Aluevaaliohjelma 2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut on turvattava kaikkialla Kanta-Hämeessä!

Huolehdimme paikallisista palveluista. Jokaisessa kunnassa tulee olla sosiaali- ja terveysasema. Palvelupisteiden tarjoamat palvelut voivat olla erilaisia riippuen alueen ihmisten tarpeista. Ensihoidon ja pelastustoimen yhteistyön on oltava saumatonta ja sujuvaa. Hoitovasteaikoihin ei saa tulla heikennystä. Pelastustoimesta huolehditaan ja sopimuspalokuntien asemaa vahvistetaan. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa.

Kaikissa kunnissa on päästävä lääkärin vastaanotolle ja saatava tarvittavat sosiaalitoimen palvelut. Parhaimmillaan toteutettuna uudistus luo edellytykset hyviin ja laadukkaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluihin. Tiede, teknologia ja digitalisaatio luovat uusia mahdollisuuksia palvelujen tuottamiseen ja toteuttamiseen. On myös huomioitava digitalisaation tuomat haasteet. Kaikilla ei ole käytettävissään tai kykyä käyttää mobiililaitteita tai tietotekniikan suomia mahdollisuuksia. Palveluja voidaan kuitenkin tarjota eri keinoin kattavammin. Ne eivät ole enää paikkaan ja aikaan sidottuja. Perinteisten fyysisten palvelujen lisäksi palveluja on mahdollista tuoda enenevässä määrin myös asiakkaan luo tai hyödyntää lähelle tuotavia liikkuvia palveluja.

Edellytämme lisää panostusta omaishoitoon. Omaishoitajien on voitava käyttää heille kuuluvia vapaapäiviä. Siten hoidettavalle on oltava tarjolla turvallinen sijaishoitaja tai -hoitopaikka. Keskusta Kanta-Hämeessä painottaa ikäneuvolatoimintaa matalan kynnyksen palveluna, vahvaa yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Tarvitaan myös vahvaa yhteistyötä yksityisen palveluntarjoajasektorin kanssa.

Aluevaltuuston on huolehdittava lain mukaan koko hyvinvointialueen palveluista keskittämättä niitä vain seutukuntien keskustoihin. Aluehallinnon tulee toimia kansanvaltaisesti ja päätöksenteon tapahtua laaja-alaisesti lautakuntiin perustuvan valmistelun perusteella. Valtuustoryhmille on annettava mahdollisuudet ja resurssit toimia osana kansanvaltaista aluehallintoa. Alueellinen tasa-arvo turvataan esimerkiksi edellyttämällä 2/3 määräenemmistöä palveluverkkoa koskevissa päätöksissä.

Henkilöstön vaikuttavuus ja hyvinvointi

Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus osallistua työnsä kehittämiseen ja vaikuttaa henkilöstöä koskeviin asioihin. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstöpolitiikan on oltava henkilöstön erilaiset elämäntilanteet huomioivaa ja kannustavaa. Tarvitaan toimenpiteitä koko sosiaali- ja terveysalan pito- ja vetovoiman parantamiseksi.

Kanta-Hämeessä on huomioitava henkilöstön elämäntilanne ja tahtotila henkilöstön fyysisen työpaikan suhteen. Yhteistyössä suunnitellen löytyvät parhaat ratkaisut henkilöstön sijoittumiseksi. Hyvinvointialueiden valmisteluvaiheessa tulee henkilöstöä asiantuntijoina kuulla mahdollisimman laajasti.

Edistämme hyvinvointialueemme työpaikkoja perheystävällisinä ja joustavina. Henkilöstöllä on oltava mahdollisuus jatkuvaan kouluttautumiseen, osaamisensa vahvistamiseen ja ohjaukseen.

Oikea-aikainen hoitoon pääsy

Perusterveydenhuollossa on kiireettömäänkin hoitoon päästävä viikon sisällä. Panostaminen perusterveydenhuollon palveluihin ohjaa oikea-aikaiseen hoitoon. Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja resurssien ohjaaminen ennaltaehkäisevään sekä terveyttä ylläpitävään toimintaan siirtää tai ehkäisee toisinaan jopa kokonaan raskaimpien erikoissairaanhoidon palvelujen tarvetta. Ensisijaisesti se on ihmisen kannalta tärkeää, mutta myös yhteiskunnan resurssien paremman kohdentamisen kannalta merkittävää.

Ihmisen hoidontarve tulee määritellä ensimmäisellä käynnillä tai yhteydenotolla, minkä perusteella hän pääsee oikea-aikaiseen hoitoon. Palveluketjun on oltava saumaton perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen välillä.

Viestintä ja tiedon oikea ja oikea-aikainen siirtyminen on potilasturvallisuuden ja hoidon sujuvuuden kannalta välttämätöntä. Potilastietojärjestelmiä onkin kehitettävä toimimaan paremmin yhteen parantamaan hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta. Näin myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön voimavaroja voidaan paremmin suunnata ihmisten parhaaksi.

Lue seuraavaksi

Keskustan Etelä-Hämeen piirin vuosikokous vaatii maan hallitukselta kiireellisiä vaikuttamistoimenpiteitä Euroopan komissioon ja parlamenttiin, jotta EU:n ilmastopakettiin esitetyt kiristykset eivät toteudu. Eräät suomalaiset europarlamentaarikot ovat nimittäin esittäneet hiilinielujen globaalin tavoitetason merkittävää korottamista. Tästä aiheutuisi Suomen metsätaloudelle merkittävät vahingolliset seuraukset: talousmetsien hakkuumäärää jouduttaisiin pudottamaan roimasti ja Suomen metsistä jouduttaisiin suojelemaan jopa yli 30 %.
12.5.2022 / Blogi
4.5.2022 / Kirjat
Venäjän hyökkäysota on muuttanut turvallisuusympäristöämme. Lisäksi elämme sota-ajan hintoja, joiden osalta on rehellistä sanoa, ettei kaikkea voida kompensoida. Tämä hallitus ei ole helppoa päivää nähnytkään
4.5.2022 / Blogi
EtusivuBlogiAluevaaliohjelma 2022