Siirry sisältöön

Keskusta rakentaa Suomelle kestävän tulevaisuuden Puoluekokous2018

Keskustan vaihtoehto seuraavissa eduskuntavaaleissa on kestävän tulevaisuuden vaihtoehto, tasapainoinen Suomi. Se perustuu osaavalle kasvulle, realistiselle vihreydelle, turvallisuudelle, huolenpidolle ja vastuunkannolle. Näistä jokaista tarvitaan.

Keskustan puoluekokous hyväksyi puolueen poliittisen kannanoton sunnuntaina Sotkamossa. Monen vuoden alamäen jälkeen talous kasvaa. Keskusta on Suomen turva siinä, että kaikki suomalaiset pidetään mukana ja koko maan voimavarat saadaan käyttöön.

Keskustan puoluekokous keräsi viikonloppuna Sotkamoon noin 4000 keskustalaista ja puoluekokouksesta kiinnostunutta ihmistä.

KESKUSTA RAKENTAA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN SUOMELLLE

Suomi nousee – kaikki mukaan

Monen vuoden alamäen jälkeen talous kasvaa, velaksi eläminen on vihdoin loppumassa ja työllisyys paranee koko Suomessa. Tärkein aikaansaannos on, että yli 90 000 suomalaista on jo saanut työpaikan ja valoisamman näkymän tulevaisuuteen.

Eduskuntavaaleissa päätetään, millaisella politiikalla Suomea rakennetaan seuraavat neljä vuotta.

Keskustan vaihtoehto on kestävän tulevaisuuden vaihtoehto, tasapainoinen Suomi. Se perustuu osaavalle kasvulle, realistiselle vihreydelle, turvallisuudelle, huolenpidolle ja vastuunkannolle. Jokaista näistä tarvitaan.

Keskusta on Suomen turva siinä, että myönteinen talous- ja työllisyyskehitys jatkuu. Emme päästä Suomea uudelleen työttömyyden ja velaksi elämisen noidankehään. Meidän on huomioitava tulevat sukupolvet ja siksi hoidettava taloutta vastuullisesti.

Keskusta on Suomen turva siinä, että kaikki suomalaiset pidetään mukana ja koko maan voimavarat saadaan käyttöön. Rakennamme tasapainoisesti kehittyvää Suomea. Torjumme sen, että tätä maata rakennetaan vain vahvimpien ehdoilla.

Eduskuntavaaleissa päätetään myös Suomen tulevien vuosien ulko-, turvallisuus- ja EU-politiikasta.

Keskusta on Suomen turva siinä, että pidämme myös tulevaisuudessa kiinni maamme pitkäaikaisesta, yhdessä sovitusta ja suomalaisten enemmistön tukemasta linjasta. Se nojaa kahden- ja monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Nato-jäsenyys lisäisi sotilaallisia jännitteitä Suomen lähialueilla. Korostamme yhteisten sopimusten kunnioittamista ja edistämme ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja oikeusvaltiokehitystä.

EU:ssa Keskusta pitää Suomen puolta aktiivisella vaikuttamispolitiikalla. Sulkeutuminen tai ohjeiden ottaminen eurooppalaisista puoluepäämajoista ei ole Suomen puolen pitämistä. Katsomme, että unionin on keskityttävä isoihin asioihin, kuten turvallisuuden edistämiseen, terrorismin torjumiseen, talouden kestävän kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Unionin ei pidä hankaloittaa ihmisten arkea ja yritysten toimintaedellytyksiä puuttumalla pieniin asioihin ja tarpeettomalla byrokratialla. Elämisen edellytykset on turvattava kaikkialla Euroopassa ja Suomessa.

Edessä olevia ongelmia ratkaistaessa Suomessa tarvitaan yhdessä päättämisen ja sopimisen kykyä sekä tahtoa. Isoihin yhteiskunnallisiin uudistuksiin on pystyttävä myös alkavalla vaalikaudella. Edellisten sinipunahallitusten aikaiseen ajelehtimiseen sekä päätöksenteko- ja uudistuskyvyttömyyteen Suomella ei toistamiseen ole varaa.

Keskusta tavoittelee ihmisten luottamusta Suomen johtamiseksi ratkaisukeskeisellä uudistuspolitiikalla, myös seuraavalla vaalikaudella.

