Tule mukaan!

Ota rohkeasti yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Hietaman paikallisyhdistys
pj Erkki Pönkänen, puh. 040 5047057

Koiviston paikallisyhdistys
pj Marko Mustonen, puh. 040 5053770

Sumiaisten paikallisyhdistys
pj Antero Lamminniemi-Puumalainen
puh. 0400 516399

Äänekosken paikallisyhdistys
pj Henna Penttinen, puh. 044 2882032

Keskustanaisten Hietaman osasto
pj Eila Kalavainen, puh. 044 2716912

Ajankohtaista:

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö ry ja Keskustan Äänekosken paikallisyhdistys ry pitivät 9.3 vuosikokouksensa Teams-yhteydellä. Kokouksissa valittiin puoluekokousedustajat 9–12.6 olevaan Lappeenrannan puoluekokoukseen. 

 

Kunnallisjärjestön varsinaisiksi kokousedustajiksi valittiin Henna Penttinen, Ari Joutsimatka jSami Maukonen. Varaedustajiksi valittiin Anna-Riitta Pentinpuro, Pentti Piilonen ja Harri Piilonen. 

Kunnallisjärjestön vuosikokous teki myös kannanoton kotimaisen ruuan alkutuotannon ja energiaomavaraisuuden vahvistamisen puolesta. 

Paikallisyhdistyksen vuosikokouksessa Lappeenrannan puoluekokouksen varsinaisiksi kokousedustajiksi valittiin Leila Lindell ja Jari Halttunen, varalle Nina Välimäki ja Kari Lindell.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistys teki puoluekokousaloitteen koulukyydin saamiseksi yhteishuoltajuusperheiden lapsille molempien vanhempien osoitteista. 

Henna Penttinen jatkaa Kunnallisjärjestön puheenjohtajana, varapuheenjohtajaksi Ari Joutsimatka ja sihteeriksi Sami Maukonen.

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö piti 13.10. syyskokouksen Äänekosken kaupungintalon kahviossa. Syyskokous valitsi yksimielisesti Henna Penttisen jatkamaan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ari Joutsimatka ja sihteeriksi Sami Maukonen.

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestön hallitukseen valittiin Anna-Riitta Pentinpuro, Kauko Pasanen, Pentti Piilonen, Jari Halttunen, Harri Piilonen, Erkki Pönkänen, Seppo Rautiainen, Tanja Pellinen ja Matti Tiusanen.

Piirikokousedustajiksi valittiin Henna Penttinen, Ari Joutsimatka ja Sami Maukonen. Varalle valittiin Anna-Riitta Pentinpuro, Pentti Piilonen ja Tanja Pellinen.

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö esittää Keskustan Keski-Suomen piirin syyskokoukselle aluevaaleihin Hietaman paikallisyhdistyksen esittämänä Ville Rantasta ja Keskustan paikallisyhdistyksen esittämänä Leila Lindelliä ja Ville Rantasta.

225. Keskustan Äänekosken paikallisyhdistys: Yhteishuoltajuusperheiden lapsille koulukyydit molempien vanhempien osoitteista

Perusopetuslain 32 §:n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli koulumatka on viittä kilometriä pidempi. Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, jos matka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen olisi oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Jos oppilas on hakeutunut muuhun kuin lähikouluunsa tai kunnan osoittamaan kouluun, voidaan 32 §:n 3 momentin nojalla oppilaaksi oton edellytykseksi asettaa, että oppilaan huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Pääsääntöisesti muuta kuin lähikoulua käyvät oppilaat eivät saa ilmaista koulukuljetusta. Perusopetuslain muuttaminen siten, että oikeus koulukuljetukseen olisi myös etävanhemman luota, koulukuljetusten määrää ja edellyttäisi myös lisärahoitusta kunnille.

Uusioperheet ja lasten yhteishuoltajuus ovat hyvin yleinen käytäntö. Avioeron jälkeen vanhemmilla on usein lapsiinsa yhteishuoltajuus, jolloin lapset asuvat vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Moni lapsi asuu silloin kahdessa kodissa.

Nykyinen lainsäädäntö ei edellytä ja siten ei myöskään mahdollista saada peruskoululaisen koulukuljetusta kuin yhdestä kodista, siitä osoitteesta, joka on merkitty väestörekisterijärjestelmään vakituiseksi asunnoksi. Järjestely ei vastaa monien lasten ja vanhempien tarpeeseen, vaan koulukuljetukset perheet joutuvat kustantamaan kyyditykset omakustanteisesti lapsen toisesta kodista. Usein on myös niin, että itsemaksavana ei pääsekään koulukyyteihin mukaan.

Tilanne on sujuvan arjen kannalta järjetön eikä nykyinen järjestelmä tunnista nykyaikaisia monimuotoisia perheitä. Taloudellisen tilanteen mukaan uuteen kuljetusmalliin voitaisiin siirtyä porrasteisesti, esim. sopivien kilometrimäärien mukaan.

Kunnat voivat päättää tahtoessaan koulukuljetuksien osalta ja vain muutamassa kunnassa kustannettu koulukuljetuksen piiriin kuuluville peruskoululaisille maksuton kuljetus molempien vanhempien osoitteesta. Lainsäädäntö ei näin ollen takaa tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja edistää syrjäytymistä ja vaikeuksia perheissä.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistys esittää, että Suomen Keskustan puoluekokous ottaa positiivisen kannan ja lähtee valmistelemaan eroperheiden lasten mahdollisuuden saada ilmainen koulukyyti molemmista kotiosoitteistaan.

Puoluekokouksen vastaus:

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Eroperheissä vuoroasuminen on yleistynyt, mutta koulutusta ja sosiaaliturvaa koskeva sääntely ei ole pysynyt kaikilta osin perheiden arjen muutosten perässä.

Nykyisin oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljettamista varten myönnettävään avustukseen, jos matka on yli viittä kilometriä pidempi tai jos matka on lapselle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Lapsen asuessa kahden eri huoltajan luona kunta on velvollinen järjestämään lapsen koulukuljetuksen vain väestötietojärjestelmään

merkittyyn vakinaiseen osoitteeseen, eikä kunnalla ole velvollisuutta järjestää koulukuljetusta toisen vanhemman luota. Kotikuntalain perusteella lapsella voi olla vain yksi asuinpaikka, vaikka käytännössä asuinpaikkoja olisikin kaksi.

Aloitteessa esiin nostetut koulukuljetukset ja myös muita vuoroasumiseen liittyvien kysymysten ongelmia on tunnistettu ja keinoja tilanteen korjaamiseksi selvitetty useissa työryhmissä tälläkin hallituskaudella. Toimeenpanon lähtökohtana on oltava lapsen sujuvan koulupolun edistäminen sekä perheiden joustavan arjen ja toimeentulon vahvistaminen.

Keskusta – Äänekoskelaisten hyvinvoinnin puolesta

Päätösvalta kaikissa tärkeimmissä kaupunkilaisia koskevissa asioissa on palautettava valtuustolle!
Kaupunginvaltuuston on päätettävä arjen lähipalveluista ja kaupungin elinvoimaisuudesta.
Tule mukaan rakentamaan viihtyisää, turvallista, elinvoimaisempaa ja vetovoimaisempaa Äänekoskea.

Tavoitteenamme ovat:

Hyvät yrittämisen ja työllistymisen edellytykset:
• Sujuvoittamalla työllistymistä elämän eri vaiheissa.
• Vahvistamalla yrittäjyyden ja yritysten toimintaedellytyksiä.
• Panostamalla tehokkaasti Äänekosken elinvoimaisuuden ja vetovoiman kehittämiseen – Kehittämällä puitteita uusien yritysten syntymiselle ja kasvulle.
• Kannustamalla äänekoskelaisten osaamista kehittymään työpaikoiksi.
• Äänekoskelle aktiivisempi rooli opiskelijoiden ja yritysten yhteen saattajana.

