Puoluevaltuuston kokouksen suora lähetys

Katso la päivän osuus tästä.

Katso la aamun osuus tästä.

Esityslista

1. AVAUS 

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Karri Kallio

Puheenjohtaja Annika Saarikon poliittinen katsaus

Päätös: Puheenjohtajan poliittinen katsaus merkitään tiedoksi.

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA 

Kokouksen puheenjohtajina toimivat puoluevaltuuston puheenjohtaja Karri Kallio sekä varapuheenjohtajat Aino-Riikka Simula ja Outi Lankia.

Valitaan kokoukselle kolme (3) sihteeriä ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa. Puheenjohtajat, sihteerit ja pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus.

Puoluehallitus kutsuu puoluevaltuuston koolle (puolueen säännöt 18 §).

Kokouskutsu, jossa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat, on lähetettävä piirijärjestöille ja puoluevaltuuston jäsenille kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu on lähetetty 17.2.2023 ja 4.4.2023.

Puoluevaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä (puolueen säännöt 19 §).

Puoluehallituksen jäsenillä, puolueen eduskuntaryhmän jäsenillä, Euroopan parlamentissa olevilla Keskustan valtuuskunnan jäsenillä, puolueen äänenkannattajien päätoimittajilla ja puolueen kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Puoluevaltuusto voi päättää läsnäolo- ja puheoikeuden laajentamisesta (puolueen säännöt 17 §).

Säännöissä mainittujen lisäksi kokouksessa on puoluevaltuuston työjärjestyksen mukaan läsnäolo- ja puheoikeus puolueen piirien sekä keskustajärjestöjen puheenjohtajilla ja työntekijöillä.

Puoluevaltuuston kokousta on mahdollista seurata puolueen nettisivuilla (www.keskusta.fi) olevan linkin kautta.

Puoluevaltuuston kokoukseen osallistuvat varsinaiset ja varajäsenet ovat ilmoittautuneet ennakkoon kokouskutsussa määrätyllä tavalla viimeistään 5.4.2023.

Kokoukseen on ilmoittautunut ____ varsinaista ja ____ varajäsentä sekä ____ seuraajaa ja ____ tiedotusvälineiden edustajaa.

Päätös:

4. KOKOUKSEN ESITYSLISTA 

Esitys:
Puoluehallitus esittää, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään kokousasiakirjaan painettu esityslista.

Päätös:

5. KOKOUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ  

Esitys:
Puoluehallitus esittää, että puoluevaltuusto hyväksyy kokousasiakirjassa olevan järjestyssäännön.

Päätös:

6. VALIOKUNNAT 

Koko valtuuston kaksivuotisen toimintakauden ajan toimivia valiokuntia on neljä:
poliittinen valiokunta, ohjelmavaliokunta, järjestövaliokunta sekä yleis- ja ajankohtaisvaliokunta.

Puoluehallitus esittää, että poliittinen valiokunta käsittelee puoluevaltuuston kokouksen kannanotot, ohjelmavaliokunta käsittelee ohjelmallista valmistautumista Euroopan parlamentin vaaleihin, järjestövaliokunta käsittelee puoluevaltuuston vuosikokoukselle kuuluvat sääntömääräiset asiat ja puolueen tarkistetun talousarvion vuodelle 2023, sekä puolueen presidenttiehdokkaan esivaalisäännöstä vuoden 2024 presidentin vaaliin. Yleis- ja ajankohtaisvaliokunta käsittelee eduskuntavaalien tuloksia ja käy keskustelua niihin johtaneista syistä. Valiokunnan työ hyödynnetään puolueen vaalianalyysissä ja valmistauduttaessa tuleviin vaaleihin.

Puoluehallitus esittää, että valiokuntien jäsenet todetaan jäsenjärjestöjen viimeistään 5.4.2023 puoluetoimistolle tehtyjen ilmoitusten mukaisesti ja valiokuntien sihteerit nimetään puoluehallituksen esittämällä tavalla. Esitys on painettu kokousasiakirjaan.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Karri Kallio toimii yleis- ja ajankohtaisvaliokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtaja Aino-Riikka Simula toimii järjestövaliokunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtaja Outi Lankia poliittisen valiokunnan puheenjohtajana ja Kaisa Oinas-Panuma ohjelmavaliokunnan puheenjohtajana.

Puoluehallitus esittää, että puoluevaltuusto merkitsee tiedoksi ennen puoluevaltuuston kokousta pidetyt valiokuntien valmistelevat kokoukset.

Päätös:

7. TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2022 SEKÄ TARKENNETTU TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Esitellään puolueen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 sekä tarkennettu talousarvio 2023, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Merkitään esittelyt tiedoksi ja niistä keskustellaan yleiskeskustelun yhteydessä. Esitykset lähetetään valiokuntien valmisteltaviksi.

8. PUOLUEVALTUUSTON POLIITTINEN KANNANOTTO

Esitellään ehdotus kokouksen poliittiseksi kannanotoksi, varapuheenjohtaja Markus Lohi.

Merkitään esittely tiedoksi ja siitä keskustellaan yleiskeskustelun yhteydessä. Esitys lähetetään poliittisen valiokunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

9. EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Esitellään puolueen eduskuntaryhmän toimintakertomus vuodelta 2022. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli.

Kertomus merkitään tiedoksi ja siitä keskustellaan yleiskeskustelun yhteydessä.

Päätös:

10. EUROOPAN PARLAMENTISSA TOIMIVAN KESKUSTAN VALTUUSKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Esitellään Euroopan parlamentissa toimivan Keskustan valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2022.  Valtuuskunnan puheenjohtaja Elsi Katainen.

Kertomus merkitään tiedoksi ja siitä keskustellaan yleiskeskustelun yhteydessä.

Päätös:

11. YLEISKESKUSTELU 

Esitys: Yleiskeskusteluun voivat osallistua valtuuston jäsenet sekä hyväksytyn järjestyssäännön 7 §:ssä mainitut osanottajat.

Puheenvuorot voivat kestää enintään kaksi (2) minuuttia.

Puoluejohto sekä ministeri- ja eduskuntaryhmän jäsenet voivat keskustelun aikana vastata heille esitettyihin kysymyksiin.

Päätös:

12. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

Päätetään puolueen toimintakertomuksesta vuodelta 2022.

Järjestövaliokunnan esitys:

Päätös:

13. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022 SEKÄ TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO 

Todetaan tilintarkastajien lausunto ja päätetään puolueen tilinpäätöksestä vuodelta 2022.

Järjestövaliokunnan esitys:

Päätös:

14. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE 

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Järjestövaliokunnan esitys:

Päätös:

15. VUODEN 2023 TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Päätetään vuoden 2023 talousarvion tarkistamisesta vaalituloksen mukaisesti.

Järjestövaliokunnan esitys:

Päätös:

16. PUOLUEEN PRESIDENTTIEHDOKKAAN ESIVAALISÄÄNTÖ VUODEN 2024 PRESIDENTIN VAALIIN

Päätetään puolueen presidenttiehdokkaan esivaalisäännöstä vuoden 2024 presidentin vaaliin.

Järjestövaliokunnan esitys:

Päätös:

17. POLIITTINEN KANNANOTTO

Päätetään poliittisesta kannanotosta.

Poliittisen valiokunnan esitys:

Päätös:

18. MUUT VALIOKUNTIEN ESITYKSET

Merkitään tiedoksi ja lähetetään puoluehallituksen valmisteltaviksi muut mahdolliset valiokuntien esitykset.

Valiokuntien esitykset:

Päätös:

19. MUUT ASIAT 

Käsitellään ne asiat, jotka kokous työjärjestystä hyväksyessään päätti ottaa käsiteltäviksi.

Päätös:

20. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

EtusivuPuoluevaltuuston kokous