Työllistävä Suomi osaavalla kasvulla

100 000 uutta työpaikkaa ja työllisyys 75 prosenttiin
Työllistämisen kynnys matalammaksi, enemmän mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen
Nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset mukaan
Keskustan vaihtoehto on jatkaa työllistäviä uudistuksia seuraavalla vaalikaudella. Suomen talouden on oltava kunnossa. Hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi tavoitteemme on luoda edellytykset 100 000 uudelle työpaikalle ja nostaa työllisyys 75 prosenttiin. Mahdollistamme etenkin nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymisen.

Ihmisten työllistämisen ja työllistymisen kynnystä on edelleen madallettava ja jatkettava työntekoa ja yrittämistä hankaloittavan byrokratian purkamista. Keskusta rakentaa yrittäjyyteen kannustavaa ja sitä ymmärtävää yhteiskuntaa.

Yrittäjä ottaa aina riskiä, kun hän kehittää yritystään, investoi ja palkkaa työntekijöitä. Siksi etenkin verotuksen on oltava ennustettavaa, yrittäjyyteen kannustavaa ja tasapuolista erilaisia yrittäjyyden muotoja kohtaan. Keskusta sitoutuu olemaan kiristämättä yrittäjien verotusta seuraavalla vaalikaudella.

SDP kiristäisi yrittäjien verotusta sadoilla miljoonilla euroilla, mikä heikentäisi etenkin työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Tätä Keskusta ei hyväksy.

Keskusta puolustaa sopimusyhteiskuntaa. Siihen kuuluu, että myös valtiovalta voi olla aloitteellinen. Työn, työelämän ja työmarkkinoiden vääjäämättä muuttuessa sopimisen tapojen on uudistuttava. Keskustan tavoite on antaa työpaikoille aito sopimisen mahdollisuus edistämällä paikallista sopimista. Näin turvataan nykyisiä työpaikkoja ja luodaan uusia. Sopiminen ei saa olla sanelua.

Valtiovallan ja työmarkkinaosapuolien yhteinen tehtävä tulevina vuosina on rakentaa Suomelle turvallinen silta murroksen yli. Noin miljoona suomalaista tarvitsee koulutusta ja osaamisensa päivittämistä, kun vanhoja ammatteja katoaa ja uusia syntyy. Keskustan tavoite on parantaa etenkin yksinyrittäjien ja pätkätyöntekijöiden asemaa. Osaavien ammattilaisten saaminen avoimiin työpaikkoihin kaikissa maakunnissa on turvattava edistämällä ihmisten alueellista ja ammatillista liikkuvuutta.

Tasa-arvoinen ja sivistynyt Suomi on huolenpitoa ja vastuunkantoa

Nopeammin lääkäriin, vanhustenhoito kuntoon
Perusturva paremmaksi ja remonttiin – kohti perustuloa
Perhevapaauudistuksella perheille valinnanmahdollisuus
Pienten lasten koulu
Nuorille oppioikeus
Keskustan keskeisimpiä ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseksi seuraavalla vaalikaudella ovat sosiaali- ja terveyspalvelu- sekä maakuntauudistusten toteuttaminen, perusturvan parantaminen ja uudistaminen. Peruskoulua ja toisen asteen koulutusta on vahvistettava.

Lähi- ja peruspalvelut on turvattava tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle myös tulevaisuudessa. Päävastuun palveluista on oltava julkisilla toimijoilla. Lääkäriin pääsy ei saa olla ihmisen elämäntilanteesta kiinni. Sote- ja maakuntauudistukset mahdollistavat perheiden ennaltaehkäisevän tukemisen sekä vanhustenhoidon kuntoon laittamisen. Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämistä on tuettava. Heille on turvattava inhimillinen kohtelu ja ihmisarvoinen elämä, elävätpä he sitten kotonaan, palvelutalossa tai vanhainkodissa.

Keskustan tavoitteena on edelleen vähentää lapsiperhe- ja eläkeläisköyhyyttä. Heikompiosaisten perusturvan parannuksia on jatkettava.

Perusturvaa on uudistettava eriarvoisuutta vähentäväksi, työntekoa tukevaksi ja nykyistä tuntuvasti yksinkertaisemmaksi. Keskusta purkaisi perusturvan ja ansiosidonnaisen turvan välisen kytköksen. Pidemmällä aikavälillä Keskustan tavoitteena on perustulo.

Keskustan tavoite on uudistaa perheiden tukien kokonaisuutta alkaen perhevapaista. Lähtökohtana on oltava lapsen etu sekä perheiden valinnanmahdollisuus ja toimeentulon parantaminen. Uudistuksen on kannustettava isien osallistumista lastenhoitoon ja sen on mahdollistettava pienten lasten vanhemmille nykyistä paremmin osa-aikatyön tekeminen.

