V-S:n Keskusta Turun kaupunkiseudun 2035 rakennemallista

Keskusta.fi / Varsinais-Suomi / Suomeksi / Ajankohtaista / Uutisarkisto / V-S:n Keskusta Turun kaupunkiseudun 2035 rakennemallista
16.11.2010 12:04

Varsinais-Suomen Keskusta katsoo, että Turun rakennemallityö ja Turun seudun MAL* -aiesopimus ovat mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen tulee perustua nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain 4 § mukaisesti itsenäisten kuntien laatimien yleis- ja asemakaavojen yhteensovittamiseen. Seutukunta ei vallitsevan lainsäädännön mukaan laadi kaavoja eikä sen tulevaisuudessakaan niin tule tehdä. Täten kysymyksessä on kuntien yhteinen yleiskaava, jonka pitää olla tasapainoinen suhteessa koko maakunnan aluesuunnittelun ja itsenäisten kuntien kehittämistavoitteiden kanssa. *(maankäyttö, asuminen ja liikenne)

Elinkeinotoiminnan edellytykset tulee turvata innovatiivisessa talouden ympäristössä, jota johdetaan ja koordinoidaan Varsinais-Suomen liiton johdolla. Maakuntasuunnitelma, -ohjelma ja erityisesti maakuntakaava ovat välineitä, joilla konkretisoidaan edelleen toimenpiteitä sekä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen ja Turun kaupunkiseudun kannalta tarpeelliset aluevaraukset.

Kuntien ja maakunnan ohjaamina Turun kaupunkiseudun tavoiteltava rakenne on monikeskuksinen malli, jossa kasvu suunnataan tasapainoisesti kaikkiin kunta- ja alakeskuksiin, ja jossa hyödynnetään joukkoliikenneväylien, erityisesti nykyisen rautatieverkon, mahdollisuuksia. Näin muodostuva yhdyskuntarakenne on alueen omiin vahvuuksiin perustuva, vetovoimainen ja ilmastonmuutosta torjuva.           

Varsinais-Suomen Keskusta näkee rakennemallityön tärkeimpinä lähtökohtina seuraavat asiat:           

  1. Palvelurakenteen tulee perustua itsenäisiin kuntiin tai niiden kuntayhtymiin. Ikävakioitujen sosiaali- ja terveysmenojen tasaamiseksi, mm. Turun huononevan huoltosuhteen vuoksi, tulee pitkällä aikavälillä tavoitella maakuntatason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämismallia.
  1. Turun kaupunkiseudun palvelurakennetta ja asumisviihtyvyyttä parannetaan ohjaamalla asutusta tasapainoisesti rakennemallialueen kaikkiin kuntiin.
  1. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ja päästötön uusi autoteknologia mahdollistavat nykytilannetta paremmin kotona tehtävän etätyön osana hajautettua yhdyskuntarakennetta
  1. Turun rakennemallityön alueella tulee tarjota erilaisia asumismuotoja. Kerrostalojen rakentamisessa tulee lisätä matalaenergia- ja puurakentamista sekä talokohtaisia aurinko- ja maalämpöratkaisuja.
  1. Hajautetuilla uusiutuvan energian tuotantolaitoksilla voimme tavoitella energiantuotannossa omavaraisuutta ja päästöttömyyttä. Samalla edistämme innovatiivisten yritysten syntyä luoden uusia työpaikkoja koko maakuntaan jo menestystä tuoneiden teollisuudenalojen lisäksi.
  1. Asumisen ja energiantuotannon pitää perustua uusiutuvaan ja kotimaiseen energiaan, jolloin erityisesti kaukolämmön tuotannossa tulee siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin.

Taustaa
Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2010 Eurooppa 2020 -strategian, jolla EU pyrkii erityisesti saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut energia- ja ilmastotavoitteet.

Unioni pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia, lisäämään uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian osuutta 20 prosenttia sekä parantamaan energiatehokkuutta 20 prosenttia.

Komissio esitteli 10.11.2010 uuden strategiansa,* jonka tavoitteena on kilpailukykyinen, kestävä ja varma energiansaanti. Energia 2020 ‑tiedonannossa asetetaan energia-alan päätavoitteet seuraaviksi kymmeneksi vuodeksi. Lisäksi siinä yksilöidään toimia, joiden avulla voidaan säästää energiaa, toteuttaa hinnoiltaan kilpailukykyiset markkinat, taata energiansaanti, edistää Euroopan teknologiajohtajuutta ja neuvotella tehokkaasti kansainvälisten kumppanien kanssa. *(ip/ 10/1492)

Lisätietoja:

Timo Kaunisto 050 51 21 886

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Kansanedustaja

 

Esko Kiviranta 050 511 31 58

Turun kaupunkiseudun rakennemallityöryhmän jäsen

Kansanedustaja

 

Pekka Myllymäki 0400 828 375

Maakuntahallituksen II varapuheenjohtaja

 

Teija Ek-Marjamäki 0500 97 5911

Maakuntahallituksen jäsen

 

Matias Ollila 040 745 6200

Maakuntahallituksen jäsen

 

Risto Ervelä 0500 130 550

Keskustan Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja