Toiminta

Keskustan Kymenlaakson piirijärjestön toimialueena on kuusi Kymenlaakson kuntaa. Kaikissa Kymenlaakson kunnissa on oma kunnallisjärjestö ja useita paikallisosastoja. Keskustanuorilla ja Keskustanaisilla on omat piirijärjestönsä ja paikallisia osastoja useissa kunnissa. Vesaiset on poliittisesti sitoutumaton varhaisnuorten järjestö, jolla on myös toimintaa Kymenlaaksossa. Meidät kaikki tavoitat Keskustan Kymenlaakson piiritoimiston kautta.

Piiritoimistomme sijaitsee Kouvolassa aivan torin kulmalla kauppakeskus Hansassa.

Historia

Keskustan Kymenlaakson piirin historia ulottuu vuoteen 1918, jolloin Sippolan Liikkalassa 11 Maalaisliiton paikallisosastoa perustivat 8.12. Maalaisliiton Kymenlaakson ja Lounais-Karjalan piirin.
Piirin historia on v. 2018 koottu Heli Mäen kirjoittamaan historiikkiin “Maahenki Heräämään! -Keskustan Kymenlaakson piiri 100 vuotta”. Historiikkia on saatavilla piiritoimistolta.

Yhdessä Kymenlaaksossa -Keskustan kymenlaakson piirin ohjelma kuntavaaleihin 2021

INFRA TUKEMAAN MONIPAIKKAISUUTTA 

Korona-ajan myötä etätyön tekeminen ja sitä kautta monipaikkainen elämä on ottanut melkoisen loikan eteenpäin. Olojen normalisoituessa tuskin palaamme enää entisen kaltaiseen maailmaan, vaan monet tehtävät jäävät pysyvästi vähemmin paikkasidonnaisiksi. Tästä on jo näkynyt merkkejä seurattaessa muuttoliikettä maan sisällä. Yleensä etätyö vaatii toimivat tietotekniset yhteydet. Kaikilla alueilla tämä ei pelkästään kaupallisten toimijoiden palveluilla toteudu vaan yhteiskunnan apua tarvitaan. Tähän käytettävät panostukset pitää nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. Kymenlaaksossa valoverkkorakentaminen haja-asutusalueella ja pienissä taajamissa on hyvässä vauhdissa ja laajenemassa edelleen.  

Tavoite:  Toimivien verkkoyhteyksien rakentamista niille alueille minne rakentaminen on järkevää tuetaan edelleen. Näin edistämme monipaikkaisuutta. 

KESTÄVÄ KUNTATALOUS, TURVATUN TULEVAISUUDEN EDELLYTYS  

Koronan jälkiä joudutaan korjaamaan vielä pitkään. Yhdessä siitä kuitenkin selvitään. 

Tavoite: Heiltä jotka jo valmiiksi ovat heikoimmassa asemassa ei enää leikata. Ylimitoitettuja lupauksia emme kuitenkaan halua antaa vaan sellaisia joista voidaan myös pitää kiinni. 

Kuntatalouden tärkeä tukijalka on työllistävä ja tuottava yrityselämä. Yritykset tuovat verotuloja, työpaikkojen perässä ihmiset valitsevat asuinpaikkansa. Siksi kuntien tulee toimia mahdollistajana yrityksille ja totuttaa tulevaisuuteen tähtäävää elinkeinopolitiikkaa. Kunnat voivat tukea yritystoimintaa myös omilla hankinnoillaan esimerkiksi pilkkomalla niitä sen kokoisiksi että pienemmätkin tarjoajat pystyvät tarjoamaan palveluitaan. 

Tavoite: Kuntien hankinnat mietitään niin että paikalliset toimijat pystyvät osallistumaan menestyksekkäästi tarjouskilpailuun. 

Toimivat liikenneyhteydet tukevat yritystoimintaa. Valtaväylistä päätökset tehdään valtakunnan tasolla mutta niissäkin voidaan tehdä vaikuttamista ja lobbaamista. 

 Tavoite: alueen valtaväylien eteen tehdään yhtenä rintamana kaikki se vaikuttamistyö joka on mahdollista. 

Osa kuntatalouden kestävyyttä on ekologinen kestävyys. Ympäristöasioiden huomioiminen ei automaattisesti tarkoita korkeampaa kustannustasoa vaan voi älykkäästi toteutettuna vähentää kustannuksia. 

Tavoite:  Kuntatalouden tarkastelussa otetaan huomioon myös ekologiset näkökohdat. 

LAPSIA JA NUORIA EI PIDÄ ASETTAA SÄÄSTÖJEN MAKSUMIEHIKSI 

Ihmisen tulevaisuuteen vaikutettaan huomattavasti jo hänen elämänsä kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä. Säästäminen koulutuksessa ja nuorten palveluissa voi johtaa oppimisongelmiin ja syrjäytymiseen. Kevät 2020 osoitti myös että vaikka peruskoulutus on kaikille maksutonta saattavat poikkeukselliset olosuhteet asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan. Kaikilla lapsilla ole mahdollisuuksia tarvittaviin teknisiin laitteisiin. Lisäksi kaikista panostuksista huolimatta etäopetusaika on luonut oppimisvajausta ja kovimmin tämä on iskenyt niihin joilla jo valmiiksi on ollut oppimisvaikeuksia tai riskiä syrjäytyä 

Tavoite: kuntataloutta uhkaavissa kiristyksissä kiinnitetään erityistä huomiota siihen että lapsiin ja nuoriin kohdistuvilta leikkauksilta vältyttäisiin tai ne olisivat niin pieniä kuin mahdollista. Niin ikään oppivelvollisuuden alaisessa koulutuksessa eivät tekniikasta riippuvat syyt saa rajoittaa koulutukseen osallistumisen mahdollisuuksia vaan tarvittaessa kuntien pitäisi hankkia tekniset laitteet oppilaiden käyttöön.  

TULEVAISUUDEN KUNTA ON OSALLISTAVA 

Kuntavaalien välilläkin asukkaiden äänen pitää kuulua. Nuoriso- ja vanhusvaltuustot ovat lakisääteisiä mutta näiden lisäksi kunnan koosta riippuen voidaan asukkaista osallistaa alueparlamenteilla, osallistavalla budjetoinnilla yms. keinoilla. Kuntatasolla tehtävät päätökset vaikuttavat eniten meidän jokapäiväiseen elämään, siksi ne on myös tuotava lähemmäs asukkaita. 

Tavoite:  Asukkaiden äänen kuulumiseen kiinnitetään erityistä huomiota kullekin kunnalla sopivimmalla tavalla 

KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖ  

Ei-lakisääteisten palveluiden tuottaminen erilaisen asutuksen alueille ei kunnallisena palveluna ole aina mahdollista. Vaikkapa liikunnan ja kulttuurin asioita ei välttämättä pystytä haja-asutusalueen pienille ryhmille tuottamaan. Paikalliset toimijat ovat kuitenkin monesti valmiita tuottamaan palveluita. Tällaista vapaaehtoistoimintaa kannattaa kuntien tukea esim. yhdistysavustusten, yhteisten tilojen kustannuksissa tukemisen yms. asioiden muodossa. Vapaaehtoisen toiminnan tukemiseen laitettu raha tulee yleensä moninkertaisena yhteiseen hyvinvointiin takaisin.  

Tavoite:  kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä tuetaan ja kehitetään edelleen ja käytetään täydentämässä julkisesti tuotettuja palveluita. 

LUONTOMATKAILU -KOKO KYMENLAAKSON MAHDOLLISUUS 

Kymenlaakson luonto ja ympäristö ovat jo nyt suosittuja matkailukohteita. Maakunnassamme on kolme kansallispuistoa jotka tarjoavat kohteiksi niin erämaata, suota kuin merta. Luonnon rinnalla kaakkoiskulmalta löytyy kiinnostavia sotahistorian kohteita. Luontomatkailua on jo jonkun verran alueellamme hyödynnetty mutta siinä on edelleen mahdollisuuksia maakunnassamme.  

Tavoite: Luontomatkailu on teema johon edelleen kannattaa panostaa ja sen mahdollisuuksia edistää. Matkailun kehittämisessä pitää muistaa kuitenkin luonnon kestävyys ja kantokyky. Matkailun jakautuessa ympäri maakuntaamme kestää luontokin sen paremmin. 

SOTE EDELLEENKIN LEVEILLE HARTEILLE 

Kymsoten alku maakunnassamme ei ole ollut aivan kitkaton. Mietittäessä sektorin menojen kehittymistä pitkässä juoksussa on sen sujuva toimiminen kuitenkin ainoa mahdollisuutemme. Vain riittävän leveillä harteilla voimme varmistaa että meillä on jokaiseen tilanteeseen parhaat mahdolliset resurssit. Palveluja tulee tarjota joka puolella Kymenlaaksoa niin että usein tarvittavat peruspalvelut ovat helposti kaikkien saatavilla. Harvemmin tarvittavissa, erikoisosaamista vaativissa asioissa tärkeintä on ammattitaito. Keskustelussa on kuitenkin muistettava että sotessa on kaksi tavua; nyt puhutaan lähinnä vain terveydenhoidosta, sosiaalipuolen jäädessä vähemmälle huomiolle. 

EtusivuPolitiikka ja toiminta