Turvallisen kodin lisäksi ennen muuta laadukas varhaiskasvatus ja tasa-arvoinen peruskoulu ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnille tärkeitä. Keskustan tavoite on ”Pienten lasten koulu” opintien ensimmäisille vuosille. Silloin lapsi siirtyisi yksilöllisen oppimisen polulla eteenpäin joustavasti, kun perustaidot on opittu. Esikoulu ja peruskoulun kaksi ensimmäistä luokkaa joustaisivat ajallisesti nykyistä enemmän. Myös jatko-opintovalmiudet arvioitaisiin jo peruskoulussa.

Nuorten syrjäytymisen torjumiseksi Keskusta esittää oppioikeuden laajentamista. Jokaiselle nuorelle on mahdollistettava vähintään toisen asteen tutkinto. Ammatillista ja muutakin koulutusta uudistettaessa on tehtävä huolellinen vaikuttavuusarviointi.

Katsomme, että myös korkeakoulutuksen on oltava jokaisen saavutettavissa taustasta riippumatta. Keskusta ei hyväksy koulutuksen alueellista keskittämistä.

Kestävästi kehittyvä Suomi edellyttää realistista vihreyttä

Suomesta kokonaan kivihiiletön yhteiskunta
”Tasapainosopimus” vahvistamaan koko Suomen elinvoimaa
Tiet ja muut väylät kuntoon rahoitusta uudistamalla

Suomi on noussut bio- ja kiertotalouden edelläkävijäksi. Keskustan tavoite on tehdä Suomesta kokonaan kivihiiletön yhteiskunta korvaamalla saastuttavat energiamuodot kautta linjan uusiutuvilla.

Kotimaisten, uusiutuvien luonnonvarojen tuntuvasti laajempi hyödyntäminen on keskeinen osa kestävämmin kehittyvää Suomea. Luonnon monimuotoisuus on turvattava, mutta luontoa ei pidä museoida. Ympärivuotista luontomatkailua on kehitettävä.

Keskusta sitoutuu turvaamaan kotimaisen ruoantuotannon edellytykset kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa.

Alueellisesta tasa-arvosta ja kaikkien maakuntien elinvoimasta huolehtimiseksi Keskusta ehdottaa hallitus- ja oppositiorajan ylittävää, useamman vaalikauden mittaista ja uusien maakuntien varaan rakentuvaa ”tasapainosopimusta”. Hyvä elämä on mahdollistettava niin kaupungeissa kuin maaseudulla myös tulevaisuudessa. Keskusta haluaa edistää kaksoiskuntalaisuutta, koska useat ihmiset asuvat ja elävät monella paikkakunnalla.

Vastakkainasettelu on vanhanaikaista ja vahingollista. Suomi on yhteinen etelästä pohjoiseen ja lännestä itään.

”Tasapainosopimus” mahdollistaisi myös suurimpien kaupunkien kehityksen saamisen nykyistä kestävämmäksi. Pitkäaikaistyöttömyys, palvelujen pitkät jonot, eriarvoistuminen ja kohtuuhintaisten asuntojen pula ovat ongelmia, joita ihmiset kohtaavat arjessaan.

Koko Suomen elinvoimasta huolehtiminen edellyttää, että kannattavia yksityisten alojen työpaikkoja on tasaisesti kaikkialla, eriasteista koulutusta on tasa-arvoisesti saatavilla kaikissa maakunnissa ja että tiet, radat ja muut väylät sekä nopeat tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa kautta maan. Keskusta uudistaisi isojen liikennehankkeiden rahoituksen, jotta nykyistä tuntuvasti useampia hankkeita voidaan aloittaa koko Suomessa.

Lue seuraavaksi

Keskustan Jyväskylän puoluekokouksen kannanotto 16.6.2024: Jokainen nuori tarvitsee turvallisen aikuisen
Keskustan mielestä jokainen nuori tarvitsee arkeensa vähintään yhden turvallisen aikuisen. Yksikin kiusattu, syrjäytynyt tai koulusta pudonnut nuori on sivistysliike keskustalle liikaa. Keskusta edellyttää toimivaa oppilashuoltoa ja haluaa vahvistaa sitä.
16.6.2024 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaUutisetKeskusta rakentaa Suomelle kestävän tulevaisuuden Puoluekokous2018