Löydät kaikki vanhemmatkin ohjelmat ja linjaukset suoraan materiaalipankista.

Kulttuurilinjaus

Tase töihin kulttuurille ja kymmenen toimenpide-ehdotusta. Tulevaisuuden kasvu syntyy luovuuden ja sivistyksen kasvusta. Keskusta ehdottaa, että valtio perustaa ja pääomittaa uuden kulttuuria ja luovia aloja tukevan rahaston Olympiarahaston tavoin.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/kulttuurilinjaus

Talous- ja verolinjaus

Vastuullinen taloudenpito, koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen, yrittäjyyden edistäminen ja eriarvoisuutta vähentävä politiikka ovat osaavan ja osallistavan politiikan ytimessä. Keskusta jatkaa vakaan ja ennustettavan veropolitiikan linjaa huolenpidon, vastuun sekä realistisen vihreyden näkökohdista edistämällä osaavaa ja osallistavaa kasvua.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/talous-verolinjaus

Metsälinjaus

Kaikilla suomalaisilla on metsäsuhde. Meille keskustalaisille metsillä on erityinen merkitys – metsät ovat keskeinen osa Keskustan realistista vihreyttä. Metsät ovat talouden ja hyvinvoinnin lähde, metsä on hiilinielu, se on virkistyksen ja voiman lähde suomalaisille.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/metsalinjaus

Asumislinjaus (PDF)

Keskusta kannattaa asumisessa monipaikkaisuutta. Jokaisella on oltava oikeus valita, mihin kotinsa ja elämänsä perustaa kaikissa elämänvaiheissa haluamallaan tavalla. Elämisen edellytykset on turvattava koko maassa. Keskustan vaihtoehto on tukea asuntopolitiikalla sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että ympäristön kannalta myös kestävää kaupunkikehitystä Suomessa.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/asumislinjaus

Kansalaispalvelusmalli (PDF)

Jokainen suomalainen on maanpuolustaja. Suomen puolustuksen kulmakivi on yleinen asevelvollisuus. Keskusta haluaa vahvistaa ja kehittää yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa maanpuolustusta, johon jokainen suomalainen osallistuu omalla panoksellaan. Keskustan kansalaispalvelumalli löytyy linkin takaa.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/kansalaispalvelusmalli

Lääkehuolto 2020 (PDF)

Lääkehuollon merkitys korostuu samalla kun maamme väestö ikääntyy. Myös koronakevät 2020 on korostanut entisestään lääkehuollon merkitystä. Keskustan lääkehuolto 2020 ottaa kantaa muun muassa turvalliseen lääkehuoltoon, lääkeneuvonnan ja farmasiaosaamisen merkitykseen sekä digitalisaatioon.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/laakehuolto2020

Liikennelinjaus (PDF)

Ihmisten, tavaroiden ja tiedon sujuva liikkuminen varmistettava koko maassa. Suomen kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus edellyttävät toimivia liikenneyhteyksiä, kunnossa olevia liikenneväyliä sekä nopeita laajakaistayhteyksiä koko maassa.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/liikennelinjaus

Liikuntalinjaus (PDF)

Liikunta ja urheilu ovat tärkeä osa suomalaisen sivistyksen suurta tarinaa. Liikkumisessa on kysymys ihmisenä kasvamisesta, itseauttamiskyvyn vahvistamisesta sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämisestä. Liikunnan harrastaminen ja terveydestä huolehtiminen tukevat kokonaisvaltaisesti hyvää elämää.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/liikuntalinjaus

Keskustan perustulomalli (PDF)

Perusturvaa on uudistettava niin, että se turvaa toimeen tulon, kannustaa työntekoon ja on nykyistä yksinkertaisempi. Linkin takaa löytyvässä mallissa on luonnehdittu Keskustan tahtotilaa, suuntaviivoja sille, mihin järjestelmää tulisi kehittää.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/perustulomalli

Kaivoslinjaus (PDF)

