Tervetuloa Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön sivuille!

Kuntavaalit 13.06.2021

Tässä Keskustan Kaavin kunnallisjärjestön ehdokkaat tässä vaiheessa. Listoillemme tulee yhteensä  10 ehdokasta. Tästä on todella hyvä  valita. Vaihtoehtoja riittää jokaiseen makuun.

Listassa on paljon erilaista kokemusta, korkeatasoista ammattiosaamista, runsaasti yrityselämän kokemusta. Kokemusta terveydenhuollosta, kokemusta eläkeläisen arkielämästä jne.

Ehdokkaat aakkosjärjestyksessä

Antikainen Markku, yrittäjä

Hassinen Teijo, kirvesmies

Kontio Pirjo-Rautiainen, yrittäjä

Nykänen Arto, hallitusammattilainen, eläkeläinen

Räsänen Maija, yrittäjä, eläkeläinen

Räsänen Jorma, vuoriteknikko, eläkeläinen

Tiilikainen Hilkka, perushoitaja

Tirkkonen Jukka, lentokonemekaanikko

Tirkkonen Tapani, asiantuntija IPR, liiketoimintamallit

Viljaharju Markku, merikapteeni

Kunnallispolitiikan keskustelun eettiset pelisäännöt

Kuntavaalit lähestyvät ja se tarkoittaa sitä, että asioista pitää voida keskustella perusteellisesti, mutta samalla sivistyneesti. Kaavi tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa sellaisen valtuustojoukkueen, joka kykenee keskustelemaan sivistyneesti sellaisista kunnan kehitysvaihtoehdoista, jotka säilyttävät kunnan tulevaisuuden uskon. Emme kaipaa ja emmekä enää tarvitse sellaista keskustelukulttuuria, joka repii railoja kuntalaisten keskuuteen. Niistä olemme saaneet jo tarpeeksemme. Ilmassa on ollut jo useita sellaisia äänenpainoja, jotka eivät edusta enää todellisia faktoja, vaan jopa toisten tahallista vahingoittamista. Sellainen ei enää ole keskustelua, joka veisi asioita eteen päin. Tarvitsemme sellaista keskustelukulttuuria, joka nostaa esiin meidän kunta-asioiden kipukohtia, joita pitää tulevalla valtuustokaudella parantaa. Tarvitsemme sellaista keskustelukulttuuria, joka edistää ja luo meidän työpaikka omavaraisuutemme selkeää vahvistamista. Tarvitsemme sellaista keskustelukulttuuria, joka turvaa meidän lastemme vahvan koulutustason, sosiaali- ja terveyden huollon jne.

Samoin tarvitsemme myös sellaisen kunnan viranhaltijoiden valmistelukoneiston, joka kykenee kuuntelemaan ja aistimaan, mitä valtuutetut ja kuntalaiset meiltä odottavat. Tässäkin asiassa meillä on selkeä petraamisen tarve. Poliittinen terve kilpajuoksu on erittäin tervetullutta, koska erilaisten vaihtoehtojen perusteella kuntalaiset voivat tehdä valintoja. Kilpajuoksu pitää tapahtua kuitenkin eettisesti korkeilla, yleisesti hyväksytyillä pelisäännöillä. Käyttäkää vain sellaisia äänenpainoja, joilla odotat myös sinua itseäsikin kohdeltavan.

 

Puheenjohtajan mietteitä

Kaavin keskustan uudistamis talkoot, aikuisten oikeesti

Kaavin keskustan johtamisen uuden strategian keskeinen teema on; tarvitsemme ja haluamme joukkoomme yksilöitä,  joiden on pystyttävä hyvään, jopa erinomaiseen yhteistyöhön. Järjestömme johto on sitoutunut siihen, että ketään ei saa lannistaa. Tästä meillä on pitävä päätös, nolla toleranssi, josta ei tingitä. Juuri tämä takaa sen, että Kaavin keskusta on todella uudistunut.

Johtaminen on joukko tekoja, joita johtaja tekee tai jättää tekemättä. Hyvä johtaja tekee oikeat teot oikeaan aikaan. Perinteisen kuntaorganisaation, palveluiden tuottajan ja toteuttajan rooli ja tekeminen tulevat muuttumaan tulevalla valtuustokaudella paljon. Vuorovaikutus eri osapuolten kesken, esim, yrittäjien kanssa on merkittävässä roolissa. On rohkeasti uskallettava lähteä liikkeelle ketterästi, sekä kokeiltava uusia mahdollisuuksia.

Aivan keskeinen haaste tulee olemaan monipuolisen, nykyaikaisen ja modernin elinkeinoelämän kehittäminen.

Uudistuneen Kaavin keskustan johtamisen avainteemoja ovat perinteinen demokratia käsitys, tavoitteellisuus, tehokkuus, kuntavisio ja strategia. (Perinteinen demokratia käsitys juontaa juurensa jo. v. 508 ennen nykyaikaisen ajan laskun alkua silloisen Ateenan kaupunkivaltion demokratialain vahvistamisesta.) Uusimme oman järjestömme johtamisjärjestelmän siten, että perustamme oman järjestöömme kolme kehitysyksikköä. Nämä ovat 1. työpaikka omavaraisuuden kasvattaminen, 2. opetus- ja sivistys ja sivistystoimen tason säilyttäminen, sekä 3. sosiaali- ja terveystoimen toimintaedellytysten turvaaminen. Jokaiselle toimialueelle nimeämme omasta järjestöstämme vastuuhenkilön. Näin me hajautamme todellista vastuuta.

Tulkaa mukaan, nyt siihen on helppo tulla

 Tähän työhön me kutsumme teitä kaikkia kaavilaisia ja osallistumaan kuntavaaleihin ja sitä kautta tukemaan oman kuntamme kehittämistä.

 Keskustan vaalipäällikkö on Jukka Tirkkonen, email; tirkkosenjukka@gmail.com

——-

Henkilöstöjohtaminen

Ihmisten johtamisen tavalla on suuri merkitys siinä millaiseksi organisaatio- ja toimintakulttuurimme muodostuu. Toisin sanoen johtajuudella on voimakas vaikutus organisaatiokulttuurin kehittymisessä. Johtaja voi toiminnallaan vahvistaa tai heikentää toimintakulttuurissa vallitsevia ominaisuuksia ja näin muokata sitä.

Operatiivisella organisaatiotasolla tarkoitetaan kaikkia johdon luomia, ohjaamia ja seuraamia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on laadukkaan ja pysyvän palvelu- ja asiakastyytyväisyyden aikaansaaminen. Laatujohtaminen on sekä asia- että ihmisjohtamista, se on sidonnainen vallitsevaan toimintakulttuuriin.

Voidaan esimerkiksi kuvitella tilanne, jossa johtajan toiminta on erittäin autoritääristä ja yksisuuntaista, eikä hän ota vastaan palautetta toimintatavoista. Organisaatiokulttuurista muodostuu tällöin helposti sulkeutunut, vaikka organisaation arvoissa olisikin mainittu avoin ja keskusteleva ilmapiiri.

Tutkimukset osoittavat, että kokonaisavaltaisesti ymmärretty laatujohtaminen on mm. toimivan organisaation tärkeimpiä menestystekijöitä ja hyvä laatu kumpuaa terveestä ja vahvasta johtamisen kulttuurista.

Ilmapiiriongelmat ovat yleensä monisyisiä, ja ne kehkeytyvät useiden pienten yhteentörmäyksien seurauksena. Jos tällaiseen tilanteeseen puututtaisiin luottamushenkilöiden tai muiden esimiesten taholta jo varhaisessa vaiheessa, jo ensimmäisten pienten merkkien myötä, ei toiminnan laadukkuuteen vaikuttavaa tilannetta välttämättä pääsisi edes syntymään, ja laatu säilyisi tasaisena.

On sääli, jos toimiva hallinto-organisaatio ei kykene tällaisissa tilanteissa toimimaan ajoissa niin, jotta voitaisiin välttyä ongelmien syntymistä hyvissä ajoin ja siten estämään railojen syntymistä henkilökunnan ja johdon välille. Syntyneet railot ovat erittäin vaikeita jälkeen päin raivata pois, jolloin syntyy lähes pysyviä vaurioita henkilöstön keskuuteen. Henkilöstön työteho ja myös paikkakunnan maine rapistuu. Tätä me emme halua missään tapauksessa.

Unto Kärkkäinen

Ota rohkeasti yhteyttä ja tule mukaan toimintaamme!

Ehdokasasettelu on päättynyt. Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö sai listoilleen erittäin kattavan ehdokasmäärän. Listoillamme on erittäin vahva osaamispääoma. Listoillamme olevat henkilöt ovat sitoutuneet uudistumiseen. Meidän arvomme perustuvat perinteiseen demokratiakäsitteeseen. Tämä tarkoittaa, että järjestökoneisto määrittää ensin tavoitteet ja luottamushenkilömme toteuttavat ne yhdessä. Kuuntelemme kuntalaisiamme ja pyrimme näin saamaan oikean käsityksen kuntalaistahdosta.

 Ota yhteyttä keskeisiin toimijoihin halutessasi lisätietoja toiminnastamme.

