Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2014 Mikkelin kaupunginvaltuustossa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Etelä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Mikkeli / Uutiset ja tapahtumat / Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2014 Mikkelin kaupunginvaltuustossa
17.11.2014 10:52

Keskustan ryhmäpuheenvuoro, valtuustoryhmän puheenjohtaja Heikki Nykänen

Keskustan ryhmäpuheenvuoro 10.11.2014/ Mikkelin kaupungin valtuusto

Heikki Nykänen Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja.


Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja muu yleisö

Valtuustokausi on nyt puolivälissä, ja valtuustokaudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen on jokaisen valtuustoryhmän pohdittavissa. Samanaikaisesti tulee suunnata katse vuoden 2015 talousarvion hyväksymiseen. Tämän valtuustokauden aikana on ollut ennennäkemätön taloustaantuma sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Kaikki talouden tunnusluvut ennustavat yhä huonompaa talouskehitystä ja tämä on otettava huomioon myös kuntien toiminnassa.

Vuoden 2015 talousarvion veroprosentit

Esitys tuloveroprosentin säilyttämiseksi ennallaan, eli 20 prosenttia, saa keskustan valtuustoryhmän tuen. Me keskustassa haluamme, että kuntalaisten ostovoimasta pidetään huolta, eikä kuntaveroa nosteta yli kahdenkymmenen prosentin. Lisäksi kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015 hyväksymme kaupungin hallituksen esityksen mukaisesti.

Talousarvioon sisältyvät toimenpiteet

Keskustan valtuustoryhmän mielestä Anttolan terveyspalvelut tulee säilyttää ennallaan. On kuitenkin selvää, että jatkossa joudumme miettimään joidenkin palveluiden, esimerkiksi suunterveydenhuollon, mahdollista keskittämistä.  On tärkeää, että oikein kohdentuvat terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun koko väestön hyvinvoinnille, ja kuntalaiset saavat avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa. Terveyspalveluiden kehittämistyö onkin keskeisessä asemassa tulevien vuosien aikana. Uusia tuottamistapoja, joilla voidaan hillitä kustannusten nousua, on haettava jatkuvasti. Esper -ja Esso -hankkeisiin kohdistuu suuret odotukset. Sosiaalipalveluiden siirtämistä keskussairaalan alueelle tulee kiirehtiä. Hankkeista tulee saada merkittäviä synergiaetuja. On ajateltu, että hankinta vaatisi mittavaa uudisrakentamista keskussairaalan tontille. Kuitenkin on pohdittava myös sitä vaihtoehtoa, että uudisrakentamiselta vältyttäisiin kokonaan. Tuottavuuden paranemiseksi ajateltu 5 prosentin taso on ehkä vaatimaton.

Talousarvio sisältää myös kouluverkkoon liittyviä toimenpiteitä. Keskustan valtuustoryhmä on sitä mieltä, että Rahulan ja Olkkolan koulut saavat jatkaa toimintaansa toistaiseksi, ja Pellosniemen koulu lakkautetaan 1.8.2015.  Nyt tarvitaan riittävän pitkä suunnittelutauko ennen kuin tuodaan uusia koulujen lakkautusesityksiä tai muita palveluverkkoon liittyviä esityksiä. Keskustan mielestä perusopetuksen 36 oppilaan koulukoon lakkautusrajasta pitää luopua, ja koulujen mahdollinen lakkauttaminen sekä lakkauttamisien mahdolliset vaikutukset opetukseen ja oppilaiden koulumatkoihin tulee arvioida tapauskohtaisesti. Ei nykykäytäntökään, jossa on 36 oppilaan raja estä esityksien tekemistä kouluverkkoon liittyen, koska lopullinen päätösvalta on kaupungin valtuustolla. Koulujen ylläpidon ja opetustoiminnan lähtökohtana pitää olla oppilaiden tasavertaisuus saada monipuolisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja tukipalveluineen. Lisäksi kaikissa entisissä kuntataajamissa ja Otavassa säilytetään ainakin alakoulut. Syksyllä 2013 tehty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys toimenpiteineen päivitetään ja oppilaaksiottoalueiden rajat tarkistetaan hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi kaikista koulukiinteistöistä tulee olla kuntoarviot tiedossa, jolloin kiinteistöjen todelliset korjaustarpeet ovat samanaikaisesti vertailtavissa. Päivitystyö tehdään vuoden 2015 aikana ja se tehdään yhteistyössä sivistystoimen, teknisen toimen ja tilakeskuksen sekä näiden lautakuntien johtavien luottamushenkilöiden kanssa.