Suomi on kestävän kaivostoiminnan mallimaa. Tämä näkyy siinä, että ympäristönäkökohdat ja sosiaalisten vaikutusten hallinta ovat sisäänrakennettu kaivostoimintaan koko elinkaaren ajan. Kaivostoiminta pitää sovittaa myös paikallisesti yhteen kunkin kaivospaikkakunnan muun elinkeinotoiminnan kanssa.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/kaivoslinjaus

Tulevaisuus tehdään kodeissa- Keskustan perhelinjaus (PDF)

Kun kodeissa voidaan hyvin, Suomi voi hyvin. Tässä kiteytettynä keskustalainen tahtotila hyvinvoivaan Suomeen. Lapsi- ja perheystävällinen ajattelumalli ja näkökulma on ulotettava koko yhteiskuntaan. Keskustalaiseen näkemykseen ja arvomaailmaan kuuluu vahvasti myös ylisukupolvisuus ja näin myös tämä perhelinjaus ottaa huomioon ihmisen ja perheenjäsenen koko elämänkaaren. Lisää perhearvoistamme voit linjauksen lisäksi lukea myös periaateohjelmastamme

Jakolinkki: www.keskusta.fi/perhelinjaus

Eräpoliittinen linjaus (PDF)

Keskusta näkee, että eräharrastukset ovat tärkeitä kaiken ikäisille ja kaiken sukupuolisille kansalaisille. Eräharrastukset ovat usein myös yhteisiä koko perheelle, eikä nykyään tärkeintä ole useinkaan saalis, vaan luonnossa liikkuminen ja yhdessäolo. Keskusta sitoutuu politiikallaan toteuttamaan kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa sekä kalatiestrategiaa varmistaakseen elinvoimaiset vaelluskalakannat. Keskusta edistää kaikkien suurpetojemme kannanhoidollista metsästystä ja suurpetokantojen pitämistä kohtuullisella tasolla vahinkojen minimoimiseksi.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/erapoliittinenlinjaus

Ihmisen hyvä elämä muksusta mummoon (PDF)

Keskusta haluaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen politiikan keskiöön, ohjaavaksi periaatteeksi kaikessa päätöksenteossa ja kaikilla politiikan lohkoilla. Tavoittelemme ihmisen hyvää elämää läpi koko elämänkaaren, muksusta mummoon. Haluamme suomalaisten voivan hyvin kaikissa elämänvaiheissa.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/terveyden-hyvinvoinninlinjaus

Suomi ilman köyhyyttä – Köyhyyslinjaus (PDF)

Vaikka elämme hyvinvoivassa Suomessa, kaikilla ei silti ole kaikki hyvin. Maassamme voidaan tunnistaa muun muassa sanat ylivelkaantuminen, lapsiperheköyhyys, ikäihmisten köyhyys, syrjäytyminen, asunnottomuus. Keskusta haluaa katkaista suomalaisen köyhyyskierteen. Kaikilla on oikeus kotiin, oikeus työhön, koulutukseen ja ihmisarvoiseen elämään. Jokaiselle lapselle kuuluu turvallinen lapsuus, lämmin ruoka ja tunne siitä, että minusta välitetään ja että minä olen tärkeä. Lapsuuden traumat vaikuttavat pitkälle aikuisuuteen. Keskusta hakee koko ajan ratkaisuja myös ikäihmisten kasvavaan köyhyyteen.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/koyhyyslinjaus

Sisäisen turvallisuuden ja oikeuspolitiikan linjaus (PDF)

Turvallisuus on kaikkea sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Siinä on kyse tunteesta. Tavoitetilaksi tulee asettaa, että jokainen pystyisi kokemaan olonsa turvalliseksi arjessaan. Keskusta haluaa rakentaa suomalaista yhteiskuntaa niin, että Suomi on maailman turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. Keskusta tuomitsee kaiken vihapuheen ja rasismin.

