Jokainen ihminen on palvelun arvoinen

Uusimaa tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta

Uudellamaalla tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta aivan samoista syistä kuin muuallakin Suomessa. Kuntavetoinen tapa järjestää nämä kansalaisille elintärkeät palvelut on tullut tiensä päähän. Pienten kuntien voimavarat eivät enää riitä laadukkaiden ja tasavertaisten palvelujen järjestämiseen kaikille uusmaalaisille. Tarvitaan leveämpiä hartioita vastaamaan palveluiden järjestämisestä.

Tavoitteena pitää olla todellinen uudistus, ei vain nykyisten rakenteiden ja toimintatapojen yhdistäminen uuden organisaation alle. On kehitettävä ja kokeiltava uusia, ihmislähtöisiä ja joustavia toimintatapoja.

Hyvät palvelut kaikille uusmaalaisille

Uudistuksen keskeinen tavoite on vähentää väestön terveyseroja ja taata tasapuoliset palvelut kaikille suomalaisille. Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston on pidettävä tästä tavoitteesta kiinni.

Uudistuksen mittakaavan vuoksi on vaara, että päättäjien huomio keskittyy liiaksi rakenteisiin ja organisaatiokaavioihin. Keskusta pitää tärkeänä, että asukkaat ja heidän tarpeensa ohjaavat uudistuksen toteutusta. Lähipalvelut on turvattava koko Länsi-Uudenmaan alueella ja yhdellä yhteydenotolla on päästävä oikea-aikaiseen hoitoon.

Ennaltaehkäisevät toimet parantavat ihmisten elämänlaatua. Ne ovat järkeviä myös yhteiskunnan kannalta. Ennaltaehkäisevään työhön, toimivaan ja helposti saavutettavaan perusterveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluihin panostaminen siirtää raskaampien palvelujen tarvetta myöhemmäksi tai ehkäisee niiden tarpeen kokonaan.

Elävä yhteys kuntiin säilytettävä

Kuntien rooli muuttuu uudistuksen myötä erittäin merkittävästi, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyy niiltä hyvinvointialueille. Kunnille jää kuitenkin vastuu kansalaisten terveyden yleisestä edistämisestä. Mitä paremmin ne onnistuvat tässä tehtävässä, sitä paremmin ihmiset voivat ja sitä vähemmän kustannuksia syntyy sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Uudistuksen onnistuminen vaatiikin mahdollisimman tiiviin yhteyden säilyttämistä hyvinvointialueiden ja kuntien välillä. Kuntien osaamista ja kokemusta voidaan hyödyntää palvelujen tuottamisessa erilaisten sopimusjärjestelyjen avulla.

Keskusta sitoutuu rakentamaan toimivat yhteistyömallit hyvinvointialueiden ja kuntien lukuisten yhdyspintojen hallitsemiseksi Uudenmaan asukkaiden parhaaksi. Erityisen tärkeää yhdyspintojen ylittäminen on lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, joissa järjestämisvastuu jakautuu kuntien ja hyvinvointialueiden kesken. Saumattomien palvelujen turvaaminen edellyttää sen vuoksi tiivistä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä ja sopimuksia.

Peruspalveluverkon pitää olla riittävän kattava

Aluevaltuuston tulee huolehtia siitä, että peruspalveluverkosta tulee riittävän tiheä, jotta erityisesti ikääntyvä väestö saa palvelut riittävän läheltä kaikkialla Uudellamaalla, niin reuna-alueilla kuin keskuksissakin. Lääkäriin pitää päästä kohtuuajassa niin Vihdin Nummelassa, Kirkkonummen Veikkolassa kuin Espoon Leppävaarassakin. Kun suunnitellaan palveluverkkoa, palveluihin on päästävä niin julkisella yhteydellä kuin omalla liikennevälineellä.

Ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteistyön tulee olla saumatonta ja sujuvaa. Uudistuksessa on turvattava sopimuspalokuntien toimintaedellytykset. Yhtään paloasemaa ei pidä lakkauttaa ja vasteajan koko hyvinvointialueella tulee olla kaikissa hätätilanteissa riittävä.

Henkilöstö vahvasti mukaan valmisteluun

Palvelujen tarve kasvaa Uudellamaalla väestönkasvun ja väestön ikääntymisen myötä. Hoitohenkilöstöä tarvitaan tämän vuoksi lisää. Kymmenien tuhansien työntekijöiden työnantaja kuitenkin vaihtuu. Uudelleenorganisoimalla tukipalvelut tehostuvat, organisaatioiden yhdistyessä.

Muutostilanteet ovat aina haastavia henkilöstölle. Siksi maakunta on rakennettava yhteistyössä ja avoimessa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Työolot, johtaminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisäävät henkilöstön työssä jaksamista ja hyvinvointia sekä alan houkuttelevuutta.

Keskusta haluaa varmistaa työntekijöiden mahdollisimman joustavan siirtymisen uusien työnantajien palvelukseen erityisesti siinä tilanteessa, kun henkilöitä siirtyy julkiselta sektorilta yksityisten yritysten palvelukseen.

Palveluketjun sujuvuus on varmistettava

Koko uudistuksen yhtenä tavoitteena on varmistaa palveluiden toimivuus sujuvalla yhteistyöllä eri toimijoiden välillä. Palveluketjun pitää olla sujuva sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon että terveydenhoidon ja sosiaalihuollon välillä.

Asiakkaiden pomputtelu luukulta toiselle on estettävä. Näin saadaan aikaan myös kustannussäästöjä. Kun hyvinvointialue vastaa koko palveluketjusta, yhteistyö voi olla tehokkaampaa kuin nykyjärjestelmässä.

Suurimmat säästömahdollisuudet terveydenhoidossa edellyttävät suurten tukipalveluiden kuten laboratorioiden, kuvantamisen ja informaatiojärjestelmien yhteensovittamista. Valtiontukisäädökset ja hankintalaki antavat yhteensovittamiselle omat reunaehtonsa. Olennaista on, että hyvinvointialueen sisälle luodaan sujuva yhteistyö ilman tiedonkulkua estäviä palomuureja.

Uudenmaan on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että uudistuksen vaatima digitalisaatio onnistuu. Apotti ja muut vastaavat hankkeet on nivottava osaksi yhteensopivaa järjestelmää, jossa asiakkaan tieto kulkee sujuvasti palveluntuottajien välillä.

Tilaa pienille yrityksille ja yksityisille palveluntuottajille

Keskusta pitää tärkeänä, että yksityiset ja julkisomisteiset yritykset sekä kolmas sektori täydentävät julkisen sektorin palveluja esimerkiksi palvelusetelein ja henkilökohtaisella budjetoinnilla. Tämä mahdollistaa myös pienille ja keskisuurille hoito- ja hoiva-alan yrityksille ja järjestöille palvelujen tarjoamisen tasaveroisesti isompien rinnalla.

Verotuksen kokonaistaso ei saa nousta

Alueverotuksen käyttöönottoa arvioidaan siinä vaiheessa, kun hyvinvointialueiden tehtäväkenttää laajennetaan. Tulevaisuuden hyvinvointialueiden tehtävien lisääminen ei saa vähentää kuntien tehtäviä niiden tahdon vastaisesti. Mikäli alueverotus otetaan käyttöön, verotuksen kokonaistaso ei saa nousta. Alueveron taso olisi toteutuessaan niin pieni, että se ei tasaisi alueiden välisiä eroja.

Keskusta haluaa koota yhteistyötä

Keskusta vetoaa aluevaaleissa kaikkiin puolueisiin Uudellamaalla yhteistyön puolesta. On aika luopua kyräilystä ja jarruttamisesta. Sen sijaan kaikki voimat on keskitettävä uudistuksen mahdollisimman hyvään toimeenpanoon Uudellamaalla. Yhdessä rakentamalla saamme aikaan parhaan mahdollisen hyvinvointialueen Länsi-Uudellemaalle.

EtusivuLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vaaliohjelma