Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia ja hallintosääntö kasassa – ei täydellinen

Pirkanmaan hyvinvointialue

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä läsnäolijat salissa ja linjojen päässä

Kiitos johtoryhmälle vierailuista Pirkanmaan kunnissa ja kaupungeissa. Toivottavasti saitte uusia ideoita, tukea ja kannustusta strategian linjauksiin, sillä aluetaso on meille kaikille uusi mahdollisuus. Kiertueella on varmaan käynyt selväksi, että kaikkiin taajamiin tarvitaan jonkin tasoinen osaamiskeskus. Ja että koko laaja Pirkanmaa, myös pienet kunnat, on otettava huomioon, kun kehitetään lähipalveluita.

Strategian linjaukset

Keskustan aluevaltuustoryhmän tavoitteet palveluiden saavutettavuuden, varhaisen tuen, yhtenäisten hoitopolkujen ja lähipalveluiden näkökulmasta ovat strategian tavoitetilassa, mutta varsinaiset linjaukset vielä puuttuvat. Ryhmä edellyttää, että ne näkyvät myös käytännön työssä ja tulevissa päätöksissä.
Kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori Jenni Airaksinenkin painottaa, että mikään rakenteellinen uudistus tai uudelleenjärjestely ei itsessään takaa mitään tehokkaampaa, parempaa tai yhdenvertaisempaa järjestelmää. Johtamisen, organisoinnin ja käytäntöjen muutoksien ja rakenteellisten uudistusten kautta voidaan saavuttaa jotain uudistuksille astetuista tavoitteista.

Henkilöstön hyvinvointi ja pitovoima

On hyvä, että työvoiman saatavuuteen, työssä viihtymiseen ja työssäjaksamiseen on kiinnitetty erityinen huomio. Perussuomalaisten ponsi toistaiseksi voimassa olevista työsuhteista on kannatettava. Työperäisen maahanmuuton rinnalla tulee tavoitella myös työperäistä paluumuuttoa ja tehdä se mahdollisimman vetovoimaiseksi.

Ennaltaehkäisevä toiminta

Yhteistyökuviot monimuotoisten palveluiden mahdollistamiseksi ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin kannustamiseksi ovat meidän mielestämme hyvin kirjatut.
Keskustan ryhmä on kuluvan vuoden aikana pyöräyttänyt kyselyn kaikissa Pirkanmaan kunnissa keskustalaisten luottamushenkilöiden näkökulmasta. Saatujen vastausten perusteella strategian linjaukset lapsiin ja nuoriin kohdistuvista matalan kynnyksen tukitoimista, ikäihmisten palveluista, omaishoitajien asemasta ja koko laajan Pirkanmaan huomioimisesta myös pelastustoimen näkökulmasta ovat hyvin linjassa keskustan tavoitteiden kanssa. Sopimuspalokuntien juniorityö vaatii johdonmukaista kehittämistä, jotta jatkuvuus turvataan.
Kirjaus liikkuvista palveluista on paikallaan. Myös yhdyspintayhteistyöhön edellytämme yhdenvertaisia ja ajantasaisia linjanvetoja. Järjestöjen avustaminen ja huomioiminen, vaikuttamistoimielinten ja asukkaiden mukaan ottaminen ovat yhteisenä huolena. Näistäkin teemoista löytyvät kirjaukset strategioissa. Järjestöjen toimijat odottavat konkretiaa, järjestöstrategiaa, tulevan vuoden aikana.
Digipalveluihin tukeutuminen vaatii kattavan tietoliikenneverkon ja digitaitoja. Käytännössä niiden rinnalla tulee edelleen tarjota puhelinpalveluita. Keskustan ryhmä muistuttaa, että toimintatapojen ja palvelumallien kehittämisessä tulee kantaa huolta myös heistä, jotka eivät itse osaa tai jaksa huutaa apua.

Keskittämisen tiellä?

Hyvät ystävät
Suurin huoli talouden ja toiminnan tasapainottelussa kohdistuu keskittämiseen. Toimintojen keskittämiseen, hankintojen keskittämiseen, eikä vähiten vallan keskittämiseen. Luottamushenkilöiden valtavan laajaa osaamista ja verkostoja tulee hyödyntää toimielimissä vielä kattavammin, esimerkiksi strategioiden toimeenpano-ohjelmien laadinnassa. Hyviä käytäntöjä on syytä mallintaa koko alueen eduksi.

Keskustan ryhmä edellyttää, että Pirkanmaan hyvinvointialueella vaalitaan huoltovarmuutta, päätöksenteon avoimuutta sekä arjen turvallisuutta kaikilla päätöksenteon tasoilla. Valtuuston tulee ohjeistaa hankintoja aluetalouden näkökulmasta niin, että paikalliset toimijat tulevat huomioiduiksi ja että esimerkiksi lähellä tuotetut, kotimaiset elintarvikkeet ovat aina etusijalla.
Yhteistyö paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti on parhaimmillaan keino kehittää ja kehittyä. Kannustamme kokeiluihin ja uusien toimintamallien pilotointeihin kansanterveyden kohentamiseksi ja kustannusten nousun hillitsemiseksi.

Taloutta tunnustelemaan

Talouden tunnuslukuihin on vaikea ottaa kantaa tässä vaiheessa. Kokonaisuudet ovat laajoja, esimerkiksi s. 82 vuokrakiinteistöjen perusparannukset/uudiskohteet. Mitä nämä ovat, mihin varaudutaan? Lääkärit itse peräänkuuluttavat toimivia peruspalveluita ja kustannustietoisuutta hoitovaihtoehtoja puntaroidessa.
Kun tytäryhtiöille ja osakkuusyhteisöille asetetaan tavoitteita, keskustan ryhmä edellyttää, että mukana on myös laadullisia tavoitteita. Kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyys.

Strategiaan linjauksia

Strategia itsessään on valtavan laaja asiakirja. Päivityksen yhteydessä tulee harkita tiivistämistä ja selkeämpää ilmaisua. Viikko sitten hyväksyimme Pirkanmaan liiton strategian, parisivuisen paketin, mistä lukijalle käy pikaisesti selväksi, mihin maaliin tämä joukkue pelaa.
Keskustan ryhmä on hyväksymässä strategiakokonaisuuden muutamin muutosesityksin.

Keskustan ryhmä kiittää kaikkia strategioiden ja taloussuunnitelmien valmisteluun osallistuneita sitoutuneesta työstä. Toivotamme samalla kaikille voimia loppuvuoden viimeistelyihin ennen varsinaista toiminnan alkua ja voimaannuttavaa, rentoa ja rauhallista joulunaikaa.

Lue seuraavaksi

Omaishoidontukeen neljäs maksuluokka - aloite Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa 5.12.2022
OMAISHOIDONTUKEEN NELJÄS MAKSULUOKKA, HOITOPALKKIO 1700 €/kk - Katariina Pylsy ym
13.12.2022 / Uutiset
Suomalaisia pitää nyt auttaa - vyönkiristys taloudessa on edessä
" Talouden tervehdyttäminen ei voi perustua vain leikkauksiin tai veronkorotuksiin. Sellainen politiikka näivettäisi Suomea ja eriarvoistaisi suomalaisia. Pääosa ratkaisua pitää olla Suomen uudistaminen, kasvu ja työpaikat."
13.12.2022 / Uutiset
Vierailukohteita mm. Nokialla, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa ja Tampereella
25.7.2020 / Uutiset
EtusivuUutisetPirkanmaan hyvinvointialueen strategia ja hallintosääntö kasassa – ei täydellinen