Tervetuloa Keskustan Oriveden kuntayhdistyksen verkkosivuille

Oriveden Keskustan ehdokkaat

Löydä oma ehdokkaasi.
Tutustu ehdokkaisiin ›

Oriveden Keskustan vaaliteemat

Julkaistaan viikolla 18

Härmänsaari Längelmävedellä

Keskusta Orivedellä

Tule mukaan toimintaan, tehdään yhdessä Orivedestä hyvä kaikille elää!

Ajankohtaista

Orivesi – Villasukkapääkaupunki (10.3.21)

Pidetään koko Suomi asuttuna, siksi myös Orivesi kylineen elinvoimaisena.
” Etätyö antoi maaseutukunnille toivon kipinän”. ”Moni tietotyöläinen on tehnyt koko epidemian ajan etätöitä, myös työnantajat ovat huomanneet, että työnteko sujuu paikasta riippumatta”. (Aamulehti PK 22.2.21).
Vahvistakaamme tätä kehitystä, siihen on nyt mahdollisuus. Myös Orivedellä toivotaan, että korona kääntäisi väestökehityksen suuntaa luonnon ja väljän asumisen puoleen. Sen vuoksi emme saa nyt tehdä lyhytnäköisiä säästötoimenpiteitä, joilla turmelemme nämä vielä heikohkot muuttosignaalit. Uusien asukkaiden saaminen tänne Orivedelle ja sen kyläalueille edellyttää loma-asuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi. Tähän liittyvä konkreettista neuvontaa tuleekin aktivoida ja lisätä Oriveden kaupungin toimesta. Koko kaupungin kehittäminen on yksi Oriveden Keskustan kuntavaalitavoitteista. Tyhjilleen jääneet talot olisi ”kaivettava esiin” joko myyntiin tai vuokrattaviksi. Maalle muuton edistämiseen liittyvät myös nopeat tietoliikenneyhteydet, erityisesti valokaapeliverkot.

Kyläkoulut ovat nyt vaarassa lyhytnäköisen säästöpolitiikan seurauksena. Oriveden Keskustan kanta onkin, että päätös kyläkoulujen kohtalosta pitäisi siirtää seuraavan valtuuston päätettäväksi, jolloin orivesiläiset saisivat ottaa suoraan kantaa tähän kouluasiaan. Toivottavasti myös muut valtuustoryhmät ovat valmiita siirtämään koulupäätöstä ensi syksyyn. Kaikkien koulujen säilyttäminen, opetuksen ja opinto-ohjauksen kehittäminen ovat tärkeitä erityisesti nyt, kun toiseen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi ensi syksystä alkaen. Uudistuksella on toivottavasti vahvistavaa vaikutusta myös Tredun oppilasmääriin Orivedellä. Oriveden Keskustan vaalitavoitteena on ”antaa nuorille siivet”, – eli mahdollisuus kehittyä ja kouluttautua, mutta ”vahvistaa myös juuret”, – eli luoda mahdollisuus palata kotiseudulleen työskentelemään ja asumaan.

Kaupungin taloudenhoito ei voi perustua pelkästään uusien säästöjen löytämiseen ja palvelujen karsimiseen. On uskallettava ryhtyä luomaan tai tukemaan työpaikkoja tuovia hankkeita, mutta panostettava näiden hankkeiden riskienhallintaan hyvällä johtamisella. On turha luulla, että kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa voitaisiin lisätä vain julistautumalla Villasukka-pääkaupungiksi. On kuitenkin ilahduttavaa, että Villasukkabuumi voi nyt hyvin erityisesti tämän lumisen talven siivittämänä ja yleisen neulomis- eli kutomisinnostuksen myötä. Sillä on tiettyä merkitystä Oriveden tunnetuksi tekemiselle ja siten matkailulle. Toivottavasti myös ensi talvi on luminen ja kisat voidaan järjestää terveellisissä olosuhteissa. Mikäli tätä villasukkabrändiä jatkokehitetään, siihen tulisi jollain tavoin liittää myös Oriveden erinomaiset muut talviurheiluolosuhteet hienoine latuineen ja Hiihtomaineen.

