Kokousuutisia V-S:n Turun piirikokouksesta

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Kokousuutisia V-S:n Turun piirikokouksesta
11.11.2017 16:00
IMG_20171113_115850.jpg

Var­si­nais-Suo­mel­la me­nee hy­vin. Maa­kun­nan työl­li­syys on voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa V-S pii­rin pu­heen­joh­ta­ja­na jat­ka­va Jani Kur­vi­nen ker­toi piirin syys­ko­kouk­ses­sa Tu­rus­sa.


Var­si­nais-Suo­mi on saa­vut­ta­mas­sa hal­li­tuk­sen aset­ta­man työl­li­syys­ta­voit­teen, pu­heen­joh­ta­ja Jani Kur­vi­nen iloit­si pii­ri­ko­kouk­ses­sa

Var­si­nais-Suo­mel­la me­nee hy­vin. Maa­kun­nan työl­li­syys on voi­mak­kaas­sa kas­vus­sa, ja esi­mer­kik­si val­mis­ta­van tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den kas­vu­nä­ky­mät yl­tä­vät vuo­teen 2025, kes­kus­tan Var­si­nais-Suo­men pii­rin pu­heen­joh­ta­ja­na jat­ka­va Jani Kur­vi­nen ker­toi lau­an­tai­ses­sa syys­ko­kouk­ses­sa Tu­rus­sa.

– Var­si­nais-Suo­mi saa­vut­taa hal­li­tuk­sen aset­ta­man työl­li­syys­ta­voit­teen, 72 pro­sent­tia, jo en­si vuon­na, Kur­vi­nen en­nus­ti.

Kas­vun pul­lon­kau­lak­si pu­heen­joh­ta­ja lis­ta­si muun mu­as­sa tek­nii­kan osaa­mis­va­jeen ja työ­voi­ma­tar­jon­nan koh­taan­to-on­gel­man.

Kur­vi­sen mu­kaan maa­kun­nan tun­net­tuut­ta ja ve­to­voi­maa pi­täi­si li­sä­tä ja sa­mal­la pois­taa työn pe­räs­sä muut­ta­mi­sen es­tei­tä.

Te­ol­li­suu­den ja ta­lou­den kas­vun on­gel­ma­koh­ta­na Kur­vi­nen nä­kee myös ta­va­ra- ja työ­mat­ka­lii­ken­teen voi­mak­kaan li­sään­ty­mi­nen ja työs­sä­käyn­ti­a­lu­een laa­jen­tu­mi­sen.

Sik­si­pä kii­tos­ta saa­kin Uu­den­kau­pun­gin ra­dan säh­köis­tä­mi­seen myön­net­ty mää­rä­ra­ha.

– Se on oi­ke­an­suun­tai­nen ar­vo­va­lin­ta, Kur­vi­nen lin­ja­si.

Rai­si­o­lai­nen Mir­jam Ka­ri­la nos­ti pu­heen­vuo­ros­saan esiin sen, et­tä maa­kun­nas­sa nä­ky­vä hui­ma kas­vu on myös alu­een ny­kyis­ten kan­sa­ne­dus­ta­jien an­si­o­ta.

Hän muis­tut­ti sii­tä, et­tä myös Var­si­nais-Suo­men kes­kus­tan kent­tä­vä­en on kan­net­ta­va vai­kut­ta­mi­ses­sa kor­ten­sa ke­koon.

– Kan­sa­ne­dus­ta­jil­la on riit­tä­väs­ti töi­tä. Mei­dän täy­tyy aut­taa hei­tä ja ol­la yl­pei­tä kes­kus­ta­lai­suu­des­ta.

Tu­run kris­til­li­sen opis­ton au­di­to­ri­os­sa pi­de­tyn ko­kouk­sen po­liit­ti­nen kes­kus­te­luo­suus ve­nyi pit­käk­si.

Ko­kou­se­dus­ta­jien run­sai­siin pu­heen­vuo­roi­hin ja ky­sy­myk­siin oli­vat vas­taa­mas­sa kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja, kan­sa­ne­dus­ta­ja Kat­ri Kul­mu­ni, per­he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko sekä kan­sa­ne­dus­ta­jat Ola­vi Ala-Nis­si­lä ja Es­ko Ki­vi­ran­ta.

Useis­sa pu­heen­vuo­rois­sa nou­si esiin puo­lu­een vies­tin­tä.

Pu­heen­joh­ta­ja Kur­vi­nen to­te­si, et­tä kes­kus­tan oli­si ky­et­tä­vä ker­to­maan saa­vu­tuk­set en­tis­tä te­hok­kaam­min ja oi­kea-ai­kai­sem­min.

