Siirry sisältöön

Ohjelma

(muutosvarauksin)

 

Sunnuntai 16.6.2024

Kokouspaikan ovet Paviljongissa avataan klo 8

klo 8-14.30  kokoukseen ilmoittautuminen vain kokouksen seuraajat

klo 8.00-13.30 messualue avoinna

klo 8.00-14.00 Ravintola avoinna (lounas tarjolla 10.30-14.30)

klo 9.00 Aamuhartaus, seppelpartioiden lähettäminen

klo 9.30 Puoluekokous jatkuu (päätösasiat)

klo 12.30 Puoluekokous päättyy

13.30-14.30 Puoluekokouksen päätöstilaisuus

Esityslista

Perjantai 14.6 klo 14.00 –

Puoluekokouksen avajaiset

1. KOKOUKSEN AVAUS 

Kokouksen avaus, puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

2.1. Esittely

Sääntöjen 11 §:n mukaan puoluekokouksesta on ilmoitettava puolueen nettisivulla keskusta.fi vähintään viisi (5) kuukautta ennen varsinaisen puoluekokouksen alkamista.

Ilmoitus on julkaistu puolueen nettisivulla Keskusta.fi –sivuilla 25.11.2023 alkaen.

Puoluekokouksen äänivaltaiset edustajat määräytyvät sääntöjen 12 §:n mukaisesti.

Sääntöjen 13 §:n mukainen valtakirjan tarkastus suoritetaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä 1.4.2024-31.5.2024 ja perjantaina 14.6. klo 11.00-14.00 sekä lauantaina 15.6. klo 08.00 – 10.30, jonka jälkeen menettelytapavaliokunta esittää valtakirjat puoluekokouksen vahvistettaviksi.

Puolueen sääntöjen 12 §:n kolmannen momentin mukaan puoluekokouksessa on läsnäolo-oikeus perusjärjestöjen jäsenillä, joille puoluekokous voi myöntää myös puheoikeuden.  Lisäksi puoluekokous voi myöntää läsnäolo-oikeuden muille henkilöille.

2.2. Päätösehdotus
Puoluekokous todennee kokouksen sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaa osanottajat 31.5. mennessä tehtyjen ennakkoilmoittautumisten ja 14.6. klo 11.00-14.00 sekä 15.6. klo 8.00-10.30 jätettyjen valtakirjojen perusteella.

Puheoikeus kokouksessa esitetään virallisten edustajien lisäksi myönnettäväksi puoluevaltuuston, puoluehallituksen, eduskuntaryhmän ja Euroopan parlamentissa toimivan Keskustan valtuuskunnan jäsenille sekä puolueen työryhmien puheenjohtajille.

Läsnäolo-oikeus esitetään myönnettäväksi perusjärjestöjen jäsenten lisäksi kutsuvieraille, tiedotusvälineiden edustajille sekä kaikille niille, jotka ovat ennakkoon ilmoittautuneet tai kirjautuneet kokouksen ilmoittautumispisteessä kokouksen seuraajiksi.

2.3. Päätös

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
3.1. Esittely

Puolueen sääntöjen 14 §:n mukaan puoluekokoukselle valitaan puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjantarkastajat.

3.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus ehdottaa, että puoluekokous valitsee
3.2.1.  viisi (5) puheenjohtajaa
3.2.2.  neljä (4) sihteeriä
3.2.3.  neljä (4) pöytäkirjantarkastajaa
3.2.4.  Ääntenlaskijoiksi valitaan menettelytapavaliokunnan jäsenet ja menettelytapavaliokunnan piirien esityksestä valitsemat kokousedustajat, yksi (1) kolmeakymmentä edustajaa kohti.

3.3. Päätös

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTA  

4.1. Esittely

Puoluekokousasiakirjassa on julkaistu ehdotus kokouksen esityslistaksi.

4.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyy puoluekokousasiakirjaan painetun esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
4.3. Päätös

5.  KOKOUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 

5.1. Esittely
Kokousasiakirjassa on julkaistu ehdotus kokouksen järjestyssäännöksi.

5.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyy kokoukselle järjestyssäännön puoluekokousasiakirjassa esitetyssä muodossa.