Ennakkoluulottomista ratkaisuista vielä. OS numerossa 10.2.21 nimimerkki VMV piti hyvänä aurinkopaneelialoitettamme, mutta totesi että se ei ole kannattavaa koulurakennuksissa, jotka ovat kesällä kiinni, eikä sähkön verkkoon myyminen kannata. Ministeri Lintilän mukaan uuden valmisteilla olevan sähkönsiirtolain perusteella on mahdollista perustaa omia siirtoverkkoja, jolloin myös keskustan koulujen katoilta kertyvää aurinkosähköä voisi siirtää esim. juuri jätteenpuhdistus-laitokselle. Myös uimahallin katto olisi erinomainen aurinkoenergiankeräysalusta,
ja tätä energiaa voisi hyödyntää suoraan uimahallin veden lämmittämiseen.
Ristiriitaiset argumentit tuulivoimasta lehtikirjoittelussa ja asiantuntijalausunnoissa hämmentävät. Nyt on Orivedellä syytä odottaa voimassa olevan maakuntakaavan päivitystyön tuloksia. Siinähän mm. mietitään uudelleen näiden jättikorkeiden voimaloiden vaikutuksia ja sijaintia. Niiden etäisyys asutuksesta ratkaisee paljon.

Ja vielä energiasta. Orivedelle pitäisi saada järjestettyä biokaasun jakeluasemia.
Asia ei ole varmaan ihan yksinkertainen, koska kaasu pitää tuoda säiliöissä tai konteissa ja varmaan kustannukset ovat yksi ongelma. Biokaasuautojen lisääntyminen on kuitenkin kiinni jakeluverkosta, jäteautomme käyttävät jo polttoaineenaan biokaasua. Olisiko jopa biokaasun tuottaminen Orivedellä mahdollista ja kannattavaa? Orivedelle pian valittavan uuden elinvoimajohtajan eräänä tehtävänä voisi olla ryhtyä etsimään suunnittelijoita ja toteuttajia tällaiseen hankkeeseen. Voisiko sellaiseen hankkeeseen myös kaupunki liittyä jollain osuudella? Lopuksi pari Keskustan periaateohjelmasta poimittua lausetta; ”Että uteliaana loisin uutta” tai ”Hyvä idea, mietitään yhdessä lisää”. Tällaista asennetta Suomi ja eritysesti Orivesi tarvitsee.
Tutkitaan, kokeillaan ja pidetään se mikä hyvä on – se on edistyksen lähtökohta.

Orivesi – kaikkien kaupunki (17.2.2021)

Kevättalvella 2017 käydyissä kunnallisvaaleissa Keskustan vaaliteemana oli
”Huolenpitoa huomennakin”. Tuo teema ei ole jäänyt ainoastaan vaalisloganiksi. Se on ohjannut ryhmämme toimintaa ja kannanottoja koko valtuustokauden ajan.

Oriveden Keskustan valtuustoryhmä vastusti mm. v. 2019 kunnallisen päivähoidon alasajoa. Perusteeksi kunnallisen perhepäivähoidon vähentämiselle ei voida hyväksyä, että yksityisiä perhepäivähoitajia yrittäjinä eivät koske 40 tunnin viikoittaiset työaikamääräykset, kuten kunnallisia hoitajia. On selvää, että vaikka 50 – 60 tunnin työviikot yksityisellä puolella eivät aiheuta kaupungille ylityökorvauksia tai korvaus-vapaiden järjestämistarvetta, ne heikentävät lasten hoidon laatua ja aiheuttavat myös hoitajien ennenaikaista väsymistä.

Keskustan arvoista ”vastuullisuus ja vapaus” sekä ”yhteisöllisyys ja välittäminen” on haettu perusteita lasten varhaiskasvatuksen inhimillisemmälle uudistamis- ja järjestä-mistyölle Orivedellä. Keskusta tukee mm. jokaisen omaa toivetta perheen koosta. Kunnioitamme perheiden moninaisuutta ja tuemme perheen ja työn tasapainoa asenteilla ja rakenteilla. Tuemme vastuullista vanhemmuutta, aikuisuutta ja vahvaa läsnäoloa lasten elämässä. Arvostamme vanhempien tekemää kasvatustyötä kotona. Heillä pitää olla mahdollisuus olla lastensa lähellä perhearjessa tasavertaisesti ja myös päättää lastensa hoitomuodosta.

Vaikka Oriveden taloustilanne on heikko, väkimäärä vähenee ja lapsimäärän lasku huolestuttaa, kyläkouluille ja niitä ympäröiville kylille tulee antaa aikaa ja mahdolli-suus säilyä elinvoimaisina. Kouluilla on aina suuri merkitys kylien kehitykselle ja identiteetille, näin on myös Karpissa ja Hirsilässä. Koronavuonna alkanut muuttoliike kaupunkien ydinkeskustoista väljemmille asuinalueille toivottavasti jatkuu. Entistä paremmat mahdollisuudet etätyöhön jäävät osaksi uutta arkea. Silloin voi asua kauempanakin fyysisestä työpaikasta. Keskusta haluaa taata turvallisen arjen. Teemme työtä paikallisuuden ja yhteisöjen puolesta. Haluamme samalla turvata asumisen ja elämisen mahdollisuudet sekä edistää elinvoimaa koko Oriveden alueella.

On ilahduttavaa, että Orivedellä on parin viime vuoden aikana panostettu nuorisotyöhön yhteistyössä kaikkien valtuustoryhmien kesken. Tästä esimerkkinä erityisesti henkilöresurssien lisääminen nuorisotyöhön sekä uudet, erittäin toimivat nuorisotilat Oriveden kampuksella.

Yhtenä esimerkkinä terveellisistä ja luontoystävällisistä harrastusmahdollisuuksista nuorille haluan mainita myös Keskustan valtuustoaloitteen pohjalta viime syksynä Oriveden Yhteiskoulun kerhona alkaneen metsästyskerhon. Metsästyskerho on OS:n 27.1.2021 jutun mukaan erittäin suosittu, kerholaisia on lähes 30. Kerhossa käsitellään yleisiä eräharras-tukseen liittyviä asioita, sekä annetaan metsästäjäntutkintoon tähtäävä koulutus.

Arvokkaaseen ja merkitykselliseen vanhuuteen kuuluu hyvä ja kokonaisvaltainen hoiva. Iän myötä monen ihmisen sairaudet lisääntyvät ja lääkkeiden käyttö kasvaa. Usein käy niin, että eri vaivoihin ja sairauksiin määrätään eri lääkkeitä, mutta lääkehoidon kokonaissuunnittelu unohtuu. Näin riski liialliseen lääkkeiden käyttöön sekä eri lääkkeiden haitallisiin yhteisvaikutuksiin kasvaa. Ikäihmisen kokonaisvaltai-seen hoitoon perehtyneen erikoislääkärin, geriatrin, tehtävänä on mm. suunnitella ikäihmisten lääkehoitoa ja tarkistaa eri lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Oriveden kaupunki ei aiemmin sosiaali- ja terveyspalveluja ostaessaan ole tilannut geriatrin palveluja Orivedelle, vaikka meillä asuu 2000 yli 70-vuotiasta, eli heitä on yli 1/5 kaupungin väestöstä. Koska vanhempamme ja isovanhempamme ansaitsevat parempia palveluja ja hoivaa, Keskustan valtuustoryhmä esittikin 14.9.2020 jättämässään valtuustoaloitteessa, että Oriveden kaupunki sisällyttäisi tuolloin valmisteilla olleeseen v. 2021 uuteen sote-hankintaan myös geriatrin palveluja.

Oli ilahduttavaa, että kaupungin viranhaltijajohto otti asian nopeasti käsittelyyn, ja palvelusopimusta Tampereen kanssa täydennettiinkin tältä osin siten, että nyt Orivedellä työskentelee geriatri yhden päivän kuukaudessa. Geriatripalvelut koskevat toistaiseksi vain vanhusten laitosasukkaita ja terveyskeskuksen sairaalaa. Saadut kokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä ja seuraamme jatkossa palvelun riittävyyttä.

Orivesi – tuulimyllyn kaupunki (3.2.2021)

Hallitusohjelman mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä ja asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä tulee pienentää.

Suomen sähkönkulutuksen ennustetaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosikymmeninä mm. sähköautojen yleistymisen myötä. Jo nyt kun talvella pakkaset ovat muutamankin päivän huippulukemissa, Suomi on vakavasti tuontisähkön varassa, Ruotsista ja Venäjältä. Uusien ydinvoimaloiden rakentaminen on osoittautunut erittäin haasteelliseksi, hitaaksi ja siten kalliiksi. Myös ydinvoimaloiden turvallisuus huolestuttaa ja turvallisuuden ylläpitäminen maksaa paljon. Turpeen tuotantoa, kotimaista (hitaasti) uusiutuvaa energiamuotoa ollaan ajamassa alas veroratkaisuilla ilmastosyihin vedoten.

Tuulivoimalat tuottivat v. 2019 Suomen koko sähköntuotannosta 9 %. Tuulivoiman lisärakentamisesta, erityisesti sen maisema- ja terveyshaitoista, rakentamisen hiilijalanjäljestä sekä suljettavien myllyjen romutuksen ongelmista kiistellään vahvasti myös Orivedellä, kuten olemme mm. Oriveden Sanomista lukeneet. Kuntalehden numerossa 1 / 2021 on mielenkiintoinen artikkeli ”Tuulivoimalla kunta kuntoon”. Artikkelin mukaan pieni, alle 3000 asukkaan kunta Simo (Perämeren kaaressa) saa v. 2021 yli miljoona euroa kiinteistöverotuloa tuulivoimaloista. Suunnitelmissa on lähivuosina yhteensä 131 tuulivoimalaa, mistä kunta tulee laskelmien mukaan saamaan n. 2.7 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloja vuodessa. Esimerkin vuoksi naapurikunta Ranuan kuntapäättäjät ovat kieltäytyneet tuulivoimasta, eikä Ranualla siten ole tuulivoimaloita.

Koska Orivedellä ei ole tällä hetkellä muuta kuin yksi pysähdyksissä oleva tuulimylly ja täälläkin kannat tuulivoiman hyödyistä ja haitoista lyövät vahvasti ristiin, olisi järkevää keskittyä vaikkapa pienimuotoisesti siihen mitä me voimme juuri nyt tehdä.

Aurinkoenergia on tulevaisuuden energiamuoto, mutta sen tuottaminen on Suomessa vielä vähäistä, vuonna 2019 0,2 %. Kuitenkin aurinkoenergian tuotantopotentiaali Suomessa on lähes Keski-Euroopan luokkaa johtuen valoisista kesistä. Aurinkoenergian hyödyntämisen tekniikat ovat kehittyneet viime vuosina ja niillä voidaan järjestelmän laajuudesta ja kapasiteetista riippuen tuottaa merkittäväkin osa rakennusten tarvitsemasta energiasta. Ylijäämäsähkö on mahdollista myydä verkkoon. ilmastonmuutoksen hidastaminen ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen on yksilöiden, yritysten, kuntien ja valtioiden – siis meidän jokaisen – tehtävä.

Tähän haasteeseen vastaamiseksi Oriveden Keskustan valtuustoryhmä onkin lokakuussa 2020 tehnyt aloitteen, että Oriveden kaupungin omistamien aurinkoenergian tuottamiseen soveltuvien kiinteistöjen, erityisesti koulujen, katoille tai tonteille rakennettaisiin aurinkovoimaloita. Aloitteen tarkoitus on lisätä uusiutuvan energian käyttöastetta kaupungin julkisissa rakennuksissa ja osoittaa, että Oriveden kaupunki on valmis osallistumaan ilmastotalkoisiin ja tekemään vastuullisia valintoja myös energian hankinnoissa. Ympäristöhyötyjen, imagohyötyjen ja pienempien energialaskujen lisäksi aurinkovoimaloita voidaan hyödyntää kouluissa uusiutuvan energiantuotannon opetuksen tukena tekemällä lapsille, nuorille ja kaikille kaupunkilaisille aurinkoenergia ja aurinkopaneelit tutuksi ja samalla osaksi energiaesimerkillisen kaupungin ja oman elämän käytäntöjä. Oriveden Keskusta on samalla esittänyt, että tulisi tutkia mahdollisuudet lisätä uusien soveltuvien asuntoalueiden kaavamääräyksiin kannuste aurinkoenergian hyötykäytöstä uudisrakentamisen yhteydessä.

