen. Molempiin sisältyy epävarmuustekijöitä – mutta näistä voi myös kummuta tuottavuuden nousua, synergiahyötyjä ja kustannusten nousuille hillintää.
 
Positiivisena asiana on mainittava talousarviokirjassa kuntalaisten hyvinvointiin satsaaminen: meillä on hyvinvointistrategia, jonka sisältöä ollaan integroimassa poikkihallinnollisesti kaupungin tuloskortteihin siten, että saisimme konkreettista sanojen ympärille.
 
Positiivista on myös perhepalveluissa ensi vuonna käynnistettävä lapsiperheiden kotiapu. Lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistettu ennalta ehkäisevä ja myös akuutti apu on asia josta ei saa tinkiä! Samoin satsaus sivistystoimen puolella perusopetukseen pitämällä tuntikehys ennallaan 1.57:na on satsaus lapsiin ja nuoriin. Tässä yhteydessä tuon esiin myös ryhmämme kannan siitä, että ryhmämme tukee Haukivuoren lukion asteittaista alasajoa siten, että siellä aloittaneet lukiolaiset saavat käydä lukionsa loppuun nykymuodossaan.
 
Ryhmämme kantaa kuitenkin huolta kaupunkimme vanhuspalveluista:
Väestöennusteemme lupaa vanhusten (yli 74-vuotiaiden) määrän kasvavan vuoteen 2015 mennessä 24 %. Tämä tarkoittaa hoito- ja hoivapalveluissamme tasapainoilua avun tarpeen ja avun tarjonnan välillä: Talousarviokirja pitää sisällään nopean laitospaikkojen vähentämisen, samoin kuin ostointervallipaikkojen korvaamisen omilla, halvemmilla paikoilla. Toimet ovat oikeansuuntaiset, mutta siirtymävaiheessa on varauduttava siihenkin, että aikataulu hieman venyy ja rahaa tarvitaan tähän hieman enemmän. Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä hieman lisääntyy, kuten olemme linjanneetkin, mutta he tarvitsevat intervallipaikkansa ja ne on heille turvattava.
 
Talousarvioraamia ryhmämme enemmistö ei ollut halukas kasvattamaan, mutta lautakuntaa pyydetään huomioimaan asia käyttötaloussuunnitelmassaan.
 
Lisäksi ryhmämme antaa kaupungin johdolle tukensa niille toimille, jolla se aikoo puuttua palveluasumisen ostohintojen karkaamiseen, samoin kuin erikoissairaanhoidon kustannusten nousuun.
 
Investointien suhteen ryhmämme näkee hyvänä sen, että jokaisen investoinnin aloittamislupa on erikseen pyydettävä johtoryhmältä, vaikka investointi olisikin kirjattu talousarviokirjaan.
 
Ensi vuoden epävarmuutta lisää se, toteutuuko sivulla 138 mainitut tulot. joista suurin osa tulisi Etelä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän purkautumisesta. Myös se, että poistotaso on alimitoitettu, kuten sivulla 139 mainitaan, osoittaa investointilistan epärealistisuuden.
 
Yksittäisenä asiana investointien puolella ryhmämme näkee, että RANTAKYLÄ, joka on suurin taajamamme ja vetää lapsiperheitä ja jossa on Suomen 8. suurin yhtenäiskoulu, ansaitsee kirjastonsa, päiväkodin laajennuksen ja koulunsa remontoinnin suhteen kokonaissuunnitelman. Tiedämme päiväkotipaikkojen tarpeen alueella. Päiväkoti ei ole vielä edes investointilistalla, mutta kirjaston siirrolle on varattu määrärahat. Näemme, että tilakeskuksella on mahdollisuus tarkastella kokonaisuutta uudelleen tänä vuonna tehdyn tarveselvityksen pohjalta.
 
Kaiken kaikkiaan talousseurantamme on tiivistä ja se helpottaa teitä virkamiehiä ja meitä luottamushenkilöitä pysymään raamissa. Toivon meille kaikille sydämen viisautta ohjaamaan yhteisiä varojamme sinne, missä niitä eniten tarvitaan.
 
Ryhmämme hyväksyy ensivuoden talousarvioraamin pienin muutoksin ja kiittää kuluneen vuoden työstä. Suunnitelmavuosien muutoksiin palaamme heti vuoden vaihteen jälkeen.