5.3. Päätös

6. VALIOKUNTIEN ASETTAMINEN

6.1. Esittely
Puoluekokousasiakirjassa on julkaistu ehdotukset valiokuntien jäseniksi.

6.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous asettaa puoluehallituksen ehdottamat valiokunnat (menettelytapa-, poliittinen, järjestö-, ohjelma- ja aloitevaliokunnat) ja valitsee niihin jäsenjärjestöjen ehdottamat jäsenet puoluekokousasiakirjan mukaisesti. Lisäksi puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja Euroopan parlamentissa toimiva Keskustan valtuuskunta ovat nimenneet valiokuntiin omat edustajansa ja puoluehallitus valiokuntien sihteerit.
Puoluehallitus esittää lisäksi, että puoluekokous merkitsee pöytäkirjaan valiokunnille ennen puoluekokouksen alkua järjestetyt valmistelevat kokoukset. Valiokunnat toimivat järjestyssäännön 2 §:n mukaisesti. Valiokunnat kokoontuvat niille ilmoitettuina aikoina etäyhteyksin ja puoluekokousasiakirjaan merkityissä paikoissa.  Puoluehallitus esittää, että mahdolliset henkilömuutokset valiokunnissa todetaan valiokuntien järjestäytymisen yhteydessä.

6.3. Päätös

7. KATSAUS PUOLUEEN TOIMINTAAN EDELLISEN PUOLUEKOKOUKSEN JÄLKEISELTÄ AJALTA SEKÄ SELVITYS PUOLUEEN TALOUDELLISESTA TILASTA  

7.1. Esittely
Puoluesihteeri Antti Siika-aho esittää katsauksen Keskustan toimintaan edellisen puoluekokouksen jälkeiseltä ajalta sekä selvityksen puolueen taloudellisesta tilasta.

7.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous merkitsee tiedoksi toimintakatsauksen ja selvityksen taloudellisesta tilasta. Niistä käydään keskustelu esityslistan kohdassa 12.

7.3. Päätös

8.   EHDOTUS PERIAATTEELLISEKSI TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI SEKÄ JÄSENYHDISTYKSILTÄ PERITTÄVIKSI JÄSENMAKSUIKSI 

8.1. Esittely
Puoluesihteeri Antti Siika-aho esittelee ehdotuksen Keskustan periaatteelliseksi talous- ja toimintasuunnitelmaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi sekä yhdistyksiltä perittäviksi jäsenmaksuiksi. Ehdotukset on julkaistu puoluekokousasiakirjassa.

8.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous käy lähetekeskustelun esityksestä periaatteelliseksi talous- ja toimintasuunnitelmaksi ja jäsenmaksuiksi esityslistan kohdassa 12 ja lähettää ne sekä yleiskeskustelussa tehdyt kannatetut esitykset järjestövaliokunnan valmisteltaviksi.

9. ESITYS KESKUSTAN KUNTA- JA ALUEVAALIEN 2025 OHJELMALLISISTA PÄÄTAVOITTEISTA

9.1. Esittely
Puoluesihteeri Antti Siika-aho esittelee puoluehallituksen esityksen puolueen kunta- ja aluevaalien 2025 ohjelmallisista päätavoitteista.
Esitys on julkaistu puoluekokousasiakirjassa.

9.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous käy lähetekeskustelun esityksestä puolueen kunta- ja aluevaalien 2025 ohjelmallisista päätavoitteista esityslistan kohdassa 12 ja lähettää sen sekä yleiskeskustelussa tehdyt kannatetut esitykset ohjelmavaliokunnan valmisteltaviksi.

9.3. Päätös

10. PUOLUEKOKOUKSELLE SAAPUNEET ALOITTEET 

10.1. Esittely
Puoluekokoukselle on saapunut sääntömääräisessä ajassa eli 14.3.2024 mennessä yhteensä 306 aloitetta. Aloitteet ja niihin laaditut puoluehallituksen vastausesitykset on julkaistu puoluekokousasiakirjassa.
Puoluesihteeri Antti Siika-aho esittelee puolueen aloitekäytännön, puoluekokoukselle saapuneiden aloitteiden painotukset sekä puoluehallituksen laatimien vastausesitysten linjan.

10.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus esittää, että puoluekokous käy aloitteista ja puoluehallituksen niihin laatimista vastausesityksistä lähetekeskustelun esityslistan kohdassa 12 ja lähettää aloitteet sekä niihin keskustelussa tulleet kannatetut esitykset aloite- ja järjestövaliokuntien valmisteltaviksi.

10.3. Päätös

11. ESITYS SUUNTA SUOMELLE –OHJELMAPROJEKTIN TILANNEKUVAPAPERIKSI

11.1. Esittely
Puoluesihteeri Antti Siika-aho esittelee Suunta Suomelle –ohjelmaprojektin ja sen käynnistämiseksi valmistellun esityksen Suomen tilannekuvaksi. Esitys tilannekuvaksi on julkaistu puoluekokousasiakirjassa.