Ant­ti Ai­rik­ki Nou­si­ai­sis­ta eh­dot­ti, et­tä kes­kus­ta ot­tai­si mal­lia muil­ta puo­lu­eil­ta.

– Ker­ran vii­kos­sa pi­täi­si läh­teä edus­kun­nas­ta vies­ti, mitä hy­vää me saa­tiin täl­lä vii­kol­la ai­kai­sek­si.

Kat­ri Kul­mu­ni to­te­si vas­taus­pu­heen­vuo­ros­saan, et­tä vies­tin­tä on re­surs­si­ky­sy­myk­sen li­säk­si myös pal­jon muu­ta.

– Ky­sy­mys meil­le kai­kil­le, jot­ka työs­ken­te­lem­me po­li­tii­kan pa­ris­sa: osaam­me­ko ker­toa asi­am­me niin, et­tä vies­ti me­nee pe­ril­le?

 

Ai­na­kin Pöy­ty­än Ylä­neel­tä ko­kouk­seen saa­pu­nut Timo Jy­ti­lä osa­si sel­vin sa­noin il­mais­ta mie­li­pi­teen­sä maa­seu­dun tei­den kun­nos­ta.

– Tei­den kun­to on rä­jäh­tä­nyt kä­siin. Pi­täi­si­kö val­ti­on kom­pen­soi­da sitä esi­mer­kik­si an­ta­mal­la tie­kun­nil­le li­sä­mää­rä­ra­ho­ja?

Myös pöy­ty­ä­läi­set Han­nu Ke­to­la ja Lau­ri Oja­la oli­vat val­ti­on tei­den kun­nos­ta huo­lis­saan.

– Au­tot ha­jo­a­vat ihan konk­reet­ti­ses­ti kä­siin, pii­ri­hal­li­tuk­sen uu­dek­si jä­se­nek­si va­lit­tu Oja­la ker­toi kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lus­sa.

– Bi­o­voi­maan on sat­sat­tu, mut­ta sii­hen tar­vit­ta­vat met­sät kas­va­vat hiek­ka­tei­den ta­ka­na. Tiet ei­vät yk­sin­ker­tai­ses­ti kes­tä ras­kas­ta ka­lus­toa, Ke­to­la komp­pa­si.

Pii­rin tä­män­ker­tai­nen kan­na­not­to hi­ot­tiin ko­kouk­seen osal­lis­tu­jien avus­tuk­sel­la niin kris­tal­lin­kirk­kaak­si, et­tei vies­tin pe­ril­le­me­nos­ta jää epäi­lys­tä.

Kan­na­no­tos­saan Var­si­nais-Suo­men kes­kus­ta kan­nus­ti ku­lut­ta­jia hank­ki­maan jou­lu­pöy­tään suo­ma­lais­ta ruo­kaa.

Li­säk­si pii­ri il­mai­si tu­ken­sa pre­si­den­tin­vaa­leis­sa Mat­ti Van­ha­sel­le (kesk.). Juha Si­pi­län (kesk.) toi­vot­tiin jat­ka­van puo­lu­een pu­heen­joh­ta­ja­na.

Pii­rin va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si va­lit­tiin An­ni­na Ruot­tu Lie­dos­ta ja An­na Sir­kiä Tu­rus­ta.

Pii­ri­hal­li­tuk­seen va­lit­tiin Tan­ja Rais­to-Elo Lai­ti­las­ta, Lau­ri Oja­la Pöy­ty­äl­tä, Heik­ki Vai­nio Loi­maal­ta, Ei­ja Jär­ve­lä, Mika Pauk­ke­ri ja Mar­jaa­na Män­kä­ri Sa­los­ta, Pia Kau­ha­nen Tu­rus­ta, Tui­ja Num­me­la Rai­si­os­ta, Sini Paa­si­ki­vi Naan­ta­lis­ta, Alas Ali Tu­rus­ta, Rai­mo Erk­ki­lä Kaa­ri­nas­ta ja Tuo­mas Hys­sä­lä Pai­mi­os­ta.

Kes­kus­ta­nais­ten edus­ta­jik­si va­lit­tiin tur­ku­lai­set Ilo­na Koi­vu­nal­ho ja Riit­ta Kar­ja­lai­nen.

Kes­kus­ta­nuo­ria edus­ta­vat Hen­na Ta­ka­ta­lo Lie­dos­ta ja Tuo­mas Lah­ti­nen Tu­rus­ta.