Tervetuloa Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön sivuille!

Erityisen merkitykselliset ja tärkeät maakunnalliset aluevaalit

Tammikuussa 2022 pidetään Kaavin kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta erittäin merkitykselliset ja tärkeät aluevaalit. Tuleva maakuntavaltuusto ratkoo, millaisilla resursseilla ja painotuksilla vuoden 2023 alusta hoidetaan kaavilaisten terveyttä, sosiaalitointa ja millaisia muita kuntalaisten kannalta tärkeitä palveluita meille tarjotaan.

Kaavilaisten onni on se, että meillä on tarjolla kaksi aivan erityisen pätevää henkilöä ehdolla tulevissa vaaleissa. Arto Nykänen oli menneiden kuntavaalien ääniharava ja Hilkka Tiilikainen, joka on toinen ehdokkaistamme sai myös erityisen vahvan kannatuksen kuntalaisilta. Arto Nykäsellä on erityisen vahva ammattitausta yrittäjyydestä, yritystaloudesta ja myös erittäin vahvat maakunnalliset ja myös valtakunnan tason sidosryhmäverkostot. Arton kokemus vaativista neuvottelu mekanismeista on todella tärkeässä roolissa, kun halutaan saada kaavilaisten näkökulmasta parhaat mahdolliset tulokset ensi vuoden aikana. Hilkka Tiilikaisen ammattiosaaminen on vahva terveyden- ja sosiaalihuollon, sekä myös kuntatalouden osalta. Hän on sovitteleva ja päämäärähakuinen henkilö juuri niillä aloilla, joissa sote-ratkaisut ensi vuoden aikana muovaillaan. Hilkalla on myös tasokkaat ja laajat maakuntatason verkostot valmiina, joiden avulla hän voi saada kaavilaisten kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen. Nämä verkostot ratkaisevat, miten me menestymme neuvotteluissa.

Kaavin keskusta on tehnyt myös aloitteen keskustan eduskuntaryhmälle, jossa Kaaville halutaan ja vaaditaan täyden palvelun terveyskeskus myös 2023 alusta. Aloite otettiin erityisen hyvin vastaan eduskuntaryhmässä. Toivomme, että aloitteemme saa vastakaikua myös muissa myöhemmissä päätöksenteko elimissä.

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö toivoo, että tulevat maakuntavaalit otetaan äänestäjien keskuudessa tosissaan, koska vain äänestämällä omia vahvoja ehdokkaitamme, meillä on mahdollisuus saada äänemme kuuluviin tulevassa maakuntavaltuustossa. Keskittämällä äänemme vahvoille ehdokkaillemme, meillä on mahdollisuus jopa kahteen maakuntavaltuusto paikkaan.

Politiikan ylätason keskustelukulttuuri

Seuraan mielenkiinnolla sitä, mitä Suomessa ja maailmassa tapahtuu. Mihin suuntaan olemme menossa ja millaisesta peruskulttuurista olemme käytöksemme perusteet saaneet. Koulutuksemme ja käytöksemme perustan loi kunnioitus omia vanhempia, omia sisaria ja veljiä kohtaan, kunnioitus myös toisia ihmisiä kohtaan. Tällaisesta kulttuuriperimästä sukeutui ihan toimiva yhteiskunta. Kodit, kunnat, maakunnat ja myös valtiotason menestys luotiin yleisellä tasolla tämän kulttuuriperimän ansiosta ja avulla. Koululaitos ja myös kodin perintönä saatu yleissivistys saatiin hyvällä yhteistyöllä, samoilla erityisen vahvoilla eettisillä arvoilla. En siis pidä ihmeenä, että kansakuntamme on vielä tänäänkin kohtuullisen hyvässä fyysisessä ja eettisessä kunnossa. Tällä en väitä, etteikö meillä olisi aina ollut parantamisen varaa. Hyvin toimiva yhteiskunta tarvitsee aina tervettä, tieteeseen, taloudelliseen ja henkiseen kasvuun ja esim koulutuksen parantamiseen tähtäävää keskustelukulttuuria, joka parhaimmillaan luo yhteiskuntaan positiivista tekemisen meininkiä. Erilaisia mielipiteitä tarvitaan aina, siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä millaisilla äänenpainoilla, millaisilla sanoilla me mielipiteemme esitämme.