Toinen samaan sarjaan kuuluva Keskustan valtuustoaloite tehtiin viime vuoden helmikuussa. Siinäkin lähtökohtana on ilmastotalkoot, eli kasvihuonepäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 (aikaa jäljellä siis n. 2 valtuustokautta). Aloitteessa esitettiin, että Oriveden kaupunki (HINKU-kunta) sitoutuisi edistämään puurakentamista kaavoituksessaan. Lisäksi kaupungin tulisi toimia esimerkkinä omassa rakentamisessaan sekä julkisissa hankinnoissa. Puurakentamisen edistämisellä on suuri merkitys kuntamme metsänomistajille sekä lähialueiden sahoille. Puun jalostusarvon nostaminen on tärkeää koko metsäsektorille. Puu on rakentamismateriaalina betonia ilmasto- ja ympäristöystävällisempää, puurakennus sitoo hiiltä pitkäksi aikaa. Myös EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi korostaa ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa hankinnoissa. Puurakentaminen onkin päässyt vauhtiin Suomessa. Puusta on rakenteilla mm. kerrostaloja, hirrestä on rakennettu tai rakenteilla useita terveellisiä koulurakennuksia.

Hyvänä esimerkkinä sekä puurakentamisesta että aurinkoenergian hyväksikäytöstä Orivedellä on aseman

seudulle parhaillaan rakennettava uusi päiväkotirakennus. Jo päiväkodin hankinnassa Oriveden kaupunki ilmoitti arvostavansa kiinteistössä kestävää kehitystä ja ekologisuutta. Uusi Pilkkeen hirsipäiväkoti on erinomainen pilotti ja hyvä esimerkki tällaisen ekorakentamisen jatkolle Orivedellä.

Lopuksi kevennys: Uskaltaudun esittämään, että Paltanmäen tuulimyllyn alapuolelta rinteestä harvennettaisiin kaksi – kolme korkeaksi kasvanutta puuta, jotta museoitu tuulivoimalamme näkyisi paremmin keskustan suuntaan. Se olisi mielestäni erinomainen

Oriveden Keskustalta tiukka ei kyläkoulujen lakkauttamisille (3.12.2020)

Me keskustalaiset emme hyväksy kyläkoulujen lakkauttamista Orivedellä. Palvelujen karsimisen sijaan Orivedellä pitäisi panostaa uusien yritysten ja työpaikkojen saamiseen kuntaan. Se on ainoa tie saada Orivedelle uusia asukkaita ja lisätä elinvoimaa.
Tässä vielä Keskustan kannanotto kyläkouluasiaan: Keskustan Oriveden kuntayhdistys ja valtuustoryhmä vastustavat Karpin ja Hirsilän kyläkoulujen alasajoa

Oriveden taloustilanne on heikko, väkimäärä vähenee ja lapsimäärän lasku huolestuttaa, nämä ovat faktoja. Siitä huolimatta kyläkouluille ja niitä ympäröiville kylille tulee vielä antaa aikaa kehittyä elinvoimaisiksi kylien asukkaiden ja kaupungin kanssa. Kouluilla on aina suuri merkitys kylien kehitykselle ja identiteetille, näin myös Karpissa ja Hirsilässä.

Orivettä tulee kehittää positiivisuuden kautta. Tämä on päässyt unohtumaan monellakin taholla. Oriveden markkinointi on nyt orastavalla alulla, myös ysitietä on alettu parantaa Oriveden päästä ja ehkä jo ensi vuonna myös Tampereen puoleisesta päästä.
Juuri nyt, kun meille suotuisia asioita on alkanut tapahtua, ei kouluja kannata sulkea ja lisätä ulospäin negatiivistä kuvaa Oriveden vetovoimasta ja imagosta.
Kyläkoulujen mahdollinen lakkauttaminen on herättänyt joissain yrityksissä protestimielialaa. Nämä yrittäjät uhkaavat siirtää yrityksensä pois Orivedeltä, mikäli kyläkouluja lakkautetaan. Jos näin tapahtuu, tällä on vaikutusta Oriveden yhteisöverotuottoihin.

