Eteenpäin koko Varsinais-Suomi!

Visiomme: ”Aktiivinen, toimelias ja inhimillinen Varsinais-Suomi”

Koti ja perheet

 • Tulevaisuuden Varsinais-Suomi on hyvä kaikille, niin erilaisille perheille kuin myös yksin asujille. Erilaisten perheiden lapsitoiveiden täyttyminen mahdollistetaan.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa ratkaisukeskeisesti.
 • Ikäihmisille inhimillinen ja arvokas vanhuus. Välimuotoista asumista mahdollistettava kotona yksin asumisen ja palveluasumisen vaihtoehdoksi.

Koulutus ja opiskelu

 • Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen riittävät resurssit varmistavat hyvän oppimisen perustan.
 • Peruskoulun pitää keskittyä perusasioihin ja tukea nuorten kehittymistä tasonsa mukaan.
 • Lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön panostettava. Tällä ja lukioiden yhteistyöllä voidaan turvata myös pienempien lukioiden olemassaolo ja vetovoimaisuus.
 • Vahvistetaan Varsinais-Suomen korkeakoulujen toimintaedellytyksiä.
 • Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen työnteon rinnalla. Hyödynnetään oppisopimuskoulutusta ja työpajatoimintaa.
 • Koulutuksen polusta muodostuu tiheä ja ehjä turvaverkko.

Terveyspalvelut

 • Asiakkaan henkilökohtaisesta kohtaamisesta tulee huolehtia palvelujen tarjonnassa.
 • Varsinais-Suomesta omalääkäritiimin pilottimaakunta.
 • Liikkumattomuuden torjunnasta oma Varsinais-Suomi –projekti.
 • Kilpailutuksissa liikevaihdon koko ei voi olla keskeisin valinnan peruste.

Talous ja Elinvoima

 • Olemme paikallisesti aktiivisesti mukana talouden tasapainoon ja tehokkuuteen tähtäävissä hankkeissa.
 • Julkista hankintatoimintaa pitää uudistaa siten, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus menestyä.
 • Työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavampaa kuin kotiin jääminen.
 • Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan täydentämään paikallista työvoiman tarjontaa.
 • Edistetään matkailun mahdollisuuksia alueellisilla ja paikallisilla matkailuhankkeilla.

Maatalous ja maaseutu

 • Maatalouden kannattavuus tulee turvata siten, että alkutuottajalle jää oikeudenmukainen osuus tuotteiden hinnasta. Metsät tulee säilyttää suomalaisessa omistuksessa.
 • Maataloustuotteiden jatkojalostus, tuotteistus ja uudet palvelut pitää nostaa maaseudun vahvuudeksi.
 • Biovoiman rakentamista ja kiertotaloutta eri muodoissa tulee vahvasti vauhdittaa.
 • Metsien käytöstä päättäminen suomalaisille, hirvieläimet pois liikenteen seasta, sudet eivät kuulu pihoille ja laitumille.

Saaristo

 • Saaristomeren tilaa pitää parantaa. Jätteet eivät kuulu mereen, tulevatpa ne sitten aluksista tai yhdyskuntaviemäreistä.
 • Nostetaan ainutlaatuista saaristoamme asumisen ja matkailun vetonaulaksi.
 • Tuetaan saaristolaiskulttuurin ja luonnonmukaisen kalastustoiminnan jatkuminen kannattavana elinkeinona.

 

Liikenne

 • Panostamme Varsinais-Suomessa olevan liikenneverkoston kunnossapitoon ja kehittämiseen.
 • Haluamme edistää seudullista lähiliikennettä niin maanteillä kuin raiteillakin.
 • Turun lentoaseman toiminta pitää turvata ja pyrkiä vauhdittamaan monipuolisen liikenteen saamista kentälle.

Globaaliasioiden toimikunta

Toimikunnan tehtävänä on aktivoida keskustalaisia osallistumaan keskusteluun kansainvälisestä politiikasta myös maakunnan näkökulmasta; esim. liikenneyhteydet ulkomaille ja Varsinais-Suomen elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet ulkomailla. Toimikunta laatii kannaottoja, järjestää teemoihin liittyviä vierailuja ja yleisötilaisuuksia sekä osallistuu piirin vaaliohjelmien ja politiikkalinjausten työstämiseen.
Teemoina mm. kansainvälinen kauppa, turismi Varsinais-Suomessa, sota, rauha, kriisinhallinta, siirtolaisuus, pakolaisuus, ilmastonmuutos, meriensuojelu, vapaakauppa, kehitysyhteistyö = asiat, joiden ratkaiseminen edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Kirkollisasioiden toimikunta

Tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia kirkollisia asioita Varsinais-Suomen piirin alueella, päättää tarvittavista käytännön toimenpiteistä sekä huolehtia osaltaan tiedotustoiminnasta. Toimikunta järjestää hengellistä toimintaa (mm. kirkkopyhän). Toimikunta kokoaa mukaan toimintaansa kristillisistä arvoista kiinnostuneita keskustalaisia ja tukea kunnallisjärjestöjä seurakuntavaalien ehdokashankinnassa. Kirkollisasioiden toimikunta laatiin piirin seurakuntavaaliohjelman.
Teemoina mm. seurakuntavaalit, hiippakuntavaalit, kirkolliskokousvaalit, hengellinen elämä.

Kunnallisasioiden toimikunta

Toimikunnassa keskustellaan kunnallispoliittisista aiheista ja järjestetään vierailuja ja yleisötilaisuuksia toimialan kohteisiin. Toimikunta osallistuu piirin vaaliohjelmien ja politiikkalinjausten työstämiseen. Teemat: kuntien asema, kuntien tehtävät, kuntien suhde maakuntiin.

Maaseututoimikunta

Toimikunta ottaa kantaa ja käsittelee ajankohtaisia maa- ja metsätalouteen, maaseudun elinvoimaan ja liikenteeseen sekä asumiseen liittyviä asioita. Osallistuu piirin vaaliohjelmien ja politiikkalinjausten työstämiseen.

Poliittisen vaikuttamisen toimikunta

Toimikunnan tehtävänä on tukea Keskustan valtuustoryhmiä ja kunnallisjärjestöjä kuntavaikuttamisessa (mm. kuntalaistilaisuuksien järjestelyissä, mielipidekirjoitusten kirjoittamisessa jne.). Se koordinoi Varsinais-Suomen kuntien keskustalaisten luottamushenkilöiden yhteistyötä ja tiedonvälitystä piirin ja kunnallisten luottamushenkilöiden välillä sekä seuraa kuntien poliittista tilannetta ja raportoi niistä piirihallitukselle. Auttaa kunnallisjärjestöjä kuntavaalien ehdokashankinnassa. Järjestää yleisötilaisuuksia tai vierailuja yhteistyössä kunnallisjärjestöjen tai valtuustoryhmien kanssa.

Saaristotoimikunta

Toimikunnan teemoina ovat kalastus, veneily, saaristomatkailu, asuminen ja liikenne saaristossa. Toimikunta järjestää omiin teemoihin liittyviä yleisötilaisuuksia tai vierailuja ja osallistuu piirin vaaliohjelmien laatimiseen. Saaristotoimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Sivistys- ja koulutustoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on tukea keskustan luottamushenkilöitä kunta- ja maakuntavaikuttamisessa sekä osallistua keskusteluun sivistystoimialaan liittyvissä kysymyksissä. Toimikunta ottaa kantaa ja käsittelee ajankohtaisia kuntapäätöksentekoon ja sivistystoimialaan liittyviä asioita sekä osallistuu piirin politiikkalinjausten työstämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimikunta

Tehtävänä on käsitellä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä sosiaali- ja terveyspoliittisia kysymyksiä. Teemat mm. vanhuspalvelut, perusturva, lastensuojelu, terveyspalvelut, kaikki sosiaali- ja terveydenhuolto äitiysneuvolasta saattohoitoon.

Työmarkkinatoimikunta

Tehtävänä on pitää yhteyttä ja neuvotella yhteistyöstä eri aluetoimistojen ja alueliittojen kanssa. Toimikunta tukee tärkeimpien avainliittoryhmien valmistautumista tuleviin liittovaaleihin ja auttaa ehdokashankinnassa. Toimii yhteistyössä puolueen työmarkkinaverkoston kanssa. Toimikunnan teemoja ovat mm. ay-vaalit, työelämä, työn ja perheen/vapaa-ajan yhteensovittaminen, työelämän tulevaisuus.

Yrittäjä- ja elinkeinotoimikunta

Toimikunta toimii yritteliäisyyden ja yrittäjyyden mahdollisuuksien parantamiseksi järjestäen toimikunnan kokouksia alustajina yrittäjyyteen vaikuttavia henkilöitä sekä järjestäen vierailuja maakunnan yrityksiin. Tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen ja yhteistyön kehittäminen puolueen yrittäjäverkoston kanssa.

EtusivuPolitiikka ja toiminta