Kunnossa oleva talous
• Työn ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla luomme veronmaksukykyä, jolla kaupungin talous pidetään tasapainossa ja maksut sekä verot kilpailukykyisinä.
• Sitoudumme byrokratian karsimiseen ja lupamenettelyjen nopeuttamiseen

Sujuva arki luodaan
• Turvaamalla lähipalvelujen saatavuus kaikille.
• Varmistamalla kattavat neuvolapalvelut perheiden tueksi.
• Tukemalla kotona tapahtuvaa lastenhoitoa – perheen vaihtoehdot ja hyvinvointi ovat tärkeitä.
• Panostamalla ikäihmisten monipuolisten palvelujen saatavuuteen
• Tukemalla omaishoitajien jaksamista ja ikäihmisten edellytyksiä asua omassa kodissaan.

Hyvä koulutuskaupunki – siitä pidämme kiinni:
• Meidän on mahdollistettava lapsille turvallinen oppimisen polku yhdessä koulujen ja perheiden kanssa.
• Laadukasta palvelua varhaiskasvatuksesta korkeimpiin opintoihin on jatkossa pidettävä entistä tärkeämpänä, turvattava riittävät resurssit.
• Peruskoulun päättäville on turvattava riittävästi jatkokoulutus- ja työssäoppimispaikkoja sekä edelleen edullisia opiskelija-asuntoja.

Aito mahdollisuus asua ja rakentaa erilaisissa ympäristöissä:
• Meidän Äänekoski tarkoittaa koko kaupungin kehittämistä, vireää keskustaa, luonnonläheisiä kaupungin-osia ja kyliä niin, että kaikilla on aito valinnanvapaus asumiseensa.
• Meillä on edellytykset monipuoliseen tonttitarjontaan alueellisesti oikeudenmukaisella kaavoituksella. Kaikille on turvattava vapaus valita asuinpaikkansa.

Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut:
• Liikuntakaupungin maineesta huolen pitäminen ja maineen lunastaminen edellyttää liikuntapaikkojen laadun takaamista ja tarjonnan turvaamista eri puolilla kaupunkia. Avainasemassa yhteistyö kolmannen sektorin ja seurojen kanssa.
• Kulttuuripalveluja kohentamisen uudet mahdollisuudet ja painopiste on omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukemisessa.

Turvallinen ja viihtyisä ympäristö syntyy
• Kuntalaisia kuuntelevalla kaavoituksella, rakentamisella ja palvelujen tarjoamisella. Asettamalla viihtyisyys ja turvallisuus kaupallisten intressien edelle.
• Kun kannustamme jokaisen kuntalaisen ottamaan osavastuuta turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Kunnallisjärjestön hallitus 2022

Henna Penttinen
puheenjohtaja, vaalipäällikkö
Ari Joutsimatka
varapuheenjohtaja
Sami Maukonen
sihteeri

Muut jäsenet:
Jari Halttunen
Kauko Pasanen
Anna-Riitta Pentinpuro
Tanja Pellinen
Harri Piilonen
Pentti Piilonen
Erkki Pönkänen
Seppo Rautiainen
Matti Tiusanen

Edustajamme lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa:

Kaupunginhallitus
Henna Penttinen, 1. vpj
Harri Piilonen

Tarkastuslautakunta
Leila Lindell, pj
Ville Rantanen

Keskusvaalilautakunta
Marjatta Huhta, pj

Kaupunkirakennelautakunta
Marjatta Huhta, vpj
Pentti Piilonen

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Paula Maukonen
Sami Maukonen

Opetus- ja kasvatuslautakunta
Miia Kauro
Ari Joutsimatka

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Kauko Pasanen
Anna-Riitta Pentinpuro

Ympäristölautakunta
Helena Hillu
Erkki Pönkänen

 

Keskustan Äänekosken kunnallisjärjestö

puheenjohtaja: Henna Penttinen,
henna.penttinen@aanekoski.fi
Puh. 044 288 2032
sihteeri: Sami Maukonen,
sami.maukonen@aanekoski.fi


EtusivuÄänekoski