Mattilan pellon kaava keskustassa (kun se selviää valituskierrokselta) tulee houkuttelemaan uusia asukkaita ja täyttämään oppilaista Kultavuoren koulun.
Uusien tonttien lisäksi Aseman, Karpin ja Hirsilän alueilla on paljon omakotitaloja, joissa sukupolvenvaihdos on tulossa ajankohtaiseksi. Talot rakentaneet henkilöt ovat ikääntyneet ja nuoremmat sukupolvet alkavat muuttaa niihin. Lisäksi Yliskyläntie on potentiaalista kehittyvää asuntoaluetta. Tässä on siis myös mahdollisuus myös uusiin koululaisiin.
Aseman seudun kehittämisen ja lähijunaliikenteen kehittämisen tavoitteina on tehdä paikkakunnastamme entistä houkuttelevampi. Kun tässä kehitystyössä onnistutaan, se lisää paikkakuntamme asukas- ja lapsilukua. Samalla lisääntyy Rovastinkankaan oppilasmäärää.
Emme kaipaa tänne Tampereen koulujen ryhmäkokoja.

Myös korona tuo oman lisänsä tähän kouluverkkoharkintaan. Kukaan ei varmuudella tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Nyt alkanut muuttoliike ydinkeskustoista väljemmille asuinalueille (maaseudulle ja pieniin taajamiin) toivottavasti jatkuu. Entistä paremmat mahdollisuudet etätyöhön ainakin jäävät osaksi uutta arkea. Silloin voi asua kauempanakin fyysisestä työpaikasta.

Kyläkoulut tulee säilyttää toistaiseksi, koska oppilasmäärät eivät lähivuosina olennaisesti alene (lähde Oriveden kaupungin alakoulujen palveluverkkoselvitys 25.11.2020).
Kouluissa on tehtävä välttämättömät korjaukset, koska ne ovat investointi terveelliseen ja turvalliseen oppimis- ja työympäristöön.

Summa summarum: paljon avoimia kysymyksiä, mutta mielestämme lakkauspäätöksiä ei pidä tehdä tässä tilanteessa hätiköiden ja kaupungin taloustilanteeseen paniikissa vedoten.
Pitää katsoa ensin, mihin asentoon maailma, mutta erityisesti Tampereen seutu ja Orivesi koronan jälkeen asettuvat.

Keskusta haluaa taata turvallisen arjen, lasten etu on asetettava ensisijaiseksi. Teemme työtä paikallisuuden ja yhteisöjen puolesta. Haluamme samalla turvata asumisen ja elämisen mahdollisuudet sekä edistää elinvoimaa koko Oriveden alueella!

Oriveden keskusta esittää puurakentamisen edistämistä Oriveden kaupungissa (17.2.2020)

Puurakentamiselle ei ole Suomessa kannusteita eikä lainsäädännössä velvoitteita, kuinka paljon julkisesta rakentamisesta pitäisi olla puurakentamista. Olemme tässä suhteessa jäljempänä mm. Iso-Britanniaa. Ruotsissa puurakenteisten kerrostalojen suhteellinen osuus on lähes kolminkertainen Suomeen verrattua (Forecon 10.12.2019) Orivesi on HINKU-kunta.

Valtuuston päätöksellä olemme sitoutuneet tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Riihitien uusi hirsipäiväkoti on avaus ilmastoystävälliselle rakentamiselle. Oriveden kaupunki on mukana Metsäkeskuksen ja Tampereen yliopiston ”Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla” -hankkeessa, joka jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Oriveden Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Oriveden kaupunki sitoutuu edistämään puurakentamista kaavoituksessaan. Lisäksi kaupungin tulee toimia esimerkkinä omassa rakentamisessaan sekä julkisissa hankinnoissaan.

Orivedellä rakentaminen keskittyy pientaloihin ja kerrostalojenkin kerrosmäärä on maltillinen, joten puurakentaminen soveltuu niihin hyvin.

Puurakentamisen edistämisellä on suuri merkitys kuntamme metsänomistajille sekä lähialueemme sahoille. Puun jalostusarvon nostaminen on tärkeää koko metsäsektorille.

Puuelementtirakentamisen kehittyminen on nopeuttanut paikan päällä tapahtuvaa rakentamista ja siten vähentää kosteusriskejä. Julkiset betonirakennukset ovat viime vuosikymmeninä kärsineet runsaasti kosteudesta johtuvista sisäilmaongelmista.