Ota yhteyttä

Kaavi

Puheenjohtaja Jukka Tirkkonen

Kuntasivuille >

Kunnallisjärjestön johtokunta 2021

Jukka Tirkkonen
Puheenjohtaja

Vaalipäällikkö

Jukka Tirkkonen        email: tirkkosenjukka@gmail.com

muut hallituksen jäsenet:

Tapani Tirkkonen, siht.

Vaaliasiamies Tapani Tirkkonen

Teijo Hassinen
Unto Kärkkäinen
Jorma Räsänen
Hilkka Tiilikainen

Maija Räsänen

 

Tapahtumat

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

Erittäin merkittävä seuraava  kokous on  virastotalolla 12.05.2021 kello 18.00 virastotalolla. Tulkaa kaikki mukaan.  Luomme jatkuvasti uusia askelmerkkejä uudistumisen tielle. Olemme jo merkittävästi uudistuneet, mutta jatkamme tätä kehitystä koko ajan. Tämän kokouksen eräs pääteema on puolueemme mainonnan suunnittelu. Keskusta todella uudistuu, tämän me lupaamme.

Ajankohtaista

Keskustan Kaavin kunnallisjärjestö

 Kuntavaaliohjelma vv. 2021 – 2024

 Kuntavaaliohjelman kolme keskeistä tähteä ja

ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat.

 Kolme tähteä

 *     Johtamisjärjestelmä

 *     Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen

 *     Tulevaisuuden uskon palauttaminen

 Johtamisjärjestelmän uusiminen tarkoittaa sitä, että luottamushenkilöorganisaatio määrittää ensiksi vahvan kuntastrategian, jonka toteuttaminen on virkamiesten virkavastuulla hyvässä yhteistyössä  luottamushenkilöorganisaation  kanssa. Tavoitteitten toteutumista ja valvontaa varten perustetaan kunnanhallituksen alaisuuteen kolmi- tai nelihenkinen asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän tarkoitus on suunnitella ja tuottaa Kaaville työpaikkoja. Ohjausryhmää tulee johtamaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ryhmään ostetaan kaksi tai kolme yritystoiminnasta kokemusta omaavaa  korkeatasoista ulkopuolista ohjausryhmän hallitusasiantuntijaa.

 Suunnitelma kestävään kasvuun ja menestykseen perustuu kuntastrategian yhteyteen laadittavaan yrittäjäohjelmaan ja sen tavoitteelliseen toteuttamiseen. Yrittäjyysohjelma käsittää kunnan palvelu- ja kulttuuritoimen  tavoitteet, sekä kunnan omista vahvuuksista lähtevään yritystoiminnan kehittämiseen. Ohjelma sisältää selkeät numeeriset työpaikka- ja palvelutuotannon tavoitteet jokaiselle vuodelle, jota valvotaan intensiivisesti.

 Kaavin kunnalla on ollut menestyksekäs ja myönteinen kuntakuva, mutta se on viime aikoina monista eri syistä johtuen päässyt rapistumaan. Kunta ei voi tulevaisuudessa menestyä, ellei jokainen  kunnan jäsen tai asukas voi  toteuttaa itseään omista vahvuuksistaan lähtien. Myönteistä kuntakuvaa voidaan rakentaa jatkossa vain, jos jokaiselle kunnan yli 18- vuotiaalle täyttäneelle asukkaalle lähetetään kunnan toimesta kysely, joissa jäsenet ja asukkaat voivat ehdottaa omia mielipiteitään ja/tai tavoitteitaan. Kyselyn tuloksia analysoi edellä mainittu asiantuntijaryhmä täydennettynä jokaisen kunnassa ääniä saaneen  puolueen edustajalla. 

 ***

 Jokaiseen päivään on kätketty uusi mahdollisuus, siksi Kaavin Keskusta luottaa tulevaisuuteen ja Kaavin tulevaan menestykseen.

*******

 

Maaseutualueiden tulevaisuus

               Suomen  perustuslain 18 pykälän mukaan ”julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.” Tulkitsemme yllä olevaa lainkohtaa niin, että myös syrjäisillä maaseutualueilla asuvilla pitäisi olla lailliset oikeudet toimeentuloon asuinalueillaan.

               Tällä hetkellä näyttää ja tuntuu siltä, että tämä tasa-arvoisuus periaate ei toteudu mitenkään syrjäisillä maaseutualueilla Suomessa.

               Suomen keskusta hakee uudelleen paikkaansa poliittisella kentällä. Yksi Keskustapuolueen aikaisempi keskeinen  tavoite on,  koko suomi pidetään asuttuna, joten alussa mainitsemamme perustuslain 18 pykälän vaatimukset pitäisi toteutua myös syrjäisillä maaseutualueilla.