Viimeisen viiden vuoden aikana yhteiskuntaan on pesiytynyt keskustelun alakulttuuri, joka vähät välittää eettisistä korkeatasoisista pelisäännöistä. Toisten mielipiteitä moukaroidaan suruttomasti. Erityisesti tämä vastenmielinen ilmiö näkyy mm eduskunnassa, jonka yleisesti ottaen tulisi näyttää esimerkkiä toisten kunnioittamisesta, korkeatasoisesta ja tasavertaisesta yhteistyötä ja yhteistoiminnasta. Nyt näin ei ole, ehdottomasti ei valitettavasti ole. Toinen epämiellyttävä keskustelun alakulttuuri näyttäytyy somen monilla eri alustoilla. Esim jotkut kansanedustajat urputtavat siitä, etteivät he saa käyttää tarpeeksi ala-arvoisia äänenpainoja esittäessään omia mielipiteitään. Kummallista käytöstä. Näin tehdessään nämä tällaiseen karkeaan keskustelukulttuuriin alentuvat aliarvioivat meidän kansalaisten kykyä ymmärtää, millainen keskustelu- ja toimintakulttuuri toisi varmasti paremman lopputuloksen. Tämä puolestaan luo pitkään jatkuessaan yhteiskuntaan passiivisuutta, joka heikentää mahdollisuuttamme kehittyä yhteiskuntana ja ihmisinä. Emme käytä kaikkia mahdollisuuksia hyväksemme . Tarvitsemme nopeasti vastaiskun tällaiselle kehitykselle. Sen me voimme tehdä mm äänestämällä tulevissa eduskunta-, kunta-, tai muissa vastaavan tasoisissa vaaleissa sellaisia edustajia, jotka uskovat humaaniin, toisia kunnioittavaan keskustelu- ja toimintakulttuuriin. Meidän on huolehdittava myös siitä, millaista keskustelukulttuuria me itse toteutamme. Korkeatasoinen oma esimerkki on paras tae sille, että voimme myös muilta vaatia samaa, tai vielä parempaa.

On tärkeää, että myös me paikallistason päättäjät pyrimme pitämään keskustelukulttuurin sellaisena, joissa ei omilla kannanotoillamme synnytetä vastakkain asettelua ja sitä kautta kitkaa järjestökenttään.

Unto Kärkkäinen, Kaavi

Jukka Tirkkonen sai jatkopestin kunnallisjärjestön johtoon

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön yleinen kokous valitsi Jukka Tirkkosen jatkamaan puheenjohtajana vuodelle 2022. Jatkopestin sai myös Jorma Räsänen varapuheenjohtajana. Järjestön sihteerin pestiin pyydetään Tapani Tirkkosta, jotta hän voi jatkaa tasokasta työtään järjestön hyväksi. Kunnallisjärjestön johtokuntaan valittiin edellisten lisäksi Hilkka Tiilikainen, Arto Räsänen, Maija Räsänen, Teijo Hassinen sekä Unto Kärkkäinen. Toimintasuunnitelman keskeinen teema on perinteisten toimintatapojen lisäksi tukea perustetun Elinvoimatoimikunnan työtä. Saada sille ennustettava visio ja strategia, selkeät numeeriset tavoitteet, jotka palvelevat Kaavin kunnan monipuolista kehittämistyötä. Kunnallisjärjestön yleinen kokous nimesi Arto Nykäsen ja Hilkka Tiilikaisen ehdolle tammikuussa pidettäviin aluevaaleihin. Järjestö painotti sitä, miten erityisen tärkeistä vaaleista on tuolloin kysymys. Näihin vaaleihin on tärkeää äänestäjien osallistua, koska valittavalla maakuntavaltuustolla on vahva rooli koko maakunnan tasapainoisen kehittämisen näkökulmasta. Mitä enemmän haja-asutusalueiden kunnista saadaan sinne edustajia, sitä enemmän myös meillä on sananvaltaa. Järjestö kannustaa vahvasti äänestäjiämme tulemaan mukaan, jotta valitsemamme ehdokkaat pääsevät myös läpi.

****

Jokaiseen päivään on kätketty uusi mahdollisuus, siksi Kaavin Keskusta luottaa tulevaisuuteen ja Kaavin tulevaan menestykseen.

*

Uudistunut Kaavin keskusta haluaa tasa-arvoiseen ja erinomaiseen yhteistyöhän kaikkien samalla tavalla ajattelevien puolueiden kanssa uudella valtuustokaudella. Tiedämme, että tuleva valtuustokausi ei tule olemaan helppo. Menestyminen vaatii kaikilta valtuutetuilta vahvaa tahtotilaa Kaavin suunnan muuttamiseksi.

Puheenjohtajan mietteitä

Kaavin keskustan uudistamis talkoot, aikuisten oikeesti

Kaavin keskustan johtamisen uuden strategian keskeinen teema on; tarvitsemme ja haluamme joukkoomme yksilöitä,  joiden on pystyttävä hyvään, jopa erinomaiseen yhteistyöhön. Järjestömme johto on sitoutunut siihen, että ketään ei saa lannistaa. Tästä meillä on pitävä päätös, nolla toleranssi, josta ei tingitä. Juuri tämä takaa sen, että Kaavin keskusta on todella uudistunut.

Johtaminen on joukko tekoja, joita johtaja tekee tai jättää tekemättä. Hyvä johtaja tekee oikeat teot oikeaan aikaan. Perinteisen kuntaorganisaation, palveluiden tuottajan ja toteuttajan rooli ja tekeminen tulevat muuttumaan tulevalla valtuustokaudella paljon. Vuorovaikutus eri osapuolten kesken, esim, yrittäjien kanssa on merkittävässä roolissa. On rohkeasti uskallettava lähteä liikkeelle ketterästi, sekä kokeiltava uusia mahdollisuuksia.

Aivan keskeinen haaste tulee olemaan monipuolisen, nykyaikaisen ja modernin elinkeinoelämän kehittäminen.

Uudistuneen Kaavin keskustan johtamisen avainteemoja ovat perinteinen demokratia käsitys, tavoitteellisuus, tehokkuus, kuntavisio ja strategia. (Perinteinen demokratia käsitys juontaa juurensa jo. v. 508 ennen nykyaikaisen ajan laskun alkua silloisen Ateenan kaupunkivaltion demokratialain vahvistamisesta.) Uusimme oman järjestömme johtamisjärjestelmän siten, että perustamme oman järjestöömme kolme kehitysyksikköä. Nämä ovat 1. työpaikka omavaraisuuden kasvattaminen, 2. opetus- ja sivistys ja sivistystoimen tason säilyttäminen, sekä 3. sosiaali- ja terveystoimen toimintaedellytysten turvaaminen. Jokaiselle toimialueelle nimeämme omasta järjestöstämme vastuuhenkilön. Näin me hajautamme todellista vastuuta.

Tulkaa mukaan, nyt siihen on helppo tulla

 Tähän työhön me kutsumme teitä kaikkia kaavilaisia ja osallistumaan kuntavaaleihin ja sitä kautta tukemaan oman kuntamme kehittämistä.

——-

Henkilöstöjohtaminen

Ihmisten johtamisen tavalla on suuri merkitys siinä millaiseksi organisaatio- ja toimintakulttuurimme muodostuu. Toisin sanoen johtajuudella on voimakas vaikutus organisaatiokulttuurin kehittymisessä. Johtaja voi toiminnallaan vahvistaa tai heikentää toimintakulttuurissa vallitsevia ominaisuuksia ja näin muokata sitä.

Operatiivisella organisaatiotasolla tarkoitetaan kaikkia johdon luomia, ohjaamia ja seuraamia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on laadukkaan ja pysyvän palvelu- ja asiakastyytyväisyyden aikaansaaminen. Laatujohtaminen on sekä asia- että ihmisjohtamista, se on sidonnainen vallitsevaan toimintakulttuuriin.

Voidaan esimerkiksi kuvitella tilanne, jossa johtajan toiminta on erittäin autoritääristä ja yksisuuntaista, eikä hän ota vastaan palautetta toimintatavoista. Organisaatiokulttuurista muodostuu tällöin helposti sulkeutunut, vaikka organisaation arvoissa olisikin mainittu avoin ja keskusteleva ilmapiiri.

Tutkimukset osoittavat, että kokonaisavaltaisesti ymmärretty laatujohtaminen on mm. toimivan organisaation tärkeimpiä menestystekijöitä ja hyvä laatu kumpuaa terveestä ja vahvasta johtamisen kulttuurista.

Ilmapiiriongelmat ovat yleensä monisyisiä, ja ne kehkeytyvät useiden pienten yhteentörmäyksien seurauksena. Jos tällaiseen tilanteeseen puututtaisiin luottamushenkilöiden tai muiden esimiesten taholta jo varhaisessa vaiheessa, jo ensimmäisten pienten merkkien myötä, ei toiminnan laadukkuuteen vaikuttavaa tilannetta välttämättä pääsisi edes syntymään, ja laatu säilyisi tasaisena.

On sääli, jos toimiva hallinto-organisaatio ei kykene tällaisissa tilanteissa toimimaan ajoissa niin, jotta voitaisiin välttyä ongelmien syntymistä hyvissä ajoin ja siten estämään railojen syntymistä henkilökunnan ja johdon välille. Syntyneet railot ovat erittäin vaikeita jälkeen päin raivata pois, jolloin syntyy lähes pysyviä vaurioita henkilöstön keskuuteen. Henkilöstön työteho ja myös paikkakunnan maine rapistuu. Tätä me emme halua missään tapauksessa.

Unto Kärkkäinen

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaamme!

 

 

Ota yhteyttä

Kaavi

Puheenjohtaja Jukka Tirkkonen

Kuntasivuille >

Kunnallisjärjestön johtokunta 2021

Jukka Tirkkonen
Puheenjohtaja

 

muut hallituksen jäsenet:

Tapani Tirkkonen, siht.

 

Teijo Hassinen
Unto Kärkkäinen
Jorma Räsänen
Hilkka Tiilikainen

Maija Räsänen

Tapahtumat

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

 

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

 Kuntavaaliohjelma vv. 2021 – 2024

 Kuntavaaliohjelman kolme keskeistä tähteä ja

ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat.

 Kolme tähteä

 *     Johtamisjärjestelmä

 *     Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen

 *     Tulevaisuuden uskon palauttaminen

 Johtamisjärjestelmän uusiminen tarkoittaa sitä, että luottamushenkilöorganisaatio määrittää ensiksi vahvan kuntastrategian, jonka toteuttaminen on virkamiesten virkavastuulla hyvässä yhteistyössä  luottamushenkilöorganisaation  kanssa. Tavoitteitten toteutumista ja valvontaa varten perustetaan kunnanhallituksen alaisuuteen kolmi- tai nelihenkinen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoitus on suunnitella ja tuottaa Kaaville työpaikkoja. Ohjausryhmää tulee johtamaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ryhmään ostetaan kaksi tai kolme yritystoiminnasta kokemusta omaavaa  korkeatasoista ulkopuolista ohjausryhmän hallitusasiantuntijaa.

 Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen perustuu kuntastrategian yhteyteen laadittavaan yrittäjäohjelmaan ja sen tavoitteelliseen toteuttamiseen. Yrittäjyysohjelma käsittää kunnan palvelu- ja kulttuuritoimen  tavoitteet, sekä kunnan omista vahvuuksista lähtevään yritystoiminnan kehittämiseen. Ohjelma sisältää selkeät numeeriset työpaikka- ja palvelutuotannon tavoitteet jokaiselle vuodelle, jota valvotaan intensiivisesti.

 Kaavin kunnalla on ollut menestyksekäs ja myönteinen kuntakuva, mutta se on viime aikoina monista eri syistä johtuen päässyt rapistumaan. Kunta ei voi tulevaisuudessa menestyä, ellei jokainen  kunnan jäsen tai asukas voi  toteuttaa itseään omista vahvuuksistaan lähtien. Myönteistä kuntakuvaa voidaan rakentaa jatkossa vain, jos jokaiselle kunnan yli 18- vuotiaalle täyttäneelle asukkaalle lähetetään kunnan toimesta kysely, joissa jäsenet ja asukkaat voivat ehdottaa omia mielipiteitään ja/tai tavoitteitaan. Kyselyn tuloksia analysoi edellä mainittu asiantuntijaryhmä täydennettynä jokaisen kunnassa ääniä saaneen  puolueen edustajalla. 

 ***

 Jokaiseen päivään on kätketty uusi mahdollisuus, siksi Kaavin Keskusta luottaa tulevaisuuteen ja Kaavin tulevaan menestykseen.

*******

Maaseutualueiden tulevaisuus

               Suomen  perustuslain 18 pykälän mukaan ”julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.” Tulkitsemme yllä olevaa lainkohtaa niin, että myös syrjäisillä maaseutualueilla asuvilla pitäisi olla lailliset oikeudet toimeentuloon asuinalueillaan.

               Tällä hetkellä näyttää ja tuntuu siltä, että tämä tasa-arvoisuus periaate ei toteudu mitenkään syrjäisillä maaseutualueilla Suomessa.

               Suomen keskusta hakee uudelleen paikkaansa poliittisella kentällä. Yksi Keskustapuolueen aikaisempi keskeinen  tavoite on,  koko suomi pidetään asuttuna, joten alussa mainitsemamme perustuslain 18 pykälän vaatimukset pitäisi toteutua myös syrjäisillä maaseutualueilla.