Talousarviovuoden 2015 ja suunnitelmavuosien 2016–2018 investoinnit.

Keskustan mielestä tasapainoinen talouden hoito edellyttää, että investoinnit tehdään tulorahoituksella eli vuosikatteella. Kaupungin poistosuunnitelman mukaan vuosittainen poistotaso on n. 20 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen esitys ensi vuodelle ja suunnitelmavuosille saa Keskustan valtuustoryhmän tuen. Vuodelle 2017 merkitty varaus 6 miljoonaa euroa Mamk-areenan osakkeiden hankintaan on linjattu jo aiemmin. Lopullinen päätös tässä hankkeessa, samoin kuin sotahistoriallisesta museosta päätettäessä, tehdään sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat selvitykset on tehty. Kyse on siis mahdollisesta varautumisesta hankkeisiin -  ei investointipäätöksistä.  Kaupunginhallituksessa esitettiin 3-4 miljoonan euron lisävelan ottamista ja sen kohdentamista kaupungin eri kiinteistöjen ja infran korjauksiin. Tässä yhteydessä esityksen tekijät jättivät kertomatta mitkä vaikutukset lisävelalla olisi korko- ja toimintamenoihin. Poistotaso tarkoittaa 200 000 – 1 miljoonan poistoja investoinnista riippuen. Korot ja poistot tulisi kattaa toimintamenoista. Tämä  pitää  kertoa samalla kun tällaisia esityksiä tuodaan päätöksenteon pohjaksi. Koska Mikkelin kaupungin lainankantokyky on jo nyt ylitetty ja tulevat suurinvestoinnit mm. jätevedenpuhdistamo lisäävät velan määrää, Keskustan valtuustoryhmä ei voi tukea tällaista esitystä. Keskustan mielestä ainoastaan pitkäjänteinen sekä suunnitelmallinen taloudenhoito tuo toivottuja tuloksia. Siksi Keskustan valtuustoryhmä antaakin tukensa uuden päiväkodin rakentamissuunnitelmalle lähivuosina. Tämän toteuttajana olisi suunnitelman mukaan Mikalo ja hankkeen työllistämispanostus on arvion mukaan noin kolme miljoonaa euroa.


Muutama ajatus tulevasta kehityksestä  

Mikkelin kaupungin poliittisen johdon ja virkamiesjohdon yhteistyö on saatava paremmalle tasolle.

Rohkeita ennakkoluulottomia esityksiä kaivataan ja yhdessä tekemisen meininki tulee olla kaikilla tasoilla selvä. Keskusta suurimpana ryhmänä luottaa operatiiviseen puoleen ja haluaa edesauttaa yhteistyönkehittämisessä. Näillä molemmilla on omat roolinsa ja silloin asiat hoituvat. Meillä on todella osaava henkilöstö ja virkamieskunta. Annetaan heille kuuluva tuki tilanteen mukaan. Olen kaksi vuotta saanut seurata ja osallistua aitiopaikalta kaupungin kehittämiseen. Paljon on energiaa hukattu välillä keinotekoisen vastakkainasettelun luomiseen. Yhteisten tavoitteiden määrittelyyn tulee satsata enemmän aikaa. Tapa miten se tehdään, tulee ottaa mietittäväksi. Jatkoa ajatellen pitää ponnistella uusien toimintatapojen ja mallien hakemiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa entistäkin enemmän. Yksityisellä yrittäjällä ei ole huonoina aikoina muuta vaihtoehtoa kuin lisätä työntekoa. Luulen että se sama koskee myös julkista sektoria. Tässä kohtaa esitän kiitokset virkamiesjohdolle ja poliittisille toimijoille talousarvioesityksen laadinnasta. Vaatii kovaa työtä, monia kokouksia ja tiimipalavereja ennen kuin esitys saa lopullisen muotonsa. Voimme olla jokseenkin tyytyväisiä työn tuloksiin.


Rohkeasti eteenpäin vuodelle 2015 ja luottakaamme toisiimme entistä enemmän.

Kiitos Paljon!