               Edellä olevan perusteella ehdotamme, että Keskustapuolue, keskustan puheenjohtaja, Suomen hallitus ja EU-alkaisivat yhdessä kehitellä vahvoja suunnitelmia siitä,

  1. miten mm. Suomessa voitaisiin edistää nk. syrjäisten maaseutualueiden elinvoimaa, johon kuuluvat maa- ja metsätalouden kannattavan toiminnan merkityksellisyyden tunnustaminen ja sen tuloksellisuuden varmistaminen. Miten turvataan myös alueiden muiden luontaisten resurssien hyödyntäminen.
  2. Miten turvataan syrjäisille maaseutualueille monen tasoista ja laaja-alaista infrastruktuuria, tiestöjä, tietoliikenneyhteyksiä, paikallista ja alueellista koulutusta sekä mm. maanpuolustuksellista turvallisuutta.
  3. Miten turvataan ja edistetään paikallista kulttuuriperintöä ja viihtyisyyttä.
  4. Miten turvataan syrjäisillä maaseutualueilla asuvien Suomen ja Eu.kansalaisten todellista tasa-arvoa mm. monentasoisten omaisuuserien osalta jne. Tässä kohtaa viittaamme perustuslain 15 pykälään, jossa ”jokaisen omaisuus on turvattu.” Tämäkään lainkohta ei tällä hetkellä toteudu mitenkään syrjäisillä maaseutualueilla asuvilla.

               Erillisenä ehdotuksena esitämme vielä erikseen sitä,

  1. miten voimme turvata Suomen syrjäisillä maaseutualueilla olevan teollisuuden, kaupan, palveluiden ja matkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiä ja laajentumista turvaamalla niiden rahoitusta käytössä olevilla, tai uusilla tätä tarkoitusta palvelevilla kansallisilla ja tai Eu:n rahoitusinstrumenteilla. Tällä hetkellä laki ei anna kunnille riittäviä mahdollisuuksia tukea mm. yritysten perustamista tai laajentumista.

               Suomi on Euroopan Unionin jäsen. Myös Euroopan parlamentin ja komission pitäisi pystyä luomaan ja tuottamaan myös tällaisia uusia keinoja, joilla   tuetaan syrjäisillä maaseutualueilla asuvia kansalaisiaan. Euroopan Unionin legimiteetti toteutuu vain, jos sen kansalaiset saavat alueista riippumatta tavoitteitaan tasa-arvoisesti toteutetuksi. Keskustapuolueen ja  uuden puheenjohtajan on myös tätä kautta pyrittävä tukemaan kaikkia kansalaisiaan. Ehdotamme, että edellä mainitut tavoitteet tulevat alueellisiksi Keskustapuolueen keskeisiksi tavoitteiksi.

                            Keskustan Kaavin paikallisyhdistys

                       

Alla on puoluekokouksen hyväksymä vastaus edelliseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Jokaisella Suomen kansalaisella on perustuslainkin mukaan vapaus valita asuinpaikkansa ja hankkia siellä toimeentulonsa. Kuten aloitteessa hyvin kuvataan, alueiden välisen eriarvoisuuden kasvamisessa on kyse monitahoisesta ja pitkään jatkuneesta ilmiöstä. Siksi myös ratkaisujen keinovalikoiman on oltava laaja. Keskusta on toiminut ja toimii koko Suomen tasa-painoisen kehittämisen ja kehittymisen hyväksi. Parhaiten alueiden hyväksi toimitaan hallituksessa. Tämä oli yksi keskeinen peruste Keskustan osallistumiselle hallitusvastuuseen kevään 2019 tappiollisten vaalien jälkeen. Keskusta sai myös hallitusohjelmaan monia koko Suomen hyväksi koituvia kirjauksia. Uusiutuvat, kestävästi tuotetut luonnonvarat ovat Suomen talouden kivijalka. Korkea osaaminen ja kattava korkeakouluverkosto, jota Keskusta on rakentanut ja puolustanut, tukevat alueiden kehittymistä ja voimavarojen hyödyntämistä. Keskustan edustajat ovat olleet vahvasti mukana Harvaan asutun maaseudun verkoston työssä. Verkosto on koonnut monien ehdotusten paketin, joiden edistämisellä voidaan vahvistaa harvaan asuttujen alueiden elinvoimaa. Toimivat yhteydet – tiestö, laajakaista, liikenneyhteydet – ovat elinvoiman välttämättömiä edellytyksiä.

Paikallisyhdistykset

Vehkalahden paikallisyhdistys

Toimihenkilöt v. 2021

Puheenjohtaja         Jukka Tirkkonen

Vara pj.                    Riitta Taipale

Jäsen                        Eija Tirkkonen

Jäsen                        Heikki Taipale

Jäsen                        Eero Kekäläinen

EtusivuKaavi