11.2.Päätösehdotus

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous käy esityksestä Suomen tilannekuvaksi lähetekeskustelun esityslistan kohdassa 12 ja lähettää esityksen tilannekuvaksi sekä siihen yleiskeskustelussa tehdyt kannatetut esitykset poliittisenvaliokunnan valmisteltavaksi.

11.3.Päätös:

  12. YLEISKESKUSTELU 

12.1. Esittely
Keskustelu suoritetaan järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti. Piirien, sisarjärjestöjen, Keskustan eduskuntaryhmän ja Euroopan parlamentissa olevan Keskustan valtuuskunnan viralliset puheenvuorot voivat kestää enintään kaksi (2) minuuttia. Muut puheenvuorot voivat kestää enintään yhden (1) minuutin. Perjantaina käydään lähetekeskustelu esityslistan kohdissa 7, 8, 9, 10 ja 11 esitellyistä asioista ja lauantaina esityslistan kohdissa 13, 15, 16, 17 ja 20 asioista.

12.2. Päätösehdotus
Puoluekokous käy lähetekeskustelua esityslistan kohdissa 7, 8, 9, 10 ja 11 esitellyistä asioista ja lähettää siinä tehdyt esitykset järjestö-, aloite-, ohjelma- ja poliittisen valiokunnan valmisteltaviksi. Puoluehallitus esittää, että puoluejohtoon kuuluvat henkilöt voivat vastata keskustelun kuluessa heille esitettyihin kysymyksiin.

12.3. Päätös

Lauantai 15.6 klo 10.00 –

13. POLIITTINEN KATSAUS 

13.1. Esittely
Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko esittää katsauksen poliittiseen tilanteeseen.

13.2. Päätösehdotus
Puoluehallitus esittää, että tilannekatsaus merkitään tiedoksi ja siitä käydään keskustelu esityslistan kohdassa 14.

13.3. Päätös

14. YLEISKESKUSTELU 

14.1. Esittely
Puoluehallitus esittää, että perjantaina alkanutta yleiskeskustelua jatketaan järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti.   Perjantaina käytiin lähetekeskustelu esityslistan kohdissa 7, 8, 9, 10 ja 11 esitellyistä asioista. Lauantaina käydään yleiskeskustelu esityslistan kohdista 13, 15, 16, 17 ja 20 asioista. Piirien, sisarjärjestöjen, Keskustan eduskuntaryhmän ja Euroopan parlamentissa olevan Keskustan valtuuskunnan viralliset puheenvuorot voivat kestää enintään kaksi (2) minuuttia.  Muut puheenvuorot voivat kestää enintään yhden (1) minuutin.

14.2. Päätösehdotus
Puoluekokous käy yleiskeskustelua, jonka kuluessa tehdään esitykset myös puoluekokouksen henkilövalinnoista. Esitykset lähetetään menettelytapavaliokunnan valmisteltaviksi.

Puoluehallitus esittää, että Keskustan puoluejohdon jäsenet voivat vastata keskustelun kuluessa heille esitettyihin kysymyksiin.

14.3. Päätös

14.4. Keskustelu

15. PUOLUEEN PUHEENJOHTAJAN VAALI 

15.1. Esittely
Puolueen sääntöjen 9 §:n mukaisesti varsinainen puoluekokous valitsee puolueelle puheenjohtajan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puoluekokous kävi asiasta lähetekeskustelun esityslistan kohdassa 14.

Puoluehallitus esittää, että yleiskeskustelussa esitetyt puheenjohtajaehdokkaat voivat käyttää enintään viiden (5) minuutin pituiset esittelypuheenvuorot.

15.2. Päätösehdotus
Menettelytapavaliokunnan esitys.

15.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokunnan esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

15.4. Päätös

16.  KOLMEN (3) VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 

16.1. Esittely
Puolueen sääntöjen 9 §:n mukaisesti varsinainen puoluekokous valitsee puolueelle kolme (3) varapuheenjohtajaa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puoluekokous kävi asiasta lähetekeskustelun esityslistan kohdassa 14.

Puoluehallitus esittää, että yleiskeskustelussa esitetyt varapuheenjohtajaehdokkaat voivat käyttää enintään kolmen (3) minuutin esittelypuheenvuoron.

16.2. Päätösehdotus
Menettelytapavaliokunnan esitys.

16.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokunnan esityksistä sallitaan enintään yhden  (1) minuutin puheenvuoroja.