Jakolinkki: https://keskusta.fi/turva-oikeuspolitiikan-linjaus

Aluekehityslinjaus (PDF)

Koko Suomen tasapainoinen kehittäminen on yhteinen etumme. Keskustan aluepoliittinen ajattelu lähtee ihmisen mahdollisuuksista tehdä työtä, yrittää ja elää hyvää elämää siellä, missä hän haluaa. Tämä on välttämätöntä ekologisin, aineellisin, sosiaalisin ja henkisin perustein. Tätä tukee myös kansan valtaenemmistö ja se on koko Suomen etu. Alueellisessa kehittämisessä suunta on käännettävä kohti kokonaisvaltaista kehittämistä.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/aluekehityslinjaus

Ruokalinjaus (PDF)

Suomalainen ruoka on maailman parasta ruokaa. Keskusta tekee kaikkensa sen eteen, että saamme jatkossakin nauttia siitä. Tämä tarkoittaa sitä, että viljelijöiden jaksaminen on turvattava, maatalouden tukipolitiikkaa on voitava uudistaa rohkeasti ja maatalouden kannattavuuden on oltava kunnossa. Rohkeasti on voitava pystyä myös uudelleen innovoimaan kotimaista ruoantuotannon ketjua. Keskusta kannustaa myös kotimaisen, ainutlaatuisten luonnon antimien käyttämiseen. Puhdas vesi on uniikki arvoasiamme.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/ruokalinjaus

Joustava työelämä, turvallinen tulevaisuus (PDF)

Teknologian kehitys haastaa yhä enemmän työnteon perinteiset tavat. Tämä kehitys kiihtyy. Se muuttaa työtä ja elinkeinojamme. Tulevaisuuden työelämässä tärkein työntekijän taito on muuntautumiskyky. Keskusta haluaa murtaa perinteisen ajattelun, jonka mukaan palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen on vaikeaa.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/tyoelama-tulevaisuus

Keskustan tietoyhteiskuntalinjaus (PDF)

Digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly – nämä sanat ovat osa kansallista murrosta. Keskusta asettaa ihmisyyden ja sen kehitystarpeen lähtökohdaksi, kun tähän murrokseen vastataan. Moni työ tulee vähenemään ja uutta työtä syntyy tilalle. Keskusta on aina murroskohdissa kantanut vastuuta, niin nytkin. Haluamme kuulla kuitenkin myös soraäänet, vastakkainasettelun aika on tässäkin ohi. Digi kuuluu kaikille, se on meidän ajatuksemme.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/tietoyhteiskuntalinjaus

Keskustan demokratia ja kansalaisyhteiskunta -linjaus (PDF)

Mitä on 2000-luvun osallisuus ja vaikuttaminen? Keskustan linjaus etsii rohkeasti ratkaisuja tähän.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/demokratia-kansalaisyhteiskunta-linjaus

Keskustan ilmasto-, energia- ja ympäristölinjaus (PDF)

Suomen on oltava kokoaan suurempi ilmastovaikuttaja. Keskusta haluaa jättää maapallon tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin mitä sen menneiltä sukupolvilta olemme saaneet. Maailma on kohdannut kantokykynsä rajat monessa suhteessa. Meillä on vain tämä yksi maapallo, joten meidän on siirryttävä nykyisestä kulutuskeskeisestä elämäntavastamme kohtuutalouden aikaan. Keskusta on kestävän kehityksen puolue. Ajattelussamme taloudelliset, sosiaaliset, ekologiset ja kulttuuriset ulottuvuudet ovat tasapainossa keskenään.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/energia-ilmasto-ymparistolinjaus

Keskustan visio 2020-luvun koulutuksesta ja osaamisesta – Kaskenpolttajista diginatiiveiksi (PDF)

Suomi ei kansakuntana ole valmis, mutta sivistyksen ja korkean osaamisen kautta se kasvaa. Keskustan näkemystä koulutuksen visiosta oh- jaavat tahto laittaa perusta kuntoon, luja usko tasa-arvoon, koulutuksen ja työelämän tiivis yhteys sekä rohkea suhtautuminen uuteen maailmaan myös kokeilujen avulla.

Jakolinkki: www.keskusta.fi/koulutus-osaamislinjaus

Keskustan politiikkalinjaukset 2011-2015

EtusivuPolitiikkammeOhjelmia ja linjauksiaMuita ohjelmia ja linjauksia