               Edellä olevan perusteella ehdotamme, että Keskustapuolue, keskustan puheenjohtaja, Suomen hallitus ja EU-alkaisivat yhdessä kehitellä vahvoja suunnitelmia siitä,

  1. miten mm. Suomessa voitaisiin edistää nk. syrjäisten maaseutualueiden elinvoimaa, johon kuuluvat maa- ja metsätalouden kannattavan toiminnan merkityksellisyyden tunnustaminen ja sen tuloksellisuuden varmistaminen. Miten turvataan myös alueiden muiden luontaisten resurssien hyödyntäminen.
  2. Miten turvataan syrjäisille maaseutualueille monen tasoista ja laaja-alaista infrastruktuuria, tiestöjä, tietoliikenneyhteyksiä, paikallista ja alueellista koulutusta sekä mm. maanpuolustuksellista turvallisuutta.
  3. Miten turvataan ja edistetään paikallista kulttuuriperintöä ja viihtyisyyttä.
  4. Miten turvataan syrjäisillä maaseutualueilla asuvien Suomen ja Eu.kansalaisten todellista tasa-arvoa mm. monentasoisten omaisuuserien osalta jne. Tässä kohtaa viittaamme perustuslain 15 pykälään, jossa ”jokaisen omaisuus on turvattu.” Tämäkään lainkohta ei tällä hetkellä toteudu mitenkään syrjäisillä maaseutualueilla asuvilla.

               Erillisenä ehdotuksena esitämme vielä erikseen sitä,

  1. miten voimme turvata Suomen syrjäisillä maaseutualueilla olevan teollisuuden, kaupan, palveluiden ja matkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiä ja laajentumista turvaamalla niiden rahoitusta käytössä olevilla, tai uusilla tätä tarkoitusta palvelevilla kansallisilla ja tai Eu:n rahoitusinstrumenteilla. Tällä hetkellä laki ei anna kunnille riittäviä mahdollisuuksia tukea mm. yritysten perustamista tai laajentumista.

               Suomi on Euroopan Unionin jäsen. Myös Euroopan parlamentin ja komission pitäisi pystyä luomaan ja tuottamaan myös tällaisia uusia keinoja, joilla   tuetaan syrjäisillä maaseutualueilla asuvia kansalaisiaan. Euroopan Unionin legimiteetti toteutuu vain, jos sen kansalaiset saavat alueista riippumatta tavoitteitaan tasa-arvoisesti toteutetuksi. Keskustapuolueen ja  uuden puheenjohtajan on myös tätä kautta pyrittävä tukemaan kaikkia kansalaisiaan. Ehdotamme, että edellä mainitut tavoitteet tulevat alueellisiksi Keskustapuolueen keskeisiksi tavoitteiksi.

                            Keskustan Kaavin paikallisyhdistys

                       

Alla on puoluekokouksen hyväksymä vastaus edelliseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Jokaisella Suomen kansalaisella on perustuslainkin mukaan vapaus valita asuinpaikkansa ja hankkia siellä toimeentulonsa. Kuten aloitteessa hyvin kuvataan, alueiden välisen eriarvoisuuden kasvamisessa on kyse monitahoisesta ja pitkään jatkuneesta ilmiöstä. Siksi myös ratkaisujen keinovalikoiman on oltava laaja. Keskusta on toiminut ja toimii koko Suomen tasa-painoisen kehittämisen ja kehittymisen hyväksi. Parhaiten alueiden hyväksi toimitaan hallituksessa. Tämä oli yksi keskeinen peruste Keskustan osallistumiselle hallitusvastuuseen kevään 2019 tappiollisten vaalien jälkeen. Keskusta sai myös hallitusohjelmaan monia koko Suomen hyväksi koituvia kirjauksia. Uusiutuvat, kestävästi tuotetut luonnonvarat ovat Suomen talouden kivijalka. Korkea osaaminen ja kattava korkeakouluverkosto, jota Keskusta on rakentanut ja puolustanut, tukevat alueiden kehittymistä ja voimavarojen hyödyntämistä. Keskustan edustajat ovat olleet vahvasti mukana Harvaan asutun maaseudun verkoston työssä. Verkosto on koonnut monien ehdotusten paketin, joiden edistämisellä voidaan vahvistaa harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa. Toimivat yhteydet – tiestö, laajakaista, liikenneyhteydet – ovat elinvoiman välttämättömiä edellytyksiä.

Paikallisyhdistykset

Vehkalahden paikallisyhdistys

Toimihenkilöt v. 2021

Puheenjohtaja         Jukka Tirkkonen

Vara pj.                    Riitta Taipale

Jäsen                        Eija Tirkkonen

Jäsen                        Heikki Taipale

Jäsen                        Eero Kekäläinen

EtusivuKaavi