Finnair ja Finavia vauhdittavat Suomen sisäistä eriar­vois­tu­mista

Kes­kus­tan poh­joi­set pii­rit pi­tä­vät pöy­ris­tyt­tä­vi­nä len­to­yh­tiö Fin­nai­rin suun­ni­tel­mia len­to­jen lo­pet­ta­mi­ses­ta maa­kun­ta­ken­til­le.

Kes­kus­tan Kai­nuun, Kes­ki-Poh­jan­maan, La­pin, Pe­rä­poh­jo­lan ja Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rit to­te­a­vat kan­na­no­tos­saan, et­tä Fin­nair ja len­to­kent­täyh­tiö Fi­na­via ovat te­ke­mäs­sä ko­ro­nak­rii­sin var­jol­la pit­kän ai­ka­vä­lin rat­kai­sua, joka vauh­dit­taa Suo­men si­säis­tä eri­ar­vois­tu­mi­sen ke­hi­tys­tä.

Pii­rit muis­tut­ta­vat, et­tä val­tio on par­hail­laan pää­o­mit­ta­mas­sa Fin­nai­ria 700 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Pii­rien mie­les­tä on sik­si pe­rus­tel­tua odot­taa, et­tä Fin­nair pal­ve­lee kat­ta­vil­la len­to­yh­teyk­sil­lä suo­ma­lai­sia ja Suo­mes­sa mat­kaa­via.

– Fin­nair ja len­to­kent­täyh­tiö Fi­na­via vies­ti­vät jul­ki­suu­des­sa kan­nat­ta­vuu­des­taan, mut­ta näi­den yh­ti­öi­den kan­nat­ta­vuu­den li­säk­si tu­li­si val­ti­on omis­ta­ja­na tar­kas­tel­la ja sel­vit­tää li­säk­si len­to­lii­ken­teen alu­eel­le tuo­mien tu­lo­jen ja ve­ron­mak­su­ky­vyn kan­nal­ta val­ti­o­nyh­ti­öi­den mer­ki­tys­tä alu­eil­le, kes­kus­ta­pii­rien kan­na­no­tos­sa sa­no­taan.

Poh­joi­set kes­kus­ta­pii­rit vaa­ti­vat ko­ko­nais­har­kin­taa en­nen kuin ko­ti­maan len­to­ja lak­kau­te­taan tai joku len­to­kent­tä pois­te­taan kan­sain­vä­li­ses­tä lii­ken­tees­tä.

Pii­rit huo­maut­ta­vat, et­tä len­to­ken­til­lä on iso vai­ku­tus alu­ei­den vien­tiy­ri­tys­ten me­nes­ty­mi­seen.

Pii­rien mie­les­tä val­ti­on omis­ta­ja­na ym­mär­tää nämä vai­ku­tuk­set ja huo­mi­oi­da myös ne oh­ja­tes­saan omis­ta­mien­sa yri­tys­ten toi­min­taa.

– Ei ole mie­le­käs­tä, et­tä pörs­siyh­tiö Fin­nair, jon­ka suu­rin omis­ta­ja on Suo­men val­tio noin 56 pro­sen­til­la osak­keis­ta ja Suo­men val­ti­on 100 pro­sent­ti­ses­ti omis­ta­ma Fi­na­via yk­si­nään päät­tä­vät len­to­jen tai jon­kin ken­tän lak­kaut­ta­mi­ses­ta, kan­na­no­tos­sa sum­ma­taan.

Lue seuraavaksi

Työtä, terveyttä ja turvaa
Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärven mielestä hallituksen budjettiesitys rakentaa siltaa yli kriisin.
17.9.2020 / Uutiset
Keskustan puoluekokousinfo lappilaisille kokousedustajille
Puoluekokouksen hajautettu etäpiste on Lapissa, Rovaniemellä, Hotel Santa Clausin kokoustiloissa.
26.8.2020 / Uutiset
Piirin vuosikokouksen valinnat
Keskustan Lapin piirin vuosikokous valitsi puoluekokousedustajat
16.8.2020 / Uutiset
EtusivuUutisetFinnair ja Finavia vauhdittavat Suomen sisäistä eriar­vois­tu­mista