Puurakentamisen edistämisen puolesta puhuvat sen turvallisuus ja terveellisyys rakennusmateriaalina. Puutalojen paloturvallisuus ja äänieristys ovat yhtä hyvät kuin muillakin rakennusmateriaaleilla. Asukkaat kokevat puutalot terveellisiksi ja turvallisiksi asua. Sekä metsäteollisuus että puuteollisuus lisäävät työpaikkoja kaupunkikeskittymien ulkopuolelle siten lisäten maaseutumaisten alueiden elinvoimaa.

Puu on rakentamismateriaalina betonia ilmasto- ja ympäristöystävällisempää. Puurakennus sitoo hiiltä pitkäksi aikaa. Lisäksi EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi korostaa ympäristönäkökohtien huomioimista julkisissa hankinnoissa.

Orivedellä 17.2.2020 Keskustan valtuustoryhmä:

Marjo Mäkinen-Aakula
Jyrki Tuomaala
Matti Koppanen
Timo Raita-aho
Heikki Salomaa
Pekka Tuhkanen

Valtuustoaloite aurinkoenergian tuottamisesta ja hyödyntämisestä kaupungin kiinteistöissä

Hallitusohjelman kestävyyteen ja ekologiseen jälleenrakentamiseen liittyvät strategiset tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Niiden mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä ja asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä tulee pienentää.

Aurinkoenergia on tulevaisuuden energiamuoto, mutta sen tuottaminen on Suomessa vielä vähäistä verrattuna esimerkiksi Saksaan ja Tanskaan. Kuitenkin aurinkoenergian tuotantopotentiaali Suomessa on lähes Keski-Euroopan luokkaa johtuen valoisista kesistä. (www.lut.fi/uutiset). Vuonna 2017 aurinkoenergiaa tuotettiin Suomessa 80,4 MW (International Energy Agency, IEA). Pelkästään asuinrakennusten kattopotentiaali on noin 10 000 MW (www.lut.fi/uutiset).

Aurinkoenergian hyödyntämisen tekniikat ovat kehittyneet viime vuosina ja niillä voidaan järjestelmän laajuudesta ja kapasiteetista riippuen tuottaa merkittäväkin osa rakennusten tarvitsemasta energiasta. Ylijäämäsähkö on mahdollista myydä verkkoon.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen on yksilöiden, yritysten, kuntien ja valtioiden – meidän jokaisen – tehtävä. Oriveden Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Oriveden kaupungin omistamien aurinkoenergian tuottamiseen soveltuvien kiinteistöjen, erityisesti koulujen, katoille tai tonteille rakennetaan aurinkovoimaloita. Aloitteen tarkoitus on lisätä uusiutuvan energian käyttöastetta kaupungin julkisissa rakennuksissa ja osoittaa, että Oriveden kaupunki on valmis osallistumaan ilmastotalkoisiin ja tekemään vastuullisia valintoja myös energianhankinnoissa. Ympäristöhyötyjen, imagohyötyjen ja pienempien energialaskujen lisäksi aurinkovoimaloita voidaan hyödyntää kouluissa uusiutuvan energiantuotannon opetuksen tukena tuomalla lapsille, nuorille ja kaikille kaupunkilaisille aurinkoenergia ja aurinkopaneelit tutuksi osaksi kaupunkia ja omaa elämää.

Koska aurinkoenergian hyödyt ovat suurimmillaan kesällä, jolloin lämmitystä ei tarvita, kaupungin omissa kohteissa erityisesti jäähdytyksen ja ilmastoinnin hyödyt olisivat ilmeiset.
Tulisi tutkia myös mahdollisuutta lisätä uusien soveltuvien asuntoalueiden kaavamääräyksiin kannuste aurinkoenergian hyötykäytöstä uudisrakentamisen yhteydessä.

Otetaan yhdessä askel kohti hiilineutraalia Pirkanmaata 2030.

Orivedellä 26.10.2020
Keskustan valtuustoryhmä

Jyrki Tuomaala, pj.
Matti Koppanen
Marjo Mäkinen-Aakula
Timo Raita-aho
Heikki Salomaa
Pekka Tuhkanen
Minna Löytty-Rissanen, varavalt.