16.4. Päätös

17. PUOLUESIHTEERIN VAALI 

17.1. Esittely
Puolueen sääntöjen 9 §:n mukaisesti varsinainen puoluekokous valitsee puolueelle puoluesihteerin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puoluekokous kävi asiasta lähetekeskustelun esityslistan kohdassa 14.

Puoluehallitus esittää, että yleiskeskustelussa esitetyt puoluesihteeriehdokkaat voivat käyttää enintään kolmen (3) minuutin pituiset esittelypuheenvuorot.

17.2. Päätösehdotus
Menettelytapavaliokunnan esitys.

17.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valtiokuntien esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

17.4. Päätös

Sunnuntai 16.6 klo 9.30 –

klo 9.30-

18. PERIAATTEELLINEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA SEURAAVAKSI KAKSIVUOTISKAUDEKSI 

18.1. Esittely
Puoluekokous kävi lähetekeskustelun periaatteellisesta talous- ja toimintasuunnitelmasta esityslistan kohdassa 12.

18.2. Päätösehdotus
Järjestövaliokunnan esitys.

18.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokuntien esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

18.4. Päätös

19.  JÄSENYHDISTYKSILTÄ PERITTÄVÄT JÄSENMAKSUT VUOSINA 2025- 2026

19.1. Esittely
Puoluekokous kävi lähetekeskustelun jäsenyhdistyksiltä perittävistä jäsenmaksuista esityslistan kohdassa 12.

19.2. Päätösehdotus
Järjestövaliokunnan esitys.

19.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokuntien esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

19.4. Päätös

20.  PUOLUEVALTUUSTON JÄSENTEN VAALI 

20.1. Esittely
Puolueen sääntöjen 9 §:n mukaisesti varsinainen puoluekokous valitsee Keskustalle puoluevaltuuston seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Puolueen piirit ja muut järjestöt, joilla on oikeus edustukseen puoluevaltuustossa, ovat sääntöjen 17§:n mukaisesti esittäneet ehdokkaita puoluevaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Ehdotukset on julkaistu puoluekokousasiakirjassa. Puoluekokous kävi asiasta keskustelun esityslistan kohdassa 14.

20.1. Päätösehdotus
Menettelytapavaliokunnan esitys.

20.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokuntien esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

20.4. Päätös

21. KESKUSTAN KUNTA- JA ALUEVAALIEN 2025 OHJELMALLISET PÄÄTAVOITTEET

21.1. Esittely

Puoluekokous kävi lähetekeskustelun puolueen kunta- ja aluevaalien 2025 ohjelmallisista päätavoitteista esityslistan kohdassa 12.

21.2. Päätösehdotus

Ohjelmavaliokunnan esitys.

21.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokunnan esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

21.4. Päätös

22.  VASTAUKSET PUOLUEKOKOUSALOITTEISIIN

22.1. Esittely
Puoluekokous kävi aloitteista ja niiden vastausesityksistä lähetekeskustelun esityslistan kohdassa 12.

22.2. Päätösehdotus
Aloite- ja järjestövaliokuntien esitykset.

22.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokunnan esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

22.4. Päätös

23. POLIITTISET KANNANOTOT

23.1. Esittely
Poliittinen valiokunta on valmistellut esitykset puoluekokouksen poliittisiksi kannanotoiksi.

Puoluekokous kävi poliittista lähetekeskustelua esityslistan kohdissa 12 ja 14.

23.2. Päätösehdotus

Poliittisen valiokunnan esitys

23.3. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokunnan esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

23.4. Päätös

24. SUUNTA SUOMELLE –OHJELMAPROJEKTIN TILANNEKUVAPAPERI

24.1.Esittely
Puoluekokous kävi lähetekeskustelun esityksestä Suunta Suomelle –ohjelmaprojektiin liittyvästä tilannekuvapaperista esityslistan kohdassa 12.

24.1. Päätösehdotus

Poliittisenvaliokunnan esitys

24.2. Keskustelu
Järjestyssäännön 3 §:n mukaisesti valiokunnan esityksistä sallitaan enintään yhden (1) minuutin puheenvuoroja.

Päätös

25. MUUT ASIAT 

Tässä kohdassa käsitellään kaikki ne asiat, jotka kokous esityslistan hyväksymisen yhteydessä päätti ottaa käsiteltäväkseen tai joita valiokunnat esittävät kokouksen päätettäviksi.

26. PUOLUEKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokouksen puheenjohtajan päätössanat.

 

EtusivuPuoluekokous 2024Puoluekokouksen ohjelma ja esityslista