Vanhempamme, isoäitimme ja vaarimme ansaitsevat parempaa hoivaa 

Arvokkaaseen ja merkitykselliseen vanhuuteen kuuluu hyvä ja kokonaisvaltainen hoiva. Iän myötä monen ihmisen sairaudet lisääntyvät ja lääkkeiden käyttö kasvaa. Usein käy niin, että eri vaivoihin ja sairauksiin määrätään eri lääkkeitä, mutta lääkehoidon kokonaissuunnittelu unohtuu. Näin riski liialliseen lääkkeiden käyttöön sekä eri lääkkeiden haitallisiin yhteisvaikutuksiin kasvaa. Lisäksi ikääntyvän elimistön fysiologiset muutokset voivat muuttaa tilannetta nopeastikin. Ikäihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon perehtyneen erikoislääkärin, geriatrin, tehtävä on mm. suunnitella ikäihmisten lääkehoitoa ja tarkistaa eri lääkkeiden yhteisvaikutuksia.

On ilmennyt, että Orivedellä hoitokodeissa ja kotisairaanhoidossa käytetään ainoastaan geriatrin puhelinkonsultointia eli terveyskeskuslääkäri voi tarvittaessa soittaa geriatrille. Tätä ei voida pitää riittävänä. Puhelinkonsultoinnilla ei voida korvata ihmisen kohtaamista ja kokonaisvaltaisen hoidon suunnittelua.
Oriveden kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa Tampereen kaupunki, joka tarjoaa myös geriatrin palveluja. Oriveden kaupunki ei kuitenkaan ole sosiaali- ja terveyspalveluja ostaessaan tilannut ao. palvelua Orivedelle, vaikka meillä asuu noin 2000 yli 70-vuotiasta. Vertailun vuoksi naapurikunnista mm. Kangasala käyttää geriatrin palveluja ja Ruovedelläkin käytetään geriatrin etäpalveluja. Asiantuntijan käyttäminen lääkehoidon suunnittelussa helpottaa myös hoitohenkilökunnan ja omaishoitajien päivittäistä työtä ja jaksamista.

Vanhempamme, isoäitimme ja vaarimme ansaitsevat parempia terveyttä ja hyvinvointia koskevia palveluja ja hoivaa. Keskustan Oriveden kuntayhdistys ja valtuustoryhmä esittävätkin, että Oriveden kaupunki sisällyttää valmisteilla olevaan uuteen hankintaan myös geriatrin palveluja.

Asian etenemisen varmistamiseksi Keskustan valtuustoryhmä tulee jättämään asiasta valtuustoaloitteen seuraavassa valtuuston kokouksessa 14.9. Muiden puolueiden valtuutetut ovat tervetulleita liittymään aloitteeseen.

Keskustan Oriveden kuntayhdistys ja Keskustan valtuustoryhmä

Anne Nousiainen, kuntayhdistyksen pj.
Jyrki Tuomaala, valtuustoryhmän pj.
Matti Koppanen
Marjo Mäkinen-Aakula
Timo Raita-aho
Heikki Salomaa
Pekka Tuhkanen

Ota yhteyttä

Jyrki Tuomaala

Kuntayhdistyksen puheenjohtaja

Aimo Kaikkonen

Kuntayhdistyksen varapuheenjohtaja

Marjo Mäkinen-Aakula

Sihteeri

Tapahtumat

Syyskokous 1.12.2020 klo 18 alkaen Oriveden Kampuksella  (Koulutie 5)
Etäosallistuminen mahdollista. Ilmoittaudu osallistumislinkkiä varten orivedenkeskusta@gmail.com 29.11.mennessä.

Tulethan terveenä paikalle.   Tervetuloa!

Kuntayhdistyksen hallitus

Jyrki Tuomaala
puheenjohtaja
Aimo Kaikkonen
varapuheenjohtaja
Marjo Mäkinen -Aakula
sihteeri

 

Muut jäsenet


Matti Koppanen
Kari Aakula
Annamari Aitolahti
Nina Enqvist
Timo Raita-aho
Anne Nousiainen

 

Kuntayhdistyksen hallitus

Jyrki Tuomaala
puheenjohtaja
Aimo Kaikkonen
varapuheenjohtaja
Marjo Mäkinen -Aakula
sihteeri
Kari Aakula rahastonhoitaja

Muut jäsenet

Matti Koppanen
Annamari Aitolahti
Nina Enqvist
Timo Raita-aho
Anne Nousiainen

Keskustan Oriveden kuntayhdistys ry
3029686-9

